Král Lávra – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Král Lávra

Autor: Karel Havlíček Borovský

Přidal(a): Faltyska

 

 


FORMA

•OBECNÁ CHAR.

Literární druh: lyricko – epické dílo

Žánr: satirická báseň kratšího rozsahu s pohádkovými motivy končící ponaučením jako u bajky

Literární směry:

N.O. – zastavení úpadku češtiny, vytvoření nového spisovného jazyka, obnovení národní lit., emancipace,   (čj byla v hlubokém úpadku, germanizační snahy Habsburků,

1.etapa – obraná, 2.etapa – více ofenzivní (snaha zrovnoprávnit), 3.etapa – ustálení norem čj,

4. etapa N.O.

– neúspěšná revoluce 1848, mnohonár. monarchie zachována, absolutism.upevněn; ale

pád feudalismu (zrušeno poddanství)->

literatura porážkou revoluce velmi ovlivněna –> zlom.

                                    – 1. ½ 50.let doznívání předchozího: 1853 Kytice 1855 Babička, 1852-55 tři velké

Havlíčkovy satirické skladby (opisem, vydány později) = epigramy

->REALISMUS

 

•JAZ.PROSTŘEDKY

Forma básně, slovní zásoba

Verše zaujmou svou melodičností, jednoduchostí,rýmem,jsou velmi srozumitelné, jazykové prostředky typické pro pohádku – personifikace, metonymie, archaismy

– rytmus, verš, rým:

 

OBSAH

•TEMATICKÁ VÝSTAVBA

Kompozice: chronologická

Téma (děj): Irský král Lávra je oblíbeným panovníkem, je tu však něco, co jeho poddaní nemohou pochopit – jednou v roce se dá oholit a ostříhat a holiče nechá popravit, holiči každý rok losují, kdo bude krále holit, los padne na mladého holiče Kukulína, jeho stará matka, která nemá už nikoho jiného, jde krále prosit o milost, a tak je Kukulín jmenován královým holičem, ale nesmí nikomu prozradit tajemství krále – ten má oslí uši,Kukulína tajemství trápí, tak se na radu matky vydá k poustevníkovi, který mu poradí, aby své tajemství našeptal do staré vrby, Kukulínovi se uleví, po čase král pořádá slavnost, kam pozval i hudebníky z Čech,kteří  jsou svým uměním proslulí, cestou jeden z muzikantů ztratí kolíček od basy, udělá si nový ze staré vrby, na slavnosti začne basa sama hrát,hraje o tom, že král Lávra má oslí uši, lidé jsou překvapeni, ale nakonec uznají, že „oslí uši královské koruně sluší“, král je rád, že je poddanými oblíben

(Lyrický subjekt/hlavní postavy?):

Motivy: pohádkové, inspirace irskou baladou, která se podobala starořecké pověsti o králi Midasovi

 

HLAVNÍ MYŠLENKA (význam sdělení)

– Paralela mezi irským bojem za nezávislost na Anglii a osvobozeneckým úsilím českých vlastenců, tyranie rakouské vlády a bezmocnost poddaných, mocní mohou cokoli – lid je bezmocný

– Havlíček v díle přesně popsal dění kolem sebe

 

LITERÁRNÍ HISTORIE

•SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ    (-> 50.léta 19.stol.)

Historie (polit.situace):

– neúspěšná revoluce 1848 -> Bachův absolutismus (upevnění)

– mnohonár. monarchie zachována, ale pád feudalismu (zrušeno poddanství)

 

Hodnoty tehdejší spol.:

Umění:- potlačení celého kulturního života

Malířství – Josef Mánes a jeho rodina,

Hudba: počátky tvorby Bedřicha Smetany, Viléma Blodka,

Divadlo – Tyl živoří na divadelních štacích, umírá vyčerpáním

­- přednost má vše rakouské, německé

 

Soudobá literatura(znaky):

– stagnace- zákazy, cenzura

– 1. ½ 50.let doznívání předchozího: 1853 Kytice 1855 Babička, 1852-55 tři velké

Havlíčkovy satirické skladby

– REALISMUS

 

AUTOR (1821 Borové na Vysočině – 1856)

Karel Havlíček byl český básník, politik,novinář, spisovatel,literární kritikZAKLADATEL MODERNÍ ČESKÉ ŽURNALISTIKY

– patřil k poslední generaci národního obrození – národních buditelů

– přídomek Borovský dle místa svého narození, dětství –studium na gymnáziu v Jihlavě a Německém Brodě – německé prostředí – pociťuje národností rozdíly, po maturitě studium v Praze v kněžském semináři, chce se stát knězem, ale nesnáší přetvářku, poněmčování, je zhnusen poměry v církvi ->

-v Praze se stal velkým rusofilem a podporoval všeslovanskou vzájemnost – vyléčil ho pobyt v Rusku – domácím učitelem dětí ruského profesora – dílo – Obrázy z Rus

– po návratu novinářem – Pražské noviny – redaktor – velký úspěch – brilantní kritika Tylova románu Poslední Čech, kdy se postavil proti uznávanému dramatikovi a spisovateli, rozkol mezi nimi

– 1848 – založil Národní noviny – velká popularita, podílel se na organizaci Všeslovanského sjezdu, zapojil se do revolučního hnutí –zatčen, ale propuštěn – protože byl poslancem říšského sněmu, dále vystupoval ostře proti vládě a cenzuře –Národní noviny zakázány, musel z Prahy

– Kutná hora – časopis Slovan, také zakázán – návrat do Německého Brodu –chce se věnovat hospodaření

– 1851 zatčen – poslán do vyhnanství – Brixen (Tyrolské elegie) stále pod policejním dozorem – nesmí publikovat

– 1855 návrat domů – smrt ženy na TBC, sám TBC dostává, umírá  v Praze v necelých 35 letech na TBC

– pohřeb vlastenecká demonstrace – Božena Němcová položila na rakev trnovou korunu, symbol mučednictví, její manžel za účast na pohřbu musel na 8 dní do vězení

Dílo: Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra, epigramy – krátké pointované veršované skladby (ironie)

 

Dílo(kontext): K.H. Borovský si ve svém vyhnanství v Brixenu přečetl v novinách prózu Moritze Hartmanna Listy z Irska. Natolik jej zaujala, že v roce 1854 na základě tohoto příběhu a řecké báje o králi Midasovi napsal groteskní veršovanou pohádku Král Lávra. Volba irské látky poskytla Havlíčkovi záminku příběh vztáhnout k českému prostředí. Nikdo ze soudobých čtenářů nemohl přehlédnout paralelu mezi irským bojem o nezávislost proti anglické nadvládě a bojem českých vlastenců. Havlíček se ani nenamáhal počešťovat irská jména – Lavra= Lávra, Wicklov u Dublinu = Viklov. Tyranie krále Lávry je groteskně vystavená kruté realitě Bachova  absolutismu. Mocní mohou cokoli – lid je bezmocný.Oslovení v závětu – „Dceruško drahá“ je autobiografickým prvkem – dcera Zdeňka, toto dílo lze číst i jako výpověď o Havlíčkově vlastním osudu, o situaci intelektuála, který tváří v tvář despotické moci musí o pravdě mlčet. Báseň kolovala v Čechách pouze v opisech, tiskem vyšla až v roce 1863

 

• INSPIRACE – dílo bylo zfilmováno

 

LIT. KRITIKA
V době vzniku bylo dílo přivítáno vlastenci, oficiálně mohlo vyjít až deset let po napsání, předtím kolovalo v opisech mezi lidmi, přijato kladně – jinotaje pochopeny

 

Dílo inspirovalo další české básníky – Jan Neruda , Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický

 

Aktuálnost díla – i dnes se mocní chovají tak, že se my – poddaní – nestačíme divit, také skrývají své vady, hrají  divadlo

 

SROVNÁVÁNÍ
řecká báje – Král Midas, irská balada

Poznámka autora rozboru: Vypracováno co možná nejpřesněji podle plánu v Maturita 2011 – Český jazyk a literatura (základní úroveň, edice odmaturuj)

Další podobné materiály na webu: