Krysař – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Přidal(a): Iluska.z/Messi

 

 

Literární historie:

 • Období I. Světové války mezi lety 1914-1918, mnoho literárních děl se stahuje k antimilitarismu (odmítnutí války)

 

Autor: Viktor Dyk

 • narodil se 31. prosince 1877 v Pšovce u Mělníka a zemřel 14. května 1931 v Lopudu
 • významný český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, v mládí jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů, později nacionalisticky orientovaný autor
 • často využíval aforistickou úsečnost, satiru a pravidelný rytmický verš
 • jeho díla zpravidla obsahují jasnou pointu, využíval paradoxy
 • počátek jeho literární tvorby je spojen se značnou skepsí
 • sbírky jsou spojovány s tvorbou skupiny soustředěné kolem Moderní revue

 

Rozbor díla: Krysař 

Jedná se epiku a literárním žánrem je novela:

 • Epika: je druh literatury. Má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti.
 • Novela: je prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustřeďuje na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh

V díle se odráží novoklasicistní směřování pozdního Dykova díla, ale jsou zde patrny rovněž prvky romantismu, který byl Dykovi rovněž blízký.

Patří do skupiny Anarchističtí buřiči: „básníci života a vzdoru“, je označení pro skupinu mladé generace českých spisovatelů, která začala tvořit na přelomu 19. a 20. století ( Petr Bezruč, Fráňa Šrámek, František Gellner)

 

Jazykový plán

 • Útvary jazyka: Ve vyprávění i v dialozích použitá jen spisovná čeština. Nespisovné formy jazyka se v díle nevyskytují. Nejsou zde použitá ani slova z cizích jazyků (výjimkou jsou pouze německá jména, neboť se příběh odehrává v hanzovním městě).
 • Stylové rozvrstvení slovní zásoby, pojmenování: Slova jak stylově neutrální, tak stylově zabarvená. Využití nepřímých pojmenování – personifikace („A vody míjejí a míjejí a šeptají důvěrná konejšivá slova bolesti truchlící tam na břehu.“) – a řečnických figur (řečnické otázky).
 • Textové prostředky: Styl vyprávěcí střídá styl popisný, charakterizační i úvahový (prostřednictvím hlavní postavy, krysaře). Dialogy, monology. Řeč postav je přímá.

 

Tematický plán

 • Vypravěč:  Autor je vypravěčem (psáno er formou).
 • Téma: Hlavním tématem je pobyt krysaře v Hamelnu, hanzovním městě, kde má za 100 rýnských zlatých vyhnat krysy z města. Ti nakonec skončí v „ráji“, zemi sedmihradské (o které se ve městě povídají pohádky, imaginární), po tom, co následují krysařovu píšťalu a spadnou do propasti na hoře Koppel. Vedlejším tématem je jeho láska k Agnes (díky které chce ušetřit město od zkázy po tom, co nedostal od městských radních zaplaceno za svůj splněný úkol) a s tím spojený vztah k dlouhému Kristiánovi (jeho sok, milenec Agnes). Dalším vedlejším tématem je osud rybáře Jörgena, který nemůže žít spořádaný život v Hamelnu (obyvatelé se mu smějí). Zde, na konci celého příběhu, se objevuje motiv poutníka, nikoli však za chimérou, nýbrž za zcela konkrétním cílem (pro svou prostoduchost odolává krysařově píšťale, je totiž příliš zakotven ve své realitě a díky tomu se snaží najít kojící ženu pro nemluvě, které zbylo spolu s ním jako jediné z celého města).

 

Epizody: Nevyskytují se.

Děj: Realizuje se v událostech.

Kompoziční postupy: Chronologický postup v celém vyprávění. Gradace zřetelná jen ke konci příběhu.

Vztah dějových linií: Řetězový, návaznost událostí, spjaty s ústředním příběhem.

 

Vnitřní výstavba děje:

 • Expozice – Krysařův příchod do hanzovního města, Hamelnu, jeho seznámení s městem a dívkou Agnes.
 • Kolize – Vyhnání krys, nezaplacení krysaři, chce si s městem vyrovnat účty, ale rozhodl se jej ušetřit kvůli lásce k Agnes.
 • Krize – Agnes řeší své problémy (vztahy ke svým milencům) sebevraždou.
 • Závěr – Krysař se rozhodne Agnes následovat, při tom hraje na svou píšťalu a strhává tak do svého průvodu všechny obyvatele města (kromě Jörgena a jednoho nemluvněte). Krysař a jeho následovatelé končí v propasti. Po této události nachází Jörgen jedno opuštěné dítě a začíná mu hledat matku, která by mu mohla dát napít.

 

Postavy: Charakteristika postav přímo (konstatováním) i nepřímo (samotným jednáním).

 • Krysař je ústřední postavou, příchází do Hamelnu jako do kteréhokoliv jiného města, které již stačil navštívit. Láska k Agnes ho však ve městě drží a nakonec přivede k propasti na hoře Koppel, kde Agnes spáchala sebevraždu. Ztrácí píšťalu – symbol života, ztrácí možnost zpívat, ztrácí sám sebe – a následován celým městem končí v propasti. (V osudu krysaře zobrazuje Viktor Dyk svůj osud básníka.)
 • Agnes – dívka, která již má za milence Kristiána, avšak zamiluje se do krysaře (i on do ní). V momentě, kdy zjistí, že s kristiánem čeká dítě, si uvědomí, jak moc miluje krysaře. Problém řeší sebevraždou.
 • Kristián je milencem Agnes a domnívá se, že ji získá i díky dědictví, které má brzo získat. Kristián nemá tušení, co se mezi krysařem a Agnes odehrává.
 • Sepp Jörgen – urostlý mladý muž, kdyby nebyl ve městě posměchem (nepochopen obyvateli města stejně jako krysař, na rozdíl od krysaře, který nechce, nemůže žít spořádaným životem), byly by se o něj místní dívky jistě zajímaly. Jednoduchý, vše si uvědomuje o den později (jeho jednoduchost a smysl pro realitu ho ale nakonec zachránily od zkázy).

 

Námět:

 • Z minulosti, příběh se odehrává v době hanzovních měst (v blíže neurčené), ve městě Hameln, do kterého přichází krysař, hlavní hrdina, o kterém prakticky nic nevíme.
 • (Jedná se o novelu inspirovanou německou pověstí ze třináctého století.)

 

Prostředí:

 • Skutečné, místně určité a je zachyceno spíše stručně.

 

Hlavní myšlenka:

 • Láska dala krysaři smysl života a poprvé v životě se cítil spoután láskou k Agnes, přestal cítit potřebu tuláctví. Když přišel o svoji lásku, ztratil smysl svého života.

 

Inspirace:

Muzikál:

 • Roku 1996 vznikl český muzikál Krysař napsaný Danielem Landou, režie se ujala Mirjam Landa. Premiéru měl muzikál v divadle Ta Fantastika 7. listopadu 1996.

Filmové adaptace:

 • 1933 Krysař (The Pied Piper) Americký krátkometrážní (osmi minutový) animovaný film ze studia Walta Disneye.
 • 1985 Krysař československý loutkový film
 • 2003 Krysař český film, který vznikl za jediný Silvestrovský den

 

Úryvek:

Nikdo z Hameln nezastavil se před bránou. Nikdo, kromě Seppa Jörgena, zamyšleného nad hladinou řeky. Všichni prošli za zvuku píšťaly s důvěrným úsměvem a rozepjatou náručí: Oh země sedmihradská! Všichni prošli a mizeli bez hlesu. A chmurný a němý vůdce pískal a pískal. Dav řídl za zvuků písně krysařovy; posléze krysař osaměl nad propastí. Vzpomněl na ,,ano” řečené jarního večera. Vzpomněl Agnes, která ho předešla, ale kterou možno dohoniti. Naklonil se nad propastí. Bylo ticho, zvláštní ticho. Píšťala padla z krysařových rukou. A jeho píšťala znamenala život. Zvuky její jako by ještě doznívaly v pádu: zvuky její vedly krysaře, jako vedly dav. ,,Ano,” odpovídal krysař němé propasti. A také on hledal bránu. Tak odešel krysař a ostatní z Hameln; není však jisto, došli-li do země sedmihradské.

 

Otázky k zamyšlení:

 • Co to znamená, že dílo je vyprávěno er formou?
 • Stručně popiš osobu Krysaře v díle
 • Kolik a jaké slovní druhy se vyskytují v 3. větě úryvku?

Další podobné materiály na webu: