Kultura – příroda – společnost

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Kultura – příroda – společnost

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): migodo

 

 

 

 

– pojem kultury a jeho vymezení

– kultura materiální, duchovní a normativní

– vztah lidské společnosti a přírody – životní prostředí a ekologická krize

 

Body od Chadimy:

– kultura – z lidského myšlení

– člověk ji vytvořil

– skládá se ze tří složek: materiální (vše hmatatelné – účelnost, estetičnost, efektivita, funkčnost)

– duševní (vše co se týká našeho ducha – náboženství, umění, poezie)

– normativní (zvyky, návyky, zkušenosti)

– Bible – člověk se zde poprvé povyšuje nad přírodu

– ekologická krize – drancování neobnovitelných zdrojů, znečišťování obnovitelných zdrojů

– podívejte se na dokument Home! (:D)

 

Poznámky a body z internetu:

 

PŘÍRODA, KULTURA A SPOLEČNOST
– čl. – bytost – přírodní
– společenská
– rozdíl mezi čl. a zvířetem: – vědomí
– víra
– verbální komunikace
– kooperativní (uvědomělá) lidská činnost
Přírodní faktory působící na společnost:
• biologické – neovlivnitelné (věk, pohlaví, dědičnost…)
• demografické – (hustota obyvatelstva, struktura obyvatelstva – podle pohlaví, počtu dětí, věku…)
• geografické – (klimatické podmínky, reliéf krajiny, nerostné bohatství…)
– geografický determinismus – společenský vývoj je závislý na přírodních faktorech, kt. ovlivňují vznik a fungování spol., tempo a formu historického vývoje
– čl. si přizpůsoboval prostředí, ve které. žil, působil na přírodu → vznik druhé přírody (= zásahy do přírody)
– negativní zásahy = destruktivní
– přizpůsobování a zásahy do přírody – 5 kvalitativních etap:

 

→ 1.FÁZE – POČÁTKY LIDSKÉ EXISTENCE
– čl. závislý na přír. podmínkách
– neproduktivní hospodářství
– podstata – lov a sběr
– pasivně přijímá – nepoškozuje

 

→ 2.FÁZE – 1.VELKÁ DĚLBA PRÁCE
– oddělení rolníků a pastevců
– domestikace zvířat a rostlin
– čl. si přizpůsobuje přírodu
– cyklické zemědělství – žďáření
– produktivní hospodářství (neolitická revoluce)
– čl. seje
– lokální poškozování – vypalování lesů → pole
– Přední Východ – úrodný půlměsíc (Eufrat, Tigris)

 

→ 3.FÁZE – VZNIK ORGANIZOVANÉ SPOLEČNOSTI
– negativní narušování přírody
– vznik státu – první státy v povodí velkých řek (Mezopotámie, Egypt..)
– zavlažovací zařízení, hráze

 

→ 4.FÁZE – OBDOBÍ PRŮM. REVOLUCE
– prům. výroba
– nejdříve v Anglii (=“dílna světa“)
– zavádění strojů do výroby (tovární výr.) → znečišťování vodních toků, ovzduší…

 

→ 5.FÁZE – OBDOBÍ VĚDECKO-TECHNICKÉ REVOLUCE
– 20. st.
– mechanizace, automatizace
– lidstvo na rozcestí
– nutnost ekologické politiky
– původní příroda, umělá příroda (přír. prostředí, umělé prostředí) → životní prostředí (přír. prostředí + umělé prostř.) – přírodní

– obytné
– pracovní
– charakterizuje se v – makroměřítku – vilové čtvrti, sídliště
– mikroměřítku – prostory omezené 4 stěnami (třída) + věci, kt. v tom prostředí jsou
– základy – materiální – stůl, židle, obrazy (hmatatelné věci)
– duchovní (nemateriální) – ideje, názory, normy, mezilidské vztahy…
– stav životního prostředí nyní považován za nepříznivý (ekolog. krize, devastace)
→ ekologie = věda o vztazích organismů a živ. prostředí a vzájemných vztazích organismů
– od 60. let 20. st.
– zákl. ekolog. problémy: • znečištění zákl. přírodních složek (voda, vzduch, půda)
• vyčerpání přírodních zdrojů
• vymizení některých druhů rostlin a živočichů (červená kniha – kniha s ohrožené druhy)
• otázka zajištění potravin v určité kvalitě a kvantitě (ekologický bumerang – pozitivně motivované zásahy čl. do přírodních s negativním dopadem – př. hnojiva)
– ekologická politika –souvisí s činností vlády, s ekolog. hnutími (Greenpeace)
– ekologické problémy se musí řešit globálně (nekončí s hranicemi země)
– řešení je alternativní soužití s přírodou (čl. by měl respektovat přírodu v max. míře)

 

Kultura
= to, co vzniká činností čl. a společnosti
X příroda = to, co vzniklo, vyrostlo samo
= společenský jev v určité době, v určitém čase, kt. má nějakou podobu
= společenský proces (→ jev, který je proměnlivý, vyvíjí se)
= vztah čl. k čl., přírodě, společnosti, světu
– pojetí kultury – nejširší – úplně všechno co lidstvo vytvořilo (veškerá tvůrčí činnost lidí)
– užší – to, co spojuje, určité seskupení lidí (např. česká kultura)
-nejužší – pouze umění, oblast estetična
– kolektivní produkt (vytvořena společenstvím lidí)
– enkulturace = proces vrůstání čl. do kultury
– je adaptivní (přizpůsobuje se změnám)
– vnitřně strukturovaná – materiální kultura – prostředky používané v materiální výrobě (pracovní stroje, pracovní nástroje, technologie, spotřební předměty, umělé životní prostředí – např. stavební díla…)

– duchovní kultura – ideje, zvyky, představy, symboly, zřízení, filozofie, společnost, umění, věda, tradice, nábož.énství
– normativní – právo – stát vydává zákony, vynucuje jejich dodržování a trestá nedodržování („Čím víc má stát zákonů, tím je zkaženější“)
– morálka – záležitost každého čl., neexistuje trest


Funkce kultury
SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÁ (=kompenzační = relaxační)
AKUMULATIVNÍ (=poznávací) – kult. je zdrojem informací
VÝCHOVNÁ – základem je rodina
ADAPTAČNÍ – díky kultuře se čl. snáze přizpůsobuje prostředí
NORMATIVNÍ – (=regulativní) – pravidla pravopisu, silničního provozu
HUMANIZAČNÍ (=civilizační) – kultura přispívá k „polidštění čl.“
– kultura – odlišná v čase (kultura antická, středověká…) a prostoru (severoamerická, evropská k….)
– kulturní difúze = přenos kult. prvků z jedné kult. do druhé
– akulturace = přejetí prvků kultury druhou
– subkultura = zvláštnost kult. prvků typických pro menší skupinu v rámci jednoho národa nebo jednoho státu (v rámci 1 státu existují různé kultury – např. subkultura Romů, podsvětí, hippies…)
Standardizace (masovost) kultury = stejnost, totožnost
– kultura je dostupná širokému okruhu lidí (zp. oblékání, filmy, televizní program…)
– počátky v 18.-19. st. v USA a v Z. Evropě
– předpoklady pro vznik nové kultury:


1) INDUSTRIALIZACE= dostupnost továrních výrobků (sériová výroba)
– levná pracovní síla


2) URBANIZACE = stěhování lidí z venkova do měst
– předpoklady pro 1) a 2): • technický vývoj
• rozšíření vzdělanosti, odstraňování analfabetismu (noviny)
• více volného času
– 20. st. MASMÉDIA → kultura nabyla specifických rysů díky masovým sdělovacím prostředkům (televize, rádio, tisk…)
– klady a zápory masové kultury:
+-
+ přístupnost pro široké vrstvy – ztráta individuality
(projev demokracie)- příliš násilí (TV) → otupění
+ dostupnost informací a cítění; amorální přístup (tisk);
+ kompenzace, uvolnění čl. reklama…


Další podobné materiály na webu: