Listina základních práv a svobod – maturitní otázka

 

Otázka: Listina základních práv a svobod

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Vadim

 

 

Listina základních práv a svobod

 • pojem a význam Listiny základních práv a svobod
 • struktura Listiny základních práv a svobod
 • charakteristika jednotlivých hlav (především hlava II. a III., V.)

 

Pojem a význam

 • Zákon 2/1993
 • Usnesením Českou národní rady je publikována pod č. 2/1993 sb., ústavním zákonem 162/ 1998 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku ČR.
 • Je ústavní normou a je závazná pro všechny subjekty. Její věcný obsah je základem pro rozhodování Ústavního soudu.

 

Význam: lidé jsou svobodni a rovní v důstojnosti a právech

 • LZPS vychází z nepromlčitelnosti, nezrušitelnosti, nezadatelnosti
 • nezcizitelnost základních práv a svobod
 • je zárukou právních, politických a sociálních jistot občanů
 • odpovídá mezinárodním paktům a pevně stojí na demokratičnosti, ústavnosti právního státu

 

Struktura:

 • neoznačená preambule, 6 hlav, 44 článků, oddíly

 

Ústavní postavení člověka:

 • zásada rovnosti lidí v právech
 • zásada svobody člověka v jednání, které není zákonem zakázáno
 • zásada zaručení práv bez ohledu na náboženství, víry, barvy pleti, jazyka, politického smýšlení, kultury, národnosti, …

 

Hlava I. – obecná ustanovení

 • Lidé jsou svobodni a rovni v důstojnosti a právech.
 • Každý může činit to, co není zákonem zakázáno, ale nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá.
 • Základní práva a svobody se zaručují všem občanům bez rozdílu víry, pohlaví, rasy, …

 

Hlava II. – lidská práva a základní svobody

Oddíl 1.) základní lidská práva a svobody

 • Každý má právo na život, osobní svobodu, způsobilosti k právům, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Zákaz nucených prací a služeb, ochrana lidských práv, nedotknutelnost obydlí, svoboda pohybu a pobytu, ochrana listovního tajemství a jiných záznamů, svoboda vyznání, projevu, náboženství, víry. Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti a ochrany jména.

Oddíl 2.) politická práva

 • Právo na informace, shromažďovat se, právo petiční, právo podílet se na veřejné správě, právo na odpor

 

Hlava III. – právo etnických a národnostních menšin

 • Příslušnost k národnostní a etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.
 • Občanům tvořící národnostní a etnickou menšinu je zaručen všestranný rozvoj.
 • Právo na vzdělání v jejich jazyce. Právo užívat jejich jazyk v ústředním jazyku.

 

Hlava IV. – hospodářská, sociální a kulturní práva

 • Právo na ochranu zdraví, právo na vzdělání, právo sdružovat se v odborech
 • Ochrana rodičovství, rodiny, dětí a mladistvých. Svobodná volba povolání, podnikání

 

Hlava V. – právo na sociální a jinou právní ochranu

 • Není trestu bez zákona.
 • Právo na zákonného zástupce.
 • Zákaz zpětné působnosti trestních předpisů (= retroaktivity).
 • Právo na tlumočníka; rovnost účastníků řízení.

 

Hlava VI. – ustanovení společná

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy