Stabilní a mobilní základna silniční dopravy – Doprava

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Stabilní a mobilní základna silniční dopravy

   Předmět: Doprava

   Přidal(a): Davka

 

 

 

 

Pozemní komunikace:

 • Je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.

Dělí se na:

 

Dálnici: je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňového křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a má směrově oddělenými jízdními pásy. Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž povolená rychlost není nežší než stanoví zvláštní předpis. Maximální rychlost mimo obec je 130 km/h , v obci 80km/h ( liší se podle státu ).

 

Dálniční síť je celkově dlouhá asi 1008 km a tvoří ji:

 • D1 : Praha – Brno – Lipník nad Bečvou
 • D2: Brno – Břeclav – Slovensko
 • D3: Praha – České Budějovice – Rakousko
 • D5: Praha – Plzeň – Německo
 • D8: Praha – Ústí nad Labem – Německo
 • D11: Praha – Hradec Králové – Polsko

 

Silnice:

 • Veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Dělí se podle svého určení a dopravního významu na:
 • Silnice 1. Třídy: zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu
 • Silnice 2. Třídy : je určena pro dopravu mezi okresy
 • Silnice 3. Třídy: je určena k vzájemnému propojení obcí

 

Místní komunikace:

 • Je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Dělí se podle doprvního významu a stavebně technického vybavení do čtyř tříd.

 

Účelová komunikace:

 • Je pozemní komunikace , která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

 

Rychlostní silnice ( silnice pro motorová vozidla ):

 • je rychlostí komunikace dálničního typu. Z hlediska nákladů na výstavbu tvoří levnější variantu dálnic.Stejně jako u dálnice mají rychlostní silnice návrhovou rychlost přes 100 km/h. Existují na nich pro každý směr alespoň dva jízdní pruby a zpravidla všechna křízení jsou mimoúrovňová.

Oproti dálnicím mají rychlostní silnice některé parametry rozdílné:

 • Nemusejí mít levou krajnici
 • Mají užší krajnice
 • Mohou mít větší klesání a stoupání než dálnice

Rychlostní silnice:

 • D11
 • D3
 • R6
 • R10
 • R35
 • R43
 • R46
 • R48
 • R52
 • R55

 

Části silniční komunikace:

 • Silniční pozemek : pozemek potřebný ke stavbě a provozování komunikace
 • Silniční těleso : vlastní silniční stavba , včetně umělých staveb ( mosty, opěrné zdi )
 • Silniční koruna : povrch silničního tělesa mezi silničními svahy
 • Vozovka : hlavní zpevněná část silniční koruny, slouží k pojíždění vozidel
 • Krajnice: zpevněný nebo nezpevněný podélný pruh ukončující oboustanně silniční korunu, zpevněná slouží pro cyklisty, pěší a odstavení vozidel.
 • Vodící proužek: podélný pruh, není určen pro pojíždění, poskytuje řidiči směrové vedení.
 • Silniční svahy: určují tvar zemního tělesa, odvádí povrchovou vodu do příkopu
 • Příkop: uměle vyhloubená rýha podél silnice k odvádění vod ze silničního tělesa a okoního terénu.

 

Konstrukce vozovky:

 • Vozovka: vícevrstvá konstrukce , na povrchu silničního tělesa, zajišťuje únosnost a rovný povrch pro rychlou přepravu a hospodárnou jízdu.
 • Kryt: horní část vozovky, která je vystavena účinkům kol a povětrnostním vlivům
 • Podklad: je druhá část vícevrstvá, horní vrstva přebírá tlaky kol, roznáší tlak do šířky spodích vrstev. Spodní vrstvy maji nižší jakost.
 • Podloží: podle druhu zeminy se provádí stabilizace
 • Podsyp: chrání proti vlhkosti, spodní vrstva je z jemného písku

 

Dopravní stavby:

 • Tunely, mosty , křižovatky
 • Silnice, dálnice, lesní a polní cesta
 • Leteště, železnice
 • Parkoviště, odpočívadla
 • Myčky, čerpací stanice, motely
 • Dílny , garáže

 

Kategorie vozidel:

 

Vozidla se dělí do následujících kategorií:

 1. L – Motorová vozidla, která mají 2 nebo 3 kola
 2. M – motorová vozidla určena pro přepravu lidí, které mají 4 kola. Skupina M se dále dělí na podskupiny:
  • M1 – mají nejvíce 8 míst k sezení
  • M2 – vozidla , která mají více jak 8 míst k sezení a nepřesahují 5 t.
  • M3 – autobusy, které mají nad 5 t.
 3. N – motorová vozidla určena pro přepravu věcí,které mají nejméně 4 kola. Skupina N se také dělí na další podskupiny:
  • N1 – motorová vozidla jejichž hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.
  • N2 – motorová vozidla jejichž hmotnost převyšuje 3.5 t ale né 12 t.
  • N3 – motorová vozidla jejichž hmotnost převyšuje 12t.
 4. T – traktory
 5. O – přípojná vozidla
  • Závěs : tažené vozidlo, náprava je umístěna za těžištěm a je vybavena spojovacím zařízením.
  • Přívěs: tažené vozidlo, nejméně s jednou nápravou vybavenou spojovacím zařízením.

Také má své podskupiny:

 • O1- přípojná vozidla s nejvyšší hmotnosti 750 kg
 • O2 – přípojná vozidla s nejvyšší hmotností přes 750 kg ale nepřevyšující 3500kg
 • O3 – přípojná vozidla s nejvyšší hmotností přes 3500kg ale nepřevyšující 10 000kg.
 • O4 – přípojná vozidla s nevyšší hmotností přes 10 000 kg.
 1. S – pracovní stroje
 2. R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedenných kategorií.

 

Nákladní automobily

Pick up:

 • Nákladní automobil s prostorem pro přepravu zboží či jiného materiálu. Je krytý kovovou střechou a plachtou.

Valník:

 • Je určen pro přepravu nákladu

Sklápěčka:

 • Určena zejména pro přepravu sypkého materiálu. Je opatřen sklápěcí kontrukcí .

Skříňové:

 • Je opatřen skříňovou karoserií a může být ve 2 variantách:
 • Zvášť skříň a zvášť kabina
 • Kabina řidiče spojena se skříní neboli FURGON

Speciální:

 • Pro přepravu osobních automobilů.

Druhy osobních automobilů

 • Sedan :
  • Uzavřená karoserie, pevná střecha ( část střechy může být otevíratelná ).
  • Dvoje nebo čtvery dveře
  • V zádi mohou být například třetí dveře nebo nějaké výko, které zasahuje až ke střeše.
  • Má 2 řady za sebou – po dvou nebo po třech místech
  • Oddělení zavazadlového prostoru
 • Hatchback:
  • Má uzavřenou karoserii a šikmou vyklopnou záď. Podle počtu dvěří tyto vozidla označujeme jako třídveřové či pětidveřové.
 • Kabriolet:
  • Karoserie otevřená, počet dveří 2 až 4, střecha se dá otevírat
 • Combi:
  • Má uzavřenou karoserii
  • Vnitřní prostor je zvětšen
  • Střecha je pevná a tuhá
  • Část střechy může být otvíratelný
  • Počet míst je 4 a více
  • Zadní sedadla jsou sklopená, lze je vyjmout
  • Počet dveří 2 až 4
 • Limuzína:
  • Dlohá
  • Reprezentativní
  • Velká

 

Autobusy

Jsou to motorová vozidla určena pro dopravu osob a jejich zavazadel. Dělí se na:

 • Jednopodlažní
 • Dvoupodlažní
 • Kloubový

Dále se dělí na:

 • Městský: vozidlo této třídy má sedadla a místa pro stojící cestující. Široké dveře pro rychlé nastupování a vystupování, menší počet sedadel, větší prostor pro stání.
 • Linkový ( meziměstský ): vozidlo této třídy může být zařízeno pro přepravu stojících cestujících , avšak jen v uličce. Jedny až dvoje dveře, dvoumístná sedadla umístěná po obou stranách vozidla.
 • Dálkový : Vozidlo této třídy není nijak zařízeno pro přepravu stojících cestujících . Prostor pro zavazadla pod úrovní podlahy.

Silniční daň

Je to přímá daň platná na území ČR. Předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu.Sazba daně je stanovena podle obsahu motoru a objemu válců v motoru u osobních automobilů, u nákladních pak závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav.

 

Povinné ručení

Zákon upravuje problematiku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ( na veřejné komunikaci smí s vozidlem pouze ten, jehož odpovědnost za škodu je pojištěna ). Zákon upravuje mimo jiné náležitosti pojistné smlouvy, výjimky z pojištění odpovědnosti, rozsah pojištění, povinnosti pojištěného, pojistné plnění, sankce, zánik pojištění a způsob evidence pojištění odpovědnosti.