Marketing a management – maturitní otázka

 

   Otázka: Marketing a management

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a):

 

 

 

 

MARKETING a MANAGEMENT

 • Podstata marketingu, marketingové koncepce a informační systém
 • Marketingový výzkum, produkt, cena, propagace, distribuce
 • Management, jeho funkce, manažer, chování zákazníka (black box)

Marketing znamená prodej zboží, které se výrobci nevrátí, lidem, kteří se k prodejci vrátí. Týká se výrobku, ceny, distribuce a propagace. Marketing je v podstatě podnikání na trhu.

 

Marketingové koncepce:

 • Výrobní (1900 – 1920) = zakladatelem H. Ford, u nás Tomáš Baťa. Jejich cílem bylo vyrábět co nejvíce zboží, za co nejlevnější cenu (automobily, boty)
 • Výrobková (1920 – 1940) = hlavním cílem zákazníků je mít co nejkvalitnější výrobek. Musí mít tedy vysokou kvalitu, výkonnost a technickou úroveň.
 • Prodejní (1940 – 1950) = výrobci si uvědomili, že by měli dělat nějaké reklamy, aby byl výrobek prodávanější.
 • Tržní (marketingová → 1950 – 1970) = aby byla firma úspěšná, musí být lepší než konkurence, tudíž musí znát potřeby a přání zákazníků.
 • Sociální (společenská → 1970 – 2000) = firma se snaží plnit jen ta přání, která nejsou životu nebezpečná (ochrana životního prostředí, zdraví lidí)
 • Marketing 21. století (2000 – doposud) = tempo změn je velice rychlé, tudíž nejdůležitější konkurenční výhodou je schopnost změnit se a přizpůsobit se.

 

Marketingový informační systém:
Zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analýzy, vyhodnocování a distribuci potřebných, včasných a přesných informací.

 

Zdroje informací:

 • Interní podnikové zdroje = informace z účetnictví, podnikových statistik, hlášení, databází
 • Marketingová inteligence = poskytuje informace o marketingovém prostředí
  • Vlastní zaměstnanci
  • Prodejní články
  • Konkurence
  • Specializované agentury
 • Marketingový výzkum = poskytuje informace o trhu, konkurenci, ale hlavně o zákaznících, o jejich potřebách

 

Marketingový výzkum:
Výzkum je jednou z nejdůležitějších činností moderního marketingu.
Firma jej provádí, když nemůže jinak získat informace pro řízení a rozhodování.
Poskytuje informace o situaci na trhu, o chování zákazníků a o možném podnikatelském riziku.

 

Produkt:
Produkt je vše, co je nabízeno na trhu a slouží k uspokojení lidských potřeb a přání.

Klasifikace produktu:
1) podle doby používání a hmotné podstaty:
– zboží s krátkou dobou používání
– zboží dlouhodobě používané
– služby
2) spotřební zboží:
– běžné zboží (denní potřeby)
– zvláštní zboží (dlouhodobé potřeby)
– speciální zboží (luxusní)
3) kapitálové statky (zboží pro podniky):
– materiál – suroviny, polotovary, energie
– kapitálové investice – stavební zařízení, pomocný materiál, služby
– součástky

 

Cena:
Cena je jedinou položkou marketingového mixu s příjmovým charakterem, tj. podílí se na tržbách podniku.

Proces stanovení ceny:
Faktory ovlivňující tvorbu cen:
– interní (vnitřní prostředí podniku)
– externí (vnější prostředí podniku)

Interní faktory = marketingové cíle a strategie, náklady spojené s výrobou, organizace podniku
Externí faktory = forma a stav trhu, cenová pružnost, konkurence

 

Propagace (komunikace):
Komunikace má za úkol informovat, přesvědčovat a ovlivňovat vnímání, postoje a chování zákazníků směrem ke koupi výrobku.

Formy komunikace:
– přímá (osobní komunikace)
– nepřímá (hromadná masová komunikace)

 

Distribuce:
Distribuce řeší způsob fyzického přesunu produktů od producenta k zákazníkovi.

 

Základní funkce distribuce:
1) informovat o produktech
2) propagace prováděná v souvislosti s nabídkou
3) prodejní jednání a objednávání
4) financování
5) podstupování rizika
6) skladování
7) platby
8) přechod vlastnictví k produktu

Základní druhy distribučních článků:
– velkoobchodní organizace
– maloobchodní organizace

 

Management:
Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně nebo ve skupinách a dosahují určitých cílů. Manažer je profese, ve které je nositel zodpovědný za dosažení cílů a využívá přitom kolektiv.

 

Funkce managementu:
Každý manažer ve své práci plní určité funkce. Tyto funkce jdou v určité posloupnosti za sebou.

Plánování = firma si stanoví určité cíle, kterých chce dosáhnout
= krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
Organizování = manažer organizuje práci skupiny takovým způsobem, aby byla uplatněna společenská dělba práce a vynaloženy minimální náklady
Výběr a umístění pracovníků = jedná se o činnost personálního úseku s maximální odpovědností
Řízení = zahrnuje motivaci lidí a jejich vedení tak, aby usilovali o co nejlepší plnění cílů podniku
Kontrola = proces, který zjišťuje odchylky skutečného stavu od stavu plánovaného

 

Manažer:
Manažery označujeme vedoucí pracovníky podniku, kteří se zabývají řízením jiných pracovníků a vykonávají funkce managementu. Manažer je zásadní role, je to řídící pracovník určité řídící úrovně. Psychicky náročná profese, je to práce s lidmi.

Každý manažer by měl mít:
– inteligenci, schopnost mluvit s lidmi, zkušenost s danou prací, společenské chování, tělesnou a duševní kondici, schopnost nést riziko,…

Obecné rysy manažerské práce:
– Klasické funkce – rozhodování, plánování, organizování, kontrola, upřednostňovat řízení přesvědčováním a ovlivňováním podřízených
– Práce s lidmi – komunikování, motivování, vzdělávání, řízení kariéry spolupracovníků
– Zaměření do budoucnosti – musí vědět, co udělat, aby měla firma co největší zisk; musí být min. o 1 krok napřed než zaměstnanci
– Trvalé zlepšování, zvyšování výkonnosti, produktivity
– Rozvoj svých znalostí – není možné, aby se zaměstnanci vyvíjeli a manažeři nikoliv

 

Chování zákazníka (black box):
Chování zákazníků se vztahuje k získávání a užívání určitého druhu zboží.
Black box: představuje vzájemné působení dané situace a kupního rozhodování, které se odehrává v psychice spotřebitele.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy