Marketing – ekonomie (2)

 

   Otázka: Marketing

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Pump

 

 

– nauka o trhu

– je podnikatelskou koncepcí

– je proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka – – tak, aby byly efektivním a výhodným způsobem dosaženy cíle firmy = hlavně zisk

 

Podnikatelské koncepce

 

  • výrobní – období 1900-1920

– představitelé: Henri Ford a Tomáš Baťa

– v současné době – koncepce používána ve státech východní Asie

– nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje

               – zásada – „Levnější výrobek, lepší prodej.“

 

  • výrobková – období 1920-1940 = hospodářská krize (Černý pátek)

– období přípravy a propuknutí krize

– sílí nezaměstnanost = hodně lidí nemá peníze

– výrobky pro bohaté lidi – vysoká kvalita a ceny výrobků jdou nahoru

 zásada – „Kvalitní zboží si svého zákazníka vždy najde.“

 

  • prodejní – období 1940-1950

– konec 2. světové války – období obnovy

– rozvíjí se media – stoupá význam reklam

– masové reklamy

– souvisí s vývojem medií v domácnostech

zásada – „Výrobek je mnohem úspěšnější na trhu pokud je podpořen reklamou.“

 

  • marketingová – období 1950-1970

– trh nasycený a začínají krize z nadvýroby

zásada – „Poznejme potencionální zákazníky potom vyrábějme.“

 

  • sociální – období od 70.let- současnost

– ekologická hnutí

– zohledňuje širší společenské zájmy a dopady výroby a spotřeby a to především do oblasti životního prostředí, etiky

 

Závěr: i v současnosti jsou využívány všechny uvedené podnikatelské koncepce

 

Rozdíl mezi marketingem a prodejem

marketing je komplexní široce pojatý proces, který zahrnuje mnoho činností

x

prodej chápeme jako jednu z jeho činností

 

Principy marketingové koncepce

1) orientace na potřeby zákazníků

– podniky vychází z poznání potřeb zákazníků

– podnik se zaměřuje na vybranou skupinu zákazníků (segment trhu), která má podobné potřeby

– marketingové nástroje přizpůsobuje tak, aby potřeby zákazníků uspokojil co nejlépe

 

2) dosažení přiměřeného zisku

– podnik uspokojuje potřeby zákazníků proto, aby dosáhl zisku

– rychlé dosažení zisku- nabídneme zcela nový, žádaný produkt za vysoké ceny, ale pozor na riziko = ztráta důvěry zákazníků a dobrého postavení na trhu

– vhodný je zisk přiměřený, ale dlouholetý

 

Marketingový plán

– je vytvářen na 4 oblasti

 

1) Stav trhu

– zjišťujeme okolnosti, které ovlivňují naše počínání na trhu = technický a technologický pokrok

= právní předpisy

= hospodářská a politická situace

= charakteristika obyvatelstva (věk,…)

 

2) Segmentace trhu

– cílové skupiny zákazníků

– podnik se zaměří na skupiny zákazníků s podobnými potřebami

– každý druh zboží má svou konkrétní skupinu, ostatní toto zboží nepotřebují

jde o = a) trh spotřební, ten je pro obyvatelstvo

= b) trh organizací, ten je pro dodávky obchodním organizacím a státním orgánům

segmentem může být = a) věková skupina, pohlaví, věk

                                       = b) sociální vrstva (nižší, střední, vyšší)

                                       = c) zeměpisná oblast – město, vesnice, stát,… (poušť x hory)

 

3) Analýza konkurence

– mezi srovnatelnými produkty – výrobce tv soutěží, který bude mít např. lepší obraz

– souvisí s tím pozice produktu, která udává místo, mezi ostatními produkty

 

4) Analýza stavu podniku – SWOT ANALÝZA

– odhaluje slabé a silné stránky podniku

– jaké příležitosti a hrozby plynou z okolí

– poslání podniku a jeho hlavní cíle

– firma kriticky hodnotí sebe sama v porovnání s konkurencí

 

Marketingová strategie

– jakým způsobem budeme na trhu působit a jak se vymezíme vůči konkurenci

 

1) Stimulace trhu

 

a) zvyšování spokojenosti zákazníků – pro podnik je nejdůležitější jakost produktů, úroveň služeb, vztahy k veřejnosti, zaměřuje se na vyšší pozice produktu

b) příznivé ceny – snižování nákladů na výrobě, distribuci,… především masová produkce

 

2) Strategie vůči konkurenci

 

a) tržní vůdce – zabírá velkou část trhu, velká investice

b) tržní vyzyvatel – neinvestuje, ale čeká na výsledky tržního vůdce, umí rychle aplikovat jeho výsledky

c) tržní následovatelé – přebírají již poznané a ověřené, musí jít s cenou níže

d) tržní troškaři – zaměřují se na okraje a mezery na trhu

 

Marketing máme

1) hromadný = 1 univerzální výrobek

2) diferencovaný = výrobek nabízíme v několika obměnách všem potencionálním zákazníkům

3) cílený = potencionální zákazníky rozčleníme do několika segmentů a snažíme se vyjít vstříc jejich specializovaným potřebám a to nabídkou specializovaných výrobků

= postup při aplikaci – rozčleníme trh (vytvoříme cílové skupiny)

– zaměříme se na 1 nebo více segmentů (tržní zacílení)

– hledáme a určujeme konkrétní nástroje marketingu, abychom získali zákazníky

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy