Měřící stanice – maturitní otázka

 

   Otázka: Měřící stanice

   Předmět: Katastrální správa

   Přidal(a): David

 

Měřící stanice

– Účel, druhy a umístění MS.

– Základní druhy měřidel v MS.

– Měřidla spalného tepla a složení plynu.

– Přepočet dodávek plynu na energetické jednotky.

 

Měřící stanice slouží:

– pro zjištění okamžité spotřeby plynu

– k analýze předávaného plynu (abychom věděli, že plyn má nasmlouvanou kvalitu)

– pro následnou fakturaci

– do budoucna dávají přehled o předpokládané spotřebě plynu

 

Plyn do ČR proudí ze slovenska do měřicí předávací stanice Lanžhot a odtud do předávací stanice Hora Sv. Kateřiny odkud proudí do německa.

 

Dispečerská MS:

– nutná znalost všech okamžitých hodnot plynu

Obchodně bilanční MS:

– zjišťuje množství dodávek u velkoodběratelů nebo maloodběratelů

 

Měřidla v MS:

Plynoměry:

A) na zdrojích –  clony,rotační, nebo turbínové plynoměry

B) v systému – především clony vzhledem k nečistotám v plynu, nebo rychlostní sondy

C) u velkoodběratelů – rotační nebo turbínové plynoměry, clony, membránové plynoměry

 

Analyzátory:

– jsou to zařízení , které provádí kompletní rozbor plynu z hlediska složení, a u každé  složky určují i objemová množství

– z hlediska konstrukce mohou být:

A) chemické – pro určení (CO,CO2,O2,H2)

B) fyzikální – pro určení (CO2,CO,H2), pracují v jedné fázi

C) fyzikálně-chemické – jsou nejpočetnější pracují na principu katalytického spálení vzorku plynu na platinovém drátku ohřátém na 650 stupňů

 

Vlhkoměry (Psychrometry)

– Slouží k měření relativní vlhkosti plynu při teplotách nad 0 stupňů celsia.

– Využívají ochlazování vlhkého teploměru z jehož povrchu se odpařuje voda.

– Používají se při sušení plynu, nebo při výrobě průmyslových plynů.

 

Rosné vlhkoměry:

– Určují rosnou teplotu – teplotu při které je plyn nasycen parami.

 

Vlasový vlhkoměr:

– Využívají vlastností odmaštěného lidského vlasu, který se s rostoucí vlhkostí prodlužuje.

 

Elektrolytický vlhkoměr:

– Jsou to velmi přesná měřidla, která převádí vlhkost na změnu elektrického odporu.

 

Teploměry:

– Teploměr je zařízení k zjišťování a měření teploty.

 

Teploměry lze jednoduše rozdělit na analogové teploměry (bez potřeby napájení) a digitální teploměry, které se zpravidla skládají z teplotně citlivého senzoru a vyhodnocovací elektronické jednotky.

 

Jaké máme druhy teploměrů:

1) objemové teploměry: založené na roztaživosti různých látek: kapalin, plynů, pevných těles (obvykle kovových pásků nestejné roztaživosti spolu pevně spojených – bimetalové), jejichž deformace se přenáší na ukazovatel;

2)odporové teploměry: využívající změny elektrické vodivosti kovů v závislosti na teplotě;

3)termoelektrické teploměry: měřící elektromotorickou sílu vznikající působením tepla na svaru dvou různých kovů; termistorové teploměry, základem těchto teploměrů je vodič, jehož odpor s teplotou klesá;

4)radiační teploměry (pyrometry): měřící teplotu tělesa množstvím vyzařované tepelné energie.

 

Tlakoměry:

– Jsou to zařízení, sloužící pro měření tlaku.

– Manometry jsou různých konstrukcí

 

Kapalinové tlakoměry:

– patří mezi diferenční, protože se tlak odečítá z rozdílů hladin v tlakových nádobách.

– kapalinou tlakoměrů je:  voda,nemrznoucí směs,nebo rtuť

A) U-manometr – využívá se hlavně u tlakových zkoušek VTL (plynovod + referenční nádoba = vzduch).

B) Mikromanometr – U-manometr se šikmou trubicí,slouží pro měření malých tlakových rozdílů.

 

Deformační tlakoměry:

A) Membránový tlakoměr

– Tlak plynu je převáděn do tlakoměru pružnou membránou, která je propojena mechanickým táhlem s ukazovací ručičkou tlakoměru.

B) Tlakoměr s bourdonovou pružinou

– Tlak plynu je přiváděn do bourdonove pružiny, ta se s rostoucím tlakem snaží rozvinout.Tento pohyb pružiny je spojen s mechanickým převodem ovládajícím ukazovací ručičku.

 

Kalorimetry:

– Slouží ke zjišťování spalného tepla plynu.

– v praxi se nejčastěji využívají automatické kalorimetry

 

Spalné teplo: je množství tepla, ketré se uvolní spálením jednotkového množství plynu za předpokladu, že dojde k ochlazení spalin na teplotu rosného bodu (20-25 stupňů)

 

Druhy kalorimetrů:

A) průtokové – k odvodu tepla slouží chladící voda , která bezezbytku odebírá vzniklé teplo.

B) kalorimetry založené na principu tepelné roztažnosti kovů

– jsou jednoduché, ale málo přesné

 

Junkersův kalorimetr:

– Jedná se o průtokový kalorimetr, veškeré vzniklé teplo odevzdá bezezbytku chladící vodě.

– Pro výpočet spalného tepla musíme znát:

G – hmotnost ohřáté vody

V – objemová množství plynu

t2 + t1 – výstupní a vstupní teplotu

 

Vzorec:

Qv = G x V x (t2-t1)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy