Občanské právo hmotné – maturitní otázka

 

   Otázka: Občanské právo hmotné

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): Eliška Čechurová

 

 


Relativní majetková práva – závazkové právo smluvní

Závazkové právo

 • část občanského, resp. soukromého práva, kterou tvoří soubor právních norem o závazcích → vztazích mezi věřiteli a dlužníky
 • hlavním pojmem závazkového práva je závazek
 • ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit

 

Závazek – označuje vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohoto vztahu → ze samotného pojmu závazku vyplývá jeho závaznost

Věřitel – ten, kdo má pohledávku vůči dlužníku, tj. právo po dlužníku požadovat určité plnění

Dlužník – ten, kdo má dluh vůči věřiteli, tj. povinnost věřiteli poskytnout určité plnění

Pohledávka – subjektivní právo věřitele po dlužníku požadovat určité plnění

Dluh – povinnost dlužníka věřiteli určité plnění poskytnout

Dluh nemůže existovat bez pohledávky a pohledávka bez dluhu

 

Vznik závazků

Závazkové právní vztahy vznikají ze stejných právních důvodů jako občanskoprávní vztahy, právní důvody vzniku jsou (§ 1723 odst. 1):

 • Smlouva
 • Protiprávní čin
 • Jiná právní skutečnost, která je k tomu podle právního řádu způsobilá

 

Smlouva

 • dvou/vícestranné právní jednání, kterým si strany mezi sebou zřizují závazek -> právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem, kdy věřitel má vůči dlužníku pohledávku – jako právo na plnění, a dlužník má vůči věřiteli dluh – jako povinnost plnit
 • Proces uzavření smlouvy:
  • nabídka – návrh na uzavření smlouvy (podstatné náležitosti smlouvy, dostatečná určitost)
  • akceptace – přijetí nabídky (jednoduché a nepodmíněné přijetí bez výhrad, NE mlčení)
  • k uzavření smlouvy je nezbytným předpokladem shoda o jejím obsahu
  • ODCHYLKY A DODATKY – nová nabídka

 

Obsah smlouvy

 • Podstatné náležitosti – bez jejich sjednání nemůže být smlouva uzavřena (vyjádřeny v zákoně)
 • Nepodstatné náležitosti – další sjednané podmínky smlouvy
 • u jednotlivých typů smluv jsou podstatné náležitosti vyjádřeny v zákoně
 • inominátní smlouvy

 

Forma smlouvy

 • zásadně záleží na vůli stran (ústní, písemná, jiná – uzavřená konkludentně, tj. jinak než slovy)
 • v některých případech předepsána zákonem – smlouvy (právní jednání), kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci

 

Účinky smlouvy

 • musí být podepsána/uzavřena všemi účastníky
 • smlouva vždy strany zavazuje. Platí zásada – PACTA SUNT SERVANDA = smlouvy se musí dodržovat)
 • změnit nebo zrušit smlouvu lze jen se souhlasem smluvních stran nebo z jiných zákonných důvodů, písemná smlouvá vždy písemně

 

Některé zvláštní způsoby uzavírání smluv

 • dražba
 • veřejná soutěž o nevhodnější nabídku
 • veřejná nabídka
 • adhezní smlouvy

 

Změna závazků

 • V osobě věřitele nebo dlužníka
 • Postoupení pohledávky
 • Převzatí dluhu
 • Přistoupení k dluhu

 

 • V obsahu závazku
 • Narovnání
 • Novace

 

Zánik závazků

 • Splnění
 • Dohoda
 • Započtení
 • Zrušení
 • Splynutí
 • Prominutí
 • Výpověď
 • Odstoupení od smlouvy
 • Následná nemožnost plnění
 • Smrt

 

Splnění

 • dluh zanikne řádným plněním dle smlouvy

ZÁSADA – SMLOUVY MAJÍ BÝT DODRŽOVÁNY. (Pacta sunt servanda.) DLUH SE PLNÍ ŘÁDNĚ A VČAS.

 • fixní závazek zanikne při nesplnění, pokud věřitel na splnění netrvá. Nesplnění má účinky odstoupení od smlouvy

 

Prodlení

DLUŽNÍK:

 • povinnost k plnění, úroky z prodlení, možnost věřitele odstoupit od smlouvy
 • neodpovídá za prodlení, které způsobil věřitel

VĚŘITEL:

 • pokud nepřijme řádné plnění
 • Neposkytne dlužníkovi řádnou součinnost
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!