Ocelové konstrukce – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Ocelové konstrukce

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Konstrukční skladba dřevěných konstrukcí

 • Jde o prostorové konstrukce složené z více prvků,
 • Zajišťují nosnost a prostorovou tuhost v podélném i příčném směru,
 • Jde převážně o konstrukce krovu nebo jinou variantu střešní konstrukce,
 • Může jít i o konstrukce dřevěných stěn,
 • Při návrhu musíme řešit dimenzování jednotlivých prvků na příslušné zatížení a způsob namáhání,
 • Dále musíme navrhnout spoje prvků a v návaznosti na to technologické provedení detailu,
 • Při montáži je také možné provést ochranu materiálu (např.: impregnace proti škůdcům a na zvýšení požární odolnosti) včetně části materiálu před sesazením spojů,
 • Rozměry a hmotnost prvků navrhujeme také s ohledem na jejich přepravu a montáž,

 

Vlastnosti oceli

 • Homogenní materiál s vlastnostmi pečlivě kontrolovanými ve výrobě,
 • Vyrábí se mnoho oceli, které se rozlišují chemickým složením a tepelným zpracováním během výroby,

 

 

Fyzikální vlastnosti

 • Modul pružnosti – E = 210 000 MPa,
 • Hmotnost – ρ = 7 850 kg.m3
 • Tepelná vodivost – α = 0,000 012 deg-1
 • Součinitel příčné roztažnosti – v = 0,3,

 

Mechanické vlastnosti

 • Jsou ovlivněny přísadami a tepelným zpracováním oceli,
 • Mechanické vlastnosti pro každou ocel se určuje pomocí zkoušky na tah, která je zpravidla válcová – ze zkoušky pak vychází pracovní diagram,

 

Označení oceli

 • Např.: S235J2G3:
  • S – ocel,
  • 235 – udává mez kluzu v MPa (megapascal),
  • J2 – je symbol pro houževnatost oceli při určité teplotě,
  • G3 – označuje uklidněnou ocel,

 

Návrhová pevnost

 • Stejná metoda, jako při dřevěných konstrukcích,
  • Součinitel materiálu: pokrývá kolísání meze kluzu u jednotlivých staveb,
  • návrhová pevnost oceli: hodnota, se kterou se počítá ve výpočtech únosnosti konstrukčních prvků a je definována vztahem,
  • Pro ocel S235, u nás dosud nejpoužívanější, vychází hodnota návrhové pevnosti,

 

SPOJE KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ – SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

 • Dělení dle technologie provádění,
  • Vrtané,
   • Předem vyvrtáme otvory, do kterých vkládáme spojovací prostředek,
   • Jsou to nýty a různé druhy šroubových spojů,
  • Svařované,
   • Dle umístění rozlišujeme duté a koutové svary,
 • Dělení dle tuhosti spoje,
  • Kloubové,
   • Nemají vliv na rozdělení vnitřních sil v konstrukci,
  • Tuhé,
  • Polotuhé,
   • Ovlivnění vnitřních sil v konstrukci se nedá přesně určit,
 • Dělení dle únosnosti,
  • S plnou únosností,
   • Jsou to spoje, jejichž pevnost je stejná nebo vyšší než pevnost spojovaných materiálů,
  • S částečnou únosností,
   • Spoj má nižší únosnost než spojovaný materiál,

 

Vrtané spoje

 • Nýtové spoje,
  • Na historických budovách,
  • Používají se už jen na rekonstrukci historických budov a staveb,
  • Předvrtaný otvor je o jeden milimetr větší, něž tělo (dřík) nýtu,
  • Průměr hlavy je 1,5krát vetší, než průměr dříku (půl kulatá hlava),
  • Nýt se osazuje do spoje za tepla a kováním se vytvoří půl kulatá hlava i na druhé straně spoje,
  • Po vychladnutí dojde ke stažení spoje a zvýšení pevnosti,
  • Spoj je pracný, technologie velmi hlučná a výsledný spoj nerozebíratelný,
 • Šroubové spoje,
  • Šroub:
   • má šestihrannou hlavu a metrický závit (M16),
   • Průměry šroubů dle únosnosti,
   • Předvrtání otvoru – volný otvor – o něco větší (nepohyblivost šroubu),
   • Použití podložek – matice, hliněné podložky,
   • Šrouby vyrábíme za studena nebo za tepla, ze závitových tyčí,
   • Dle rozměrové přesnosti a drsnosti povrchu jsou šrouby přesné nebo hrubé,
   • Obvyklé průměry (d) = 12, 16, 20, 24, 27, 30 mm,
 • Matice:
  • je také šestihranná s metrickým závitem a může být normální, vysoká nebo nízká,
  • Ve spoji můžeme použít i druhou matici, jako pojistnou,
 • Podložky:
  • Obvyklá velikost 2 d,
  • Vnitřní otvor o 1 mm větší než průměr šroubu,
  • Obvykle se dávají pod matice, výjimečně pod hlavu,
  • Zvětšuje dosedací plochu, snižuje otlačení okrajů otvoru a zamezuje odírání ploch při utahování,
  • Speciální podložky např.: vyrovnávají sklony nosníků (šikmé), ukazují utažení spoje (s výčnělky) zabraňují přenosu vibrací do spoje (pružné) nebo stabilizují třecí spoje (vysokopevnostní, zakalené),
 • Spoj může být zajištěn pomocí závlačky, která zabrání povolování maticím,
 • Samořezné šrouby:
  • Průměr předvrtaného otvoru je menší než průměr dříku, aby si šroub mohl vyříznout závit v materiálu,
  • Používáme převážně do plechů malých tlouštěk,
  • Z hlediska funkce jsou šroubové spoje nosné, spínací nebo těsnící,
  • Mezi šrouby musí být předepsané rozteče v závislosti na průměru šroubu případně tloušťce spojovaného materiálu (viz. tabulky),
  • Délka šroubu ve spoji musí být taková, aby po utažení matice přesahovaly minimálně 2 stupně závitu,
  • Do spojovaného materiálu smí zasahovat maximálně polovina délky závitu,
  • Spoj musí být technicky pro viditelný (způsob montáže),
 • Otvory pro šrouby:
  • Vrtají se v závislosti na průměru šroubu o něco větší,
   • M12 – otvor o jeden milimetr větší,
   • M12 – 24 o 2 mm větší,
   • M24 a větší otvor o 3 mm větší,
  • Utahování šroubů:
   • provádíme pomocí klíčů a sledujeme sílu utažení,
   • Kontrola utažení buď jako odpor v závitu, nebo srovnání výstupků na podložkách nebo ukazatel na speciálních momentových klíčích,
   • Spoj musí být utažen tak, abychom nepřipustili jeho po kluz a opakované namáhání střídavě tahem a tlakem,
   • Pro vysoce pevné spoje můžeme použít přesné šrouby s vysokou pevností a vytvořit tzv. třecí spoj,
   • styčné plochy materiálu musí být očištěny, bez nátěrů případně se zvýšenou drsností,
   • Spoj je utažen tzv. předpínací silou, kdy k pevnosti přispívá i tření mezi spojovanými materiály,

 

Konstrukční skladba ocelových konstrukcí

 • Plnostěnné nosníky,
  • Buď svařované z plechů nebo svařované z válcovaných profilů,
 • Příhradové nosníky,
  • Na vetší rozpětí než plnostěnné konstrukce (obvykle nad 15 m),Obvykle se provádějí jako svařované z válcovaných profilů nebo trubek,
 • Ocelové budovy,
  • Ocelové skelety pro výškové stavby (u nás se používají v menší míře),
  • Výhodou je: vysoká únosnost vzhledem k hmotnosti konstrukce,
  • Ocelové sloupy, průvlaky a stropnice spojované vysokopevnostními šrouby nebo svary,
  • Stropní konstrukce většinou spřažené ocelobetonové stropy,
  • Halové stavby (jednolodní nebo vícelodní),
   • Ocelové sloupy ukotvené do ŽB patek,
   • Prostorové střešní konstrukce,
   • Obvodové pláště halových objektů,
   • Konstrukční vybavení, např.: jeřábová dráha,
  • Zvláštní ocelové konstrukce,
   • Věže, stožáry, komíny,
   • Nádrže a zásobníky,
   • Transportní mosty a lanové konstrukce,

 

Svarové spoje

 • SVARY:
  • Tupé:
   • Svařujeme materiály přisazené k sobě čelně nebo bočně,
   • Nejčastěji se používá pro svařování silných plechů nebo plátové oceli, obvykle v tloušťkách od 1 do 80 mm,
   • Tloušťka svaru odpovídá tloušťce spojovaných materiálů,
   • Od tloušťky přibližně 5 mm upravujeme okraje svařovaných částí pomocí úkosů (nejčastěji tvar V nebo X),
  • Koutové:
   • Spojují dvě na sebe kolmé plochy materiálů,
   • Svar má trojúhelníkový průřez, který vzniká položením většího počtu vrstev (svarových housenek),
   • První housenka se pokládá do tzv. kořene svaru,
   • Po provedení každé vrstvy očistíme povrch od strusky,
   • Minimální tloušťka svaru je 3 mm,

 

Svařování

 • Při výrobě stavebních ocelových konstrukcí se nejčastěji používá svařování elektrickým obloukem (je to jeden z druhů tzv. tavného svařování),
 • Při tavném svařování jsou spojované materiály v místě svaru v tekutém stavu,
 • V menším počtu případu svařujeme tzv. elektrickým odporem, což je jeden z druhů tzv. tlakového svařování,
 • Při svařování tlakem jsou spojované materiály v místě svaru v těstovitém stavu a ke spojení dojde stlačením částí k sobě (např.: přivařování trnů u ocelobetonových konstrukcí,
 • Svařování elektrickým obloukem:
  • Zdrojem tepla je oblouk, který hoří mezi základním materiálem a elektrodou (jsou připojeny na různé póly do stejnosměrného obvodu),
  • Do elektrody dodáváme svařovací proud a po dotyku s materiálem se obvod uzavře, proud začne procházet, po oddělení od povrchu vytvoří elektrický oblouk s teplotou až 3000 °C,
  • Obvyklá hloubka závaru je 1-3 mm, kdy oblouk natavuje základní materiál a současně se taví elektroda a vytváří svarovou housenku,
 • Elektrody
  • Ocelové dráty průměru 1-8 mm a délky 450 mm,
  • Jsou obalené hmotou, která zlepšuje hoření elektrického oblouku, vytváří ochranu zabraňující přístupu vzduchu ke svaru a vzniká z ní struska, která pokryje svarovou housenku, zpomaluje její chladnutí a napomáhá k vytvoření jemné struktury svaru,
  • Mez kluzu elektrody má být přibližně stejná jako mez kluzu svařovaných materiálů,
  • Svařování v ochranné atmosféře:
   • Do místa spoje přivádíme CO2 nebo netečné plyny, které lépe chrání před přístupem vzduchu (mohou se používat i speciální wolframové elektrody),
  • Svařování pod tavidlem:
   • Tavidlo sypeme ze zásobníku do místa spoje a elektroda je v něm ponořena
   • Provádí se na vodorovných svarech v průmyslové výrobě,
  • Řezání materiálu:
   • Provádíme plynovým hořákem (směs plynu a kyslíku),
   • Můžeme také použít wolframovou elektrodu a svařování nebo řezání plazmou,

 

Návrh spojů dřevěných a kovových konstrukcí:

 • Spoje dřevěných konstrukcí,
  • Spoje se spojovacími prostředky,
   • znát návrhovou sílu, na kterou spoj dimenzujeme,
   • Nejčastějšími spojovacími prostředky jsou hřebíky nebo kolíky (musíme vždy znát únosnost tohoto prvku),
   • Známe geometrické uspořádání spoje, hlavně to, kolik je v něm rovin střihu (obvykle jednostřižný nebo dvou střižný spoj),
   • Navrhujeme počet spojovacích prvků a jejich umístění (rozteče dle tabulek),
   • Dalším typem úlohy může být, že znám přesné provedení spoje (použité spojovací prostředky i jejich rozteče) a hledám zatížení, které je spoj schopen přenést,
   • Opět záleží na počtu střihů, kdy přenášená síla je rozdělena do jedné nebo více částí,
  • Tesařské spoje,
   • Pokud navrhujeme nebo posuzujeme tesařský spoj, je důležité počítat s jeho geometrií (šikmé prvky apod.) a zároveň s oslabenými plochami, na kterých síly a napětí působí.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!