Podstata práva – maturitní otázka ZSV

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Podstata práva

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): katka

 

 

 

 

1. Právo

 • souhrn norem lidského chování, jejichž dodržování je vynucováno státem.

 • jsou pro společnost závazné

 • souhrn předpisů, podle kterých se řídí a organizuje život v lidské společnosti

 • vznik a existence práva je důsledkem vzniku a existence určitých společenských vztahů

 • možností sankce a kodifikací se právní norma liší od morálního pravidla, které také ukládá určitý způsob chováním (mnohem širší než právo), ale k jeho prosazení nejsou prostředky -> trestem je odsouzení společností a výčitky svědomí

 • právo je minimum morálky – v právním řádu musí být ošetřeno to nejdůležitější z morálky, což je nutné k udržení společnosti

  morálka

 • souhrn norem, kterými se řídí naše chování; mohu se svobodně rozhodnout, zda je dodržím nebo ne (potlačím svědomí nebo ne)

 • morální povinnosti se týkají vnitřní stránky jednání (pohnutek a úmyslů) X právo smýšlení člověka neovlivní, slouží k usměrňování jednání lidí „bez svědomí“

 • vymezuje, co by mělo být (ideál) X právo vymezuje dolní mez, hranici, která nesmí být překročena

 • formovala se během historie, je součástí tradice a kultury

2. Vývoj práva

 • každá společnost si od svého vzniku stanovuje pravidla chování, kterými se lidé musí řídit

 • právo bylo zprvu obsaženo v náboženských a společenských pravidlech

 • právo jako řád, jenž přiznává možnost chovat se určitým způsobem, nejprve existovalo pouze ve svědomí lidí = právo zvykové

  právo zvykové (obyčejové, tradiční)

 • od někdy až do 1800 př.n.l.

 • předává se z generace na generaci ústní formou

 • existuje pouze ve svědomí, stejně závazné jako psané

 • základ trestního práva

  právo psané

 • 1800 př.n.l. až současnost

 • zpočátku sjednocené, sepsané a zveřejněné obyčejové předpisy

 • 1800 př.n.l. – Chammurapiho zákoník – jeden z nejstarších; „oko za oko“

 • 500 př.n.l. vzniká římské právo – nejrozvinutější právní systém starověku

  přirozené – myšlenka se formuluje v renesanci; tím, že se člověk narodil jako člověk, má nějaká práva, tyto práva nejsou darovaná státem => lidská práva – přišel s ní Hugo Gratius; souvisí s nástupem měšťanstva – právo na život, osobní svoboda

  pozitivní, psané právo – stvořené člověkem pro člověka, nemusí respektovat zásady přirozených lidských práv; př. v totalitě

  vývoj konceptu lidských práv:

 • 1215 Magna charta liberatum – Anglie; omezení pravomocí krále (král Jan)

 • renesance: Hugo Grotius – holandský právník, uvedení konceptu přirozeného práva

 • 17. století – Hobbes, Locke: Stát slouží k obraně přirozených práv

 • 1776 Deklarace nezávislosti USA

 • 1789 Deklarace práv člověka a občana – VFR, schválena Národním shromážděním

 • 1791 Bill of Rights k ústavě USA

 • 20.století:

 • valné shromáždění OSN – 10.12. den lidských práv; nejpoužívanější vyčet lidských práv: Všeobecná deklarace lidských práv a svobod (článek 1: Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.)

 • 1966 – Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech = normativně závazné pro členy OSN, začleněny do právních systémů východoevropských zemí po podpisu Závěrečného aktu KBSE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě) v Helsinkách 1975 – ČSR podepisuje, ale nerespektuje

 • Charta 77 = občanské sdružení, které za komunistického režimu bojovalo za rozšíření občanských a politických svobod občanů ČSR

 • 1950 Evropská úmluva o lidských právech – Rada Evropy = vznik Evropského soudu pro lidská práva a Evropské komise pro lidská práva

 • 1992 Listina základních práv a svobod – přijata federálním shromážděním ČSFR 16.12.1992 – součástí ústavního pořádku ČR

3. Právní řád a právní norma

 • právní řád = souhrn všech právních předpisů ve státě

 • každý stát má svůj právní řád a vyžaduje jeho dodržování po vlastních občanech i cizincích, kteří pobývají na území státu

 • je uspořádán stupňovitě podle důležitosti jednotlivých druhů právních předpisů, podle názvu a podle toho, který státní orgán je vydal

 • tvoří uzavřený myšlenkový celek odlišný od právních řádů jiných států

 • soustava právních norem, ž nichž každá je v organickém vztahu k ostatním a tvoří s nimi logický celek;normy se obsahově doplňují a navazují na sebe a nesmějí mezi nimi být rozpory; každý zákon musí být v souladu s ústavou -> o soulad dbá Ústavní soud

 • logická jednota je uskutečnitelná tím, že všechny normy jsou projevem jediné vůle – vůle právotvorných orgánů státu

 • neustále se vyvíjí a mění

Ústava a ústavní zákony

předpisy zákonné (základní) – parlament

zákony a zákonná opatření

Vládní nařízení

předpisy podzákonné (prováděcí) – vláda, vyhlášky ministrů ministři, kraje, obce

vyhlášky nižších státních orgánů (obcí)

 • předpisy se liší v právní síle – důležitosti

 • předpisy nesmí být v rozporu s Ústavou a s Listinou základních práv a svobod; v č. 3 dáno, že listina je součástí ústavního pořádku ČR (!)

  zákonnost

 • = důsledné dodržování právního řádu

 • závisí na dobré znalosti právních norem a na přesvědčení o nutnosti jejich dodržování

 • v úsilí zajištění zákonnosti se uplatňují dvě základní zásady: 1) před zákonem jsou si všichni rovní; 2) neznalost zákona neomlouvá (ignoratia iuris non excusat)

 • znalost právního řádu a představy o spravedlnosti a účelnosti právních norem se nazývá právní vědomí – je ovlivněno: vzděláností, kulturní a morální úrovní občanů, tím jak účinně, rychle a spravedlivě řeší státní orgány právní spory a zakročují při porušení právního řádu

  právní normy

 • všeobecně závazná pravidla chování účastníků právních vztahů, jejichž dodržování je vynutitelné státem

 • tvoří a vydávají je státní orgány předepsaným postupem v předepsané písemné formě

 • tvorba právních norem = legislativa (lex = lat. zákon)

 • postihem za porušení je sankce (př. trest, úroky z prodlení, náhrada škody)

 • soubor právních norem je právní předpis (např. zákon nebo vyhláška)

 • stát jimi normami upravuje společenské vztahy, v nichž je nutné za přispění státní moci poskytovat jejich účastníkům právní jistotu a ochranu = právní vztahy; ostatní společenské vztahy se řídí morálními normami

 • druhy:

 1. podle způsobu jak vymezují chování

  zavazující – ukládají povinnost k aktivnímu chování (např. zaplatit daň) -> přikazující normy; nebo zakazují určité činnosti -> zakazující normy

  opravňující – umožňují volbu některého způsobu chování (př. pokuta za porušení smlouvy můžu, ale nemusím být ve smlouvě ujednána)

 1. podle závaznosti:

  donucující (kogentní) – závazné bezvýhradně; nepřipouštějí odchylky (př. povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci)

  podpůrné (dispozitivní) – relativně nezávazné; používají se v případech, kdy si účastníci své vztahy neupraví jinak (obsah smluv)

 • publikace a forma právních předpisů

 • ústava, ústavní zákony, zákonná opatření, vládní nařízení a důležité vyhlášky se uveřejňují ve Sbírce zákonů České republiky

 • k publikaci ostatních prováděcích přepisů slouží věstníky jednotlivých ministerstev

 • při citaci se uvádí název předpisu, číslo lomené rokem vydání + Sb.

 • obsah bývá uveden zdůvodněním účelu předpisu, potom následuje právní ustanovení a v závěru bývá zrušovací ustanovení (derogační klauzule) – uvádí se tu, které dosavadní normy se tím ruší + datum nabytí účinnosti

 • novelizace = změna části nebo doplnění předpisu

 •  platnost právního předpisu znamená, že byl vytvořen předepsaným způsobem příslušným státním orgánem (prošel legislativním procesem) a stal se součástí právního řádu; předpis je platný ode dne vydání

 • účinnost je povinnost řídit se předpisem; účinnost nabývá dnem vyhlášení, ale většina předpisů nabývá účinnost později, po období od platnosti do účinnosti tzv. vacatio legis – doba pro studium a přípravu předpisu

 • působnost právního předpisu

 1. osobní – na které osoby se vztahuje (př. řidiči)

 2. územní – prostor v němž se předpis uplatňuje (pravidla CHKO)

 3. časová – od kdy nebo do kdy platí = účinnost

 4. věcná – čeho se týká

4. Právní vztahy

 • vztahy upravené právními normami, kterými se účastníci musí řídit – vynucuje je stát

 • prvky právních vztahů:

 1. účastníci (subjekty) – osoby fyzické (lidé) a právnické (uměle vytvořené subjekty) – možnost osob účastnit se právních vztahů je podmíněna jejich způsobilostí k právům a povinnostem, tzv. právní subjektivitou

 2. obsah – práva a povinnosti účastníků

 3. předmět – cíl (účel), k němuž práva a povinnosti účastníků směřují

5. Účastníci právních vztahů

 • člověk (dříve fyzické osoby) mají dvojí právní způsobilost:

 1. právní osobnost (právní subjektivita) neboli způsobilost k právům a povinnostem

  • umožňuje člověku být účastníkem právního vztahu a mít v něm práva a povinnosti

  • vzniká narozením, zaniká úmrtí (prohlášením za mrtvého), za některých situací i počaté dítě

  • např. právo dědit

 1. svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)

 • vlastním jednáním zakládat, měnit a rušit své právní vztahy

 • vzniká v plném rozsahu až zletilostí; popř. uzavřením manželství – soud může povolit uzavření manželství staršímu 16 let

 • od 16 let může získat každý člověk plnou způsobilost právně jednat – musí prokázat, že je schopen se sám živit a obstarávat si sám své záležitosti – přiznává ji soud; v 15 letech může člověk uzavřít pracovní smlouvu, pokud dokončil základní vzdělání; od 15 možnost pořídit závěť

 • soud může fyzické osoby ze závažných důvodů (př. duševní nemoc) omezit svéprávnost – max. na 3roky; do teď na základě lékařské dokumentace X nyní soud zjišťuje na přání člověka, soud rozhodne na jak dlouho, ale max. 3roky…..(!) do teď zbavení způsobilosti nebo omezení

 • za nesvéprávné nebo nezletilé osoby jednají jejich zákonní zástupci – rodiče, opatrovníci

 • právnické osoby

 • uměle vytvořené subjekty, které v právních vztazích vystupují a jednají jako lidé

 • podstatu právnických osob tvoří buď lidé, nebo věci – podle toho rozlišujeme:

  • společenství osob (korporace) – tvoří sdružení fyzických osob; práva a závazky sdružení nejsou právy a závazky jeho jednotlivých členů; v právních vztazích vystupuje jako samostatná bytost; př. obchodní spol., družstvo, spolek

  • společenství věcí, majetku – nadace nebo fondy – mají-li peněžní podstatu; podniky nebo ústavy – podstatou jsou majetková zařízení

  • společenství právnických osob – sdružení, jedná a vystupuje v právních vztazích samostatně a nezávisle na právnických osobách

 • organizace, které vznikly zákonným způsobem; většinou na základě písemných smluv nebo zakládacích listin zápisem do evidence – do obchodního nebo jiného rejstříku

 • zanikají vymazáním z evidence, zpravidla po likvidaci

 • při právních úkonech jsou právnické osoby zastupovány osobami fyzickými,které jednají jejich jménem a na jejich účet buď přímo jako jejich orgány, nebo nepřímo na základě plné moci jako jejich zástupci

 • právnickou osobou je také stát a charakter právnické osoby, tzv. veřejnoprávní korporací, mají i územní samosprávné celky – např. obce

6. Právní skutečnosti objektivní a subjektivní

 • skutečnosti, s nimiž právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu

 • ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu dochází samočinně nebo záměrně -> dva druhy právní skutečnosti:

 1. objektivní skutečnosti – vyplývají z přírodních zákonitostí, které působí na právní vztahy samočinně, nezávisle na vůli a jednání účastníků těchto vztahů; například:

 • úmrtí člověka – vznik dědických vztahů, zánik rodinných vztahů

 • uplynutí času – dítě dospěje a dosažením zletilosti zaniká jeho právní zastupování zákonnými zástupci

 • přírodní katastrofa – vzniká povinnost pojišťovny k plnění na základě této pojistné události; pojišťovna musí nahradit škodu

 1. subjektivní právní úkony – právní vztahy se zakládají, mění nebo ruší záměrně a uvědoměle; sami se rozhodujeme na základě naší vůle; např. dítě uplatňuje nárok na výživné, uzavření smlouvy, manželství; platný právní úkon musí být určitý, srozumitelný, svobodný (bez nátlaku) a vážně míněný

 • objektivní právo – právní předpisy upravující právní vztahy; př. vyživovací povinnost rodiče po rozvodu

 • subjektivní právonárok, oprávnění účastníka vztahu; př. dítě má nárok na výživné

7. Právní stát

 • stát, v němž je vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí práva

 • právní řád stanoví pravidla chování státních orgánů, aby nemohla být jejich moc zneužita proti občanů a také pravidla chování občanů ve státě; vymezuje vztah mezi občany a státem

 • je prosazována vláda práva

 • definice v 19. století v Německu -> kontinentální „legalistické pojetí“ – otřeseno nacismem, stalinismem, fašismem

 • nestačí vázanost státu právním řádem, protože tyto zákony mohou být zneužitelné (Německo třetí říše) => vzniká nová podmínka – stát musí být vázán přirozenými lidskými právy (Listina základních práv a svobod – federální shromáždění)

 • koncepce omezené vlády = státní moc se sama omezuje -> zákony nesmí zasahovat do lidských práv – stát sám sobě klade meze, aby nedošlo k porušení lidských práv

 • stát je ochráncem zákonů, které sám vytváří, ale musí je vytvářet zákonem stanoveným způsobem (na základě ústavy pouze pověřené orgány)

 • v právním státě platí pro stát: ,,Každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá.“ => co není zakázáno je dovoleno X problémem může být nízká morálka lidí – zneužívá mezer v zákonech

 • 4 základní znaky právního státu:

 1. státní moc je vázána právem a uplatňuje se jen na základě zákona a v jeho mezích

 2. stát, ve kterém existuje dělba moci v horizontálním i vertikálním směru

 3. státní moc respektuje lidská práva

 4. státní moc vytváří a realizuje demokratickým způsobem a v demokratickém prostředí (politický pluralismus, pravidelné volby, neprodloužitelnost funkčního období)

 • aby právní stát fungoval, je potřeba nezávislé soudnictví; soudci jsou vázáni jen platným právním řádem a svým svědomím; + systém ústavního soudnictví – chrání ústavu, aby zákony nebyly v rozporu s ní