Policie ČR a její úkoly – maturitní otázka

dějiny

 

Otázka: Policie ČR a její úkoly

Předmět: Bezpečnostní příprava

Přidal(a): eliskamixanova03

 

 

POJEM A PŮSOBNOST

 • Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.
 • Jednotný sbor: pevně dané vztahy nadřízenosti a podřízenosti
 • Bezpečnostní sbor: tedy bezpečnostní sbor dle zákona č. 361/2003 Sb.
 • Ozbrojený sbor: Prvek ozbrojenosti – pro plnění úkolů jsou oprávněni používat donucovací prostředky a zbraně, pro policii je charakteristická represivní
 • BEZPEČNOSTNÍ SBORY:
  • Policie České republiky
  • Celní správa České republiky
  • Vězeňská služba České republiky
  • Hasičský záchranný sboru České republiky
  • Bezpečnostní informační služba – zpravodajská služba ČR
  • Úřad pro zahraniční styky a informace – zpravodajská služba ČR
  • GIBS

 

ÚKOLY PČR:

 • Policie slouží veřejnosti.
 • Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek
 • Předcházet trestné činnosti,
 • Plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu ´
 • Policie působí na území České republiky, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.
 • Úkoly policie vykonávají příslušníci policie a zaměstnanci zařazení v policii
 • Ministr vnitra může povolat policisty k plnění úkolů
  • Ministerstva vnitra
  • v Policejní akademii České republiky, nebo
  • ve škole anebo školském zařízení, které nejsou organizační částí policie.

 

 • Pojem bezpečnost v širším smyslu znamená, že Policii ČR náleží ochrana bezpečnosti státu a jeho institucí, všech osob, veškerého majetku a tak dále.
 • Tento úkol v praxi ve své podstatě znamená, že Policie ČR a každý její příslušník je povinen chránit bezpečnost osob, což znamená ochranu života, zdraví, osobní integrity, lidských práv a svobod a podobně, bez ohledu na to, zda se jedná o občana ČR nebo cizince zdržujícího se na území ČR, bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti, politické přesvědčení, náboženské vyznání a podobně.

 

Policie ČR chrání veřejný pořádek

 • Veřejný pořádek v užším smyslu zahrnuje ochranu pravidel chování lidí na veřejnosti
 • Policie ČR plní i další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu:
  • zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu
  • zajišťuje bezpečnost chráněných objektů a prostorů
  • dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení
  • odhaluje přestupky
  • vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů
  • vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné k identifikaci hledaných osob

 

Úkoly na úseku trestního řádu

 • Plnění tohoto úkolu v praxi znamená odhalovat trestné činy, zjišťovat jejich pachatele a konat trestní řízení o těchto trestných činech
 • Na plnění úkolů odhalovat trestné činy a zjišťovat jejich pachatele se v rámci své činnosti podílejí všechny služby Policie ČR bez rozdílu
 • Převážně se však na plnění tohoto úkolu podílí služba pořádkové policie a služba kriminální policie a vyšetřování
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!