Politika a její historie – maturitní otázka

dějepis

 

   Otázka: Politika a její historie

   Předmět: Dějepis, Společenské vědy

   Přidal(a): anonym

 

 

POLITIKA

 • Politická participace (účast), podílení se na politickém životě (volby, referendum, hnutí, utváření občanské společnosti)
 • Politická strana: organizovaná skupina; lidé, kt. Ji vytvářejí, mají stejné politické smýšlení, cíl
 • Vystupuje jako právnická osoba
 • Snaží se prosadit svůj politický program = forma představ, které politická strana má
 • Předchůdce politické strany je hnutí (např. OF v 1989)
 • Znaky: předseda (organizátor), politický program, propaganda (medializace), finance (dotace od státu, příspěvky)
 • Levice: “ pro lid”, snížení nezaměstnanosti, slibuje jistotu, kolektiv
 • Pravice: podporuje podnikání, privatizace, jednotlivec

 

HISTORIE

ANTICKÉ ŘECKO – demokracie, veřejná politika, všichni se podílí na chodu státu

 • Platon – teorie ideálního státu, vláda filosofů (dílo Ústava)
 • Aristoteles- člověk by se měl ukotvit (zoon politikon- člověk jako tvor společenský)

RENESANCE – rozmach otázek o fungování společnosti, píšou se utopie

 • Thomas Moore (dílo Utopie- bájný ostrov, všechno je všech, žili by skromně)
 • Francis Bacon (dílo Nová Atlantida – vládnout by měli nejmoudřejší)
 • Nicolo Machiavelli (dílo Vladař- říkal, že vladař nemusí být dobrý, ale dobrým se musí zdát, poprvé používá termín stát = statoo, “účel světí prostředky”, tělesné tresty, vojsko,intriky, jak má panovník vládnout)

NOVOVĚK (17. století)

 • John Locke – liberalista (dílo Dvě pojednání o vládě – lidé ve státě se musí vzdát určitých svobod a stát jim za to poskytne ochranu, rovnost, svoboda, mysl je nepopsaná a postupně si získáváme zkušenosti = empirie), rozdělil legislativu a exekutivu
 • Charles Montesquieu – připojuje moc soudní

20. STOLETÍ

 • Max Weber – zakladatel moderní politologie
  -tři panství:
  Charismatické (v čele osobnost s mimořádnými vlastnostmi)
  Tradiční – moc na základě dědictví

 

DEMOKRACIE

 • Nejednoznačný pojem, o význam se vedou spory
 • Nejčastěji hovoříme o liberální demokracii: suverénem je lid, menšina se podřizuje většině (přičemž práva menšin jsou chráněna), pravidelné a svobodné volby, dělba moci, právní stát, rovnost před právem
 • Představitel: Jean Jacques Russeau, spis O společenské smlouvě, Emil aneb o výchově; osvícenec (harmonický svět, láska, příroda, výchova, altruismus, na chodu společnosti se podílí všichni občané)

PŘÍMÁ DEMOKRACIE

 • Do správy veřejných záležitostí jsou zapojeni všichni občané
 • Lid vykonává svou moc přímo, nevolí si své zástupce
 • Roli zde hraje autonomie, referendum, veřejná diskuze
 • Švýcarsko

ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE

 • Občané si zvolí své zástupce, ti za ně vládnou (poslanci, senátoři..), ti se sdružují v rámci politických stran a hnutí
 • V parlamentu zástupci reprezentují zájmy svých voličů, v mandátu jsou vázáni pouze svým vědomím (volný mandát)
 • Všichni oprávnění občané mohou volit nebo se stát zástupci
 • Česko, Rakousko, Francie, VB
 • Podmínky pro fungování: existence parlamentu, politických stran nebo hnutí, svobodné volby, volební právo

AUTORITÁŘSKÝ REŽIM

 • Omezení počtu politických subjektů
 • Velkou roli hraje myšlenkový postoj (mentalita režimu), vychází z potřeby pořádku a poslušnosti
 • Neopírá se o jednu ideologii
 • Čína, Egypt, Rusko, Vietnam

TOTALITNÍ REŽIM:

 • Má nějakou svou oficiální ideologii, masová politická strana, ovládá politické i společenské dění, má v rukou armádu
 • Moc si udržuje pomocí psychické a fyzické kontroly a dále také pomocí masové komunikace (tisku, televize apod.)
 • Severní Korea, Kuba, Saúdská Arábie (dříve např. SSSR nebo nacistické Německo)

 

POLITICKÉ IDEOLOGIE

 • Myšlenka – soubor idejí, názorů a životních postojů, vyjadřují jádro skupiny
 • Zabývá se potřebou státu, společností, hospodářstvím
 • Fce: pomáhá řešit politické jevy, hodnotící systém (měří, jestli je ideologie v normě, dává nám zpětnou vazbu), pocit pospolitosti a sounáležitosti, nabízí základní charakteristiky politického programu

LIBERALISMUS

 • Vznikl v 17. století v Anglii
 • Priorita liberalismu je svoboda
 • Má tři varianty: Liberální internacionalismus, Idealismus, Liberální institucionalismus (každá z nich má ještě “neo” variantu)
 • Liberální internacionalismus: za zakladatele je považován Immanuel Kant (dílo Věčný mír), tvrdí v mezinárodním prostředí není přirozený, podle něj války existují, protože není žádná centrální autorita, která by byla schopná vynutit pravidla pro všechny
 • Idealismus: za zakladatele je považován W. Wilson, měla by být mezinárodní instituce, měla by mít vojenské prostředky
 • Liberální institucionalismus: zakladatel je David Mitrany

KONZERVATISMUS

 • Vznikl v 18. Století, představitel Thomas Hobbes: spis Leviathan (lidé potřebují vůdce, tresty mají lidi odstrašit)
 • Brání se rychlým změnám, podporuje tradiční normu
 • Nebrání se pokroku, ale nechtějí revoluce či reformy

RASISMUS

 • Vznik už v Antickém Řecku a Římě (v tomto případě jsou odlišně “barevní” otroci)
 • Rozřazuje sociální skupiny podle ras (biologické rozdíly lidí)
 • Diskriminace a biologická determinace lidí

FAŠISMUS A NACISMUS

 • Autoritativní režim, vznikl po 1SV v Itálii (Benito Mussolini), v Německu (Hitler)
 • vyhraněný nacionalismus, kolektivní vlastnictví ekonomiky a kult jednoho vůdce
 • Nenávist ke komunismu a kapitalismu

KOMUNISMUS

 • Název pochází z latinského slova communis= společný
 • Tato ideologie zastává názor, že majetek by měl být ve společném vlastnictví a lidé by se neměli rozřazovat do tříd, tzn. že všichni by si měli být rovni
 • Komunistické ideje se objevovaly už v antice a raném novověku
 • Velký vliv měl ale až v 19. Století, kdy vznikla i řada směrů komunismu
 • Nejvýznamnějšími teoretiky byli Karl Marx a Friedrich Engels
 • Totalitní režim

ANARCHISMUS

 • Bez systému a hierarchie, staví na morálních pravidlech, vláda nahrazena dobrovolníky
 • Vychází z toho Hippies, Čeští buřiči, punk..

NACIONALISMUS

 • Zdůrazňuje důležitost národa
 • Existoval už ve středověku, ale velký vliv měl v 19. Století
 • Vyhrocený nacionalismus = šovinismus
 • Vychází z něj např. Nacismus, frankismus..

SOCIALISMUS

 • Už od starověku, všichni jsme si plně rovni
 • Hlavní znak: spoluvlastnictví, družstevnictví
 • Společenská a materiální nerovnost je nespravedlivá, stát zajišťuje všechny členy společnosti
 • Je základním kamenem dalších ideologií
 • Je pro demokracii

FEMINISMUS

 • Hnutí za rovnoprávnost žen
 • Představitelka Mary Wollstonecraft – dílo Obrana ženských práv (18. Století)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy