Pracovní právo – maturitní otázka (4)

 

Otázka: Ústava

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Klára Šímová

 

 

PRACOVNÍ PRÁVO

 • upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, podmínky vzniku, trvání a zániku pracovního poměru.

 

Prameny pracovního práva

 • Listina základních práv a svobod; zákoník práce; zákon o zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednáváním, mezinárodní smlouvy,…

 

Úřad práce

 • pečuje o právo na zaměstnání; podpora v nezaměstnanosti (vyplácí se po dobu max. 11 měsíců – dle věku); rekvalifikace (změna dosavadní kvalifikace), nezaměstnaný občan je registrován na úřadu práce

 

Pracovněprávní vztahy – zaměstnanec a zaměstnavatel.

 • Zaměstnavatel – právnická či fyzická osoba
 • Zaměstnanec – fyzická osoba nad 15 let

 

Pracovní poměr:

 • a) podle délky pracovní doby (plná či kratší pracovní doba);
 • b) podle doby ukončení (na dobu určitou a neurčitou)

 

Vznik pracovního poměru:

 • a) pracovní smlouva
 • b) jmenování

 

Práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.

 • Zaměstnavatel – vyplácí výplatu, poskytuje práci, vytváří vhodné podmínky pro práci, poskytuje školení
 • Zaměstnanec – vykonává práci, dodržuje kázeň a bezpečnost práce, náleží mu výplata

 

Pracovní smlouva

 • uzavírána písemně; podstatné náležitosti (den nástupu, místo výkonu práce, druh práce); zkušební doba ( 3 měsíce, vedoucí pozice 6 měsíců); další ujednání (o mzdě, o zvyšování kvalifikace, rozvržení pracovní doby,..).

 

Změny pracovního poměru

 • lze změnit dohodou, zaměstnavatel není oprávněn zaměstnance bez jeho souhlasu přeložit na jinou práci či místo výkonu práce

 

Ochranná doba

 • doba, ve které nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď
 • dočasná neschopnost v práci – pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení
 • vojenské cvičení
 • výkon veřejné funkce
 • těhotenství – nebo když zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou

 

Ukončení pracovního poměru:

 • z právních úkonů – dvoustranné (dohoda) x jednostranné (výpověď);
 • Konkrétní typy: dohoda – pracovní poměr skončí v den, na kterém se dohodnou
 • zrušení ve zkušební době – písemně bez udání důvodů
 • výpověď – ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, výpovědní lhůta 2 měsíce, zaměstnanec nemusí udávat důvody ale zaměstnavatel ano
 • uplynutím doby – smlouva na dobu určitou
 • okamžité zrušení pracovního poměru – při zvlášť hrubém porušení pracovní kázně či odsouzení zaměstnance za trestný čin (nepodmíněný trest odnětí svobody na více než   1 rok), nevyplacení výplaty/mzdy zaměstnavatelem, ohrožování zdravý zaměstnance

 

Práce konané mimo pracovní poměr (malý rozsah, nepravidelnost, příležitostný charakter):

 • Dohoda o pracovní činnosti (může, ale nemusí přesahovat 300 hodin ročně; nelze přesáhnout polovinu stanovené týdenní pracovní doby).
 • Dohoda o provedení práce (max. 300 hodin ročně).

 

Podmínky podle zákoníku práce:

 • Pracovní doba (max. 40 hodin týdně); práce přesčas; noční práce;
 • nejdéle po 4,5 hodinách musí zaměstnavatel poskytnout 30 minutovou přestávku – nezahrnuje se do pracovní doby
 • Dovolená (4 týdny)
 • Práce přes čas – na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rámec pracovních směn max 8 hodin týdně a 150 hodin ročně

 

Odměňování práce – mzda x plat;

 • Soukromé organizace – smluvní mzdy, jsou určovány podle mzdových předpisů podniku
 • Státní organizace – podle předpisů daných vládou
 • Mzdové nároky – musí je respektovat soukromé i státní organizace
 • Minimální mzda – od 1.1.2019 činí 13 350Kč

 

Typy mzdy

 • Hrubá mzda – základní mzda, podílové složky, náhrada mzdy
 • Sociální pojištění (6,5 %), zdravotní pojištění (4,5 %), daň (15 %)
 • Čistá mzda – mzda k výplatě
 • Nominální mzda – peněžní odměna
 • Reálná mzda – co je možné si za peníze koupit

 

Složky hrubé mzdy (základní mzda, příplatky, odměny);

Základní mzda

 • a) časová
 • b) úkolová
 • c) podílová – podíl z výsledků dosažené práce

 

Podílové složky mzdy

 • a) osobní příplatek – pravidelná složka mzdy
 • b) příplatky
  • přesčas
  • práce v noci
  • práce ve svátek
  • práce o víkendech
  • ztížené prostředí
 • c) odměny a prémie – zákonem dané za svátek

 

formy mzdy

 • časová, úkolová, smíšená

 

náhrady mzdy

 • provozní překážky, překážky z důvodu obecného zájmu

 

Pracovní podmínky žen a mladistvých od 15 do 18 let (zákaz práce v noci, přesčas, vykonávání těžké práce ).

 

Dávky nemocenského pojištění

 • Po zrušení třídenní karenční doby nemocenské platí, že náhradu mzdy zaměstnanci platí prvních 14 dní zaměstnavatel. Od 15. dne nemocenskou začne proplácet stát, respektive správa sociálního zabezpečení.

 

Podpora v nezaměstnanosti

 • aby byl nárok musí se za poslední 2 roky odpracovat 12 měsíců
 • podpůrčí doba:
  • do 50 let – 5 měsíců
  • Od 50 do 55 let – 8 měsíců
  • Nad 55 let – 11 měsíců
 • výše podpory
  • 1. a 2. měsíc – 65 % průměrné mzdy
  • 3. a 4. měsíc – 50 % prům. mzdy
  • 3. a další měsíc – 45 % prům. mzdy

 

Odpovědnost za škodu:

 • a) zaměstnance (obecná x zvláštní tzv. hmotná odpovědnost),         
  • Obecná – vyplývá každému zaměstnanci, zaměstnavatel musí Zaměstnanci prokázat vinu
 •  b) zaměstnavatele (obecná x zvláštní odpovědnost).
  • Obecná – vzniká porušením povinností


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy