Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (3)

dějiny

 

   Otázka: Pravěk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): brigitte

 

 • V období 3 milionů let př.n.l. – 4000 př.n.l. (pouze pro některé oblasti, jinde déle), končí  objevem písma na daném místě, tedy různě
 • Nejdelší období dějin lidstva, je to nejstarší a nejdelší dějinná etapa
 • Máme převážně hmotné prameny (pohřebiště, sídliště, kultovní místa, místa těžby), písemné prameny nejsou
 • Vznik a vývoj člověka, lidské společnosti a kultury
 • Jeho studiem se zabývá prehistorie
 • Hlavní podíl na tělesném a duševním rozvoji měla práce, lidé si opatřovali prací potravu a vše potřebné k životu. Podle způsobu obstarávání potravy dělíme pravěk na 2 období:

 

1.)    Přisvojovací hospodářství

Trvalo téměř 3 mil. Let, lidé se živili sběrem plodů a lovem zvěře, přisvojují si, co příroda dá, jsou na ní závislí, nejsou schopni se podílet na výrobě potravin, neexistuje tedy zemědělství)

 

2.)     Výrobní hospodářství

Začalo přibližně před 10000 lety, vzniklo zemědělství a chov domácích zvířat, lidé již cílevědomě vyrábí to, co potřebují k obživě

 

Archeologie = věda zkoumající hmotné prameny (sídliště, pohřebiště, pole, místa těžby) ; nalezené předměty nazýváme artefakty

 • Metody archeologického výzkumu:

a)Destruktivní = musí být dokumentace, kope se do země, hledá se místo, nálezy jdou do laboratoře, kde se zkoumají

b)Nedestruktivní = letecká archeologie (z letadla se pozorují různé odlišnosti na zemi z archeologického pohledu)

 • Dělení archeologie: zabývá se určitým obdobím, nebo specifickým tématem

Datování: chronologie relativní, nebo absolutní

Metody:

1.Radiokarbonová destruktivní (pouze organické předměty)

2.Radiokarbonová nedestruktivní (předmět se dá do komory s plazmou,spočítá se uvolněný uhlík)

3.Luminescence (stáří se určuje podle vyzářené energie ve tmě)

 

Periodizace pravěku

1.)Doba kamenná (3 mil. let př.n.l.)

a)Starší (Paleolit) – všechny typy člověka

b)Střední (Mezolit)

c)Mladší (Neolit)

d)Pozdní (Eneolit)

e)Chalkolit (doba měděná)=stejný časový úsek, ale jen na Předním Východě

 

2.)Doba bronzová (3000 př.n.l.)

a)Starší

b)Střední

c)Mladší

 

3.)Doba železná (750 př.n.l.)

a)Starší (halštatská)

b)Mladší (laténská)

 

4.)Doba Římská(0-400 n.l.)

5.)Doba stěhování národů(4.-6. st.n.l.)

 

Vznik a vývoj člověka

 • Hominizace (polidšťování)

=Začíná se vyvíjet člověk

 • Zvětšení lebky
 •  zvětšení mozkovny
 •  ztráta srsti
 •  napřímení postavy
 •  zesílení pánve
 •  palec proti prstům
 •  ústup zvířecího vzhledu obličeje
 •  změna stavby ruky
 • chůze po dvou
 •  vznik řeči, abstraktní myšlení, sdružování se do společností

 

 • Předchůdci člověka:

1.Ramapithecus (3-4 mil. př.n.l.)

 • lidoop, vegetarián, chůze zčásti po 2
 •  Naleziště v Indii, Číně, Východní Africe, Evropě

2.Australopithecus africanus (4 mil.)

 • téměř vzpřímený, 1,5 m , lidoopí, vegetarián
 • pohyb po 2,  jednoduché nástroje

3. Homo habilis ( člověk zručný; 2,5 mil.)

 • 125 cm vysoký, zdokonalení stavby ruky
 •  vědomé používání a zhotovování nástrojů(štípání, otloukání, kostěné, kamenné, primitivní  nástroje
 •  Úkryty, sběr, lov, přisvojovací hospodářství
 •  Naleziště v Africe( Tanzanii), Olduvajské rokli.

4.Homo erectus( člověk vzpřímený; 1,5 – 1 mil.)

 • 160 cm vysoký, mohutná postava, větší obsah mozkovny
 •  hrubě opracované kamenné, složitější nástroje, pěstní klín
 • Jako první  znalost ohně
 • Vzrůstá úloha tlupy ( už žijí v jeskyních)
 •  Naleziště: Afrika, Sumatra, Německo, Stránská skála u Brna.

5.Homo sapiens (člověk rozumný) = pračlověk – 200 000 př.n.l.

a)Homo sapiens neanderthalensis  (200 000 př.n.l.)

 • slepá vývojová větev
 •  Německo(Neanderthal ), Evropa, Asie, Štramberk, Moravský kras.

b)Homo sapiens sapiens (40 000př.n.l.)

 • člověk dnešního typu
 •  Loví, staví si obydlí, líčí pasti, loví v tlupě
 •  uvědomuje si pokrevní příbuznost = počátky rodové společnosti, umí rozdělat oheň
 •  Prvotní umění, 1. Nástěnné malby, sošky z kostí, mamutích klů, ozdoby(Altamira, Lascau),jeskyně Šipka, Kůlna, Venuše = symbol plodnosti
 •  1. Náboženské obřady, šamani,kněží, pohřby
 •  uchovávání potravin sušením, uzením, mají sezonní sídliště
 •  Naleziště = Francie, Věstonice, Mikulov.

 

Doba kamenná

Paleolit = starší doba kamenná, střídají se doby ledové(mamuti)  a meziledové(zajíci,rostliny).

 • Přisvojovací hospodářství, ochranářské zemědělství.
 • Starší (3mil. – 250 000 př.n.l) Střední (250 000 – 40 000 př.n.l.) Mladší(40-10 000př.n)
 • Ženy 1,2 děti – musí je tahat.

a)Starší  (3 mil. – 250 000 př.n.l.)

 • Australopithecus ( pouze v Africe, sběr plodin)
 •  Homo erectus (Podstatně rozšířenější , Evropa i u nás, začíná používat pěstní klín, jednoduché obydlí(vchody jeskyní, skály, chatrče z větví)

b)Střední (250 000 – 40 000)

 • Neanderthalensis – nepatří do vývojové větve člověka, byl specializován pouze pro dobu ledovou, neschopen dalšího vývoje
 • Znal oheň, oštěpy, řeč, ale neuměl vyjádřit všechny své pocity, začíná pohřbívat mrtvé – pohřeby, jisté náboženské představy

c)Mladší  (40 000 – 10 000)

 • Homo sapiens sapiens – u nás na Jižní Moravě, kamenné nástroje, luky a šípy
 • Vzniká nejstarší lidské umění (350 000 př.n.l.- malby, rytiny ve skalách(Altamira)
 •  Je to období matriarchátu (hlavou je žena). Existuje dělba práce – muž loví, žena připravuje potravu.

 

Mezolit  = střední doba kamenná, 10 – 8 000 př.n.l.

 • Neproběhl všude, došlo k oteplení kvůli konci doby ledové – vyhynutí obrovských zvířat
 •  Objevují se jeleni, zajíci. Lovecké revíry(luky, šípy), sezonní sídliště, sběr lesních plodů, rybolov
 • 1.zdomácněná zvířata (psi)
 • Ochranářské zemědělství, závěrečná fáze přisvojovacího hospodářství. Prohlubování rozdílu v kulturách. Udice, lodě
 • Zvířata – muži, rostliny – ženy

 

Neolit = mladší doba kamenná (8-5000 př.n.l.)

Neolitická revoluce

 • Přechod k usedlému způsobu života( od lovu a sběru k zemědělství a pastevectví)
 •  Stálé příbytky, 1.zemědělské společnosti (9 000 př.n.l. -Čína, Střední Amerika, přední Východ.)
 • Ženy už mohou mít více dětí, protože je s sebou nemusí tahat.
 • Důsledky přechodu : nárůst populace, první společenská dělba práce, vznik řemesla(nádoby, tkalcovský stav, mlýnky, nástroje hlazené a broušené), větší bezpečí
 • Vzniká řemeslo(tkalcovství, hrnčířství). Materiální kultury(lidé hromadí předměty), dělba práce, vypíchaná keramika, období výrobního hospodářství. Kočovníci, textilní výroba, pevné příbytky.
 • Kočovníci – nomádi
 • záměrný výsev
 • Neolitická kolonizace = osidlování nových území
 • Kultury

*Lineární keramika (ryté spirálové ozdoby – Bylany u Kutné hory)

*Vypíchaná keramika (navazuje na lineární keramiku, místo čar vpichy)

 

Eneolit =pozdní doba kamenná (5-3000 př.n.l.)

 • Konflikty a války – vzrůstá význam muže jako válečníka – patriarchát
 • Na blízkém východě je tato doba označována jako Chalkolit
 • Šíření mědi—vznik metalurgie, =doba měděná.
 • Počátky hornictví (pazourkové doly).
 • Zdokonalení zemědělství – oradlo, chov koní a dalších zvířat, nadprodukty, budování chrámů
 • Velký počet archeologických kultur , sídliště na jezerech, první hradiště
 • Kultury:

a)Kultura nálevkovitých pohárů

 • od Nizozemí po Severní Čechy, užívali měď-počátek metalurgie), nálevkovité hrdlo.

b)Kultura šňůrové keramiky

 • (Evropa – indoevropské kmeny) (kočovníci, pastýři, známé hroby, ukládali lidi do skrčené polohy.

c)Kultura zvoncovitých pohárů

 • (bojovníci, zbraně, lukostřelci, nádoby jako obrácený zvon)

 

 • Megality a megalitické stavby

Menhiry(volně stojící, obrovské kameny)-Francie

Dolmeny (dva kameny + střecha= Stonehange) – Irsko.

 

Doba bronzová (3 000 – 750 př.n.l.)

 • Doba kovů (nový materiál = bronz = slitina mědi a cínu), na Blízkém Východě
 • Vznik nejstarších civilizací, Egejská oblast = první státní útvary
 • Zdroj obživy = zemědělství, lov, sběr, rozvoj hornictví, kovotepectví
 •  opevněná sídliště (Hradiska – dřevěné)
 • směnný obchod
 • sociální diferenciace (rozdíly v majetku)

 

1.       Starší doba bronzová

 • Unětická kultura (kvalitní keramika, lůlové domy (Únětice, Šardičky, Kyjovice)

 

2.       Střední doba bronzová

 • Mohylová kultura (převážně pastevci, nad hroby se navršovaly mohyly)

 

3.       Mladší doba bronzová

 • Kultura popelnicových polí (převážně zemědělci, většinou žárové pohřbívání, v urnách.
 • Velké opevněné osady s obrannou funkcí, vládne rodová aristokracie, mají přilby.
 • Polyteismus (obětování lidí, výskyt kanibalismu)

 

 • Od 2. Tisíciletí oteplení, války o území, obranná hranice, náčelnická vrstva s politickou mocí, velký posun kmenů, upadá dálkový obchod
 • Naleziště cínu a mědi se vyčerpává – železo

 

Doba železná (od 1500př.n.l.,-oblast Malé Asie; v Evropě 700př.n.l. – Skytské kmeny)

1.  Starší doba železná = doba halštatská

 • Významné středisko v hornorakouském Hallstattu(solné doly) , velká, bohatá pohřebiště, majetné obyvatelstvo
 • Obživa = chov, zemědělství, lov, sběr, čtyřkolový vůz, železo na zbraně, čtyřkolové vozy tažené dobytkem
 • Kultura Slezskoplatěnicná (Severní Morava, Východní Čechy)

 

2. Mladší doba železná = doba laténská (5.st.př.n.l.)

 • Historická expanze Keltů do různých části Evropy(u nás Bojové a Volkové), razí si mince jako první (statéry); víme o nich od Římanů – Caesar: Zápisky o válce Galské.
 • Keltská společnost: Druidové, Bojovníci, Obecní lid. Zpracovávají kovy, dnešní Irsko, Skotsko. Hrnčířský kruh, šperky
 • Staví si Oppida = nové obydlí, vyvýšené (Zbraslav, Prostějov)=systém opevnění
 • Střední, Východní Evropa
 • Uctívání bohů, časté byli oběti; Taranis(pán nebes), Teutates (bůh války), Esus( bůh stromoví)
 • Keltský kalendář = 2 období –teplé(beltine začátek) a studené(samain začátek)
 • Toto období je vrcholem pravěku v Evropě

 

Doba Římská (0 – 400 n.l.)

 • Germánské kmeny vytlačují Kelty
 •  Germáni (barbaři) jsou méně vyspělí, než Keltové, nemají opevněná sídla, mají krále
 • hlavní je zemědělství a pastevectví
 • mají runové písmo=kněžské posvátné písmo, má 24 znaků
 •  přichází ze severu(Skandinávie, Dánsko), žili v Německu, Finsku, Británii, Skandinávie, Nizozemí
 • Bohové: Odin(hlavní), Thor(blesk), Loki

 

 • U nás Markomani a Kvádové(Markomanské války, polyteisté, runové písmo), další kmeny jsou Frankové, Sasové, Vandalové.
 • Rozvoj zemědělství se zpomalil, sílí kovářská výroba, zbraně

 

Doba stěhování národů (4.-6. st.n.l.)

 • Vpád Turkotatarských kmenů(Hunové – Attila, tzv. bič boží -375 n.l.) přispěl k zániku Západořímské říše, vznikají první barbarské říše, příchod Slovanů na naše území(Visla a Dněpr)
 • Slované: Západní(Češi, Poláci, Slováci), Východní(Ukrajina, Rusko), Jižní(Chorvatsko, Bulharsko)
 • Řemeslo, zemědělství — Cyklické hospodaření(vyčerpanou půdu opustili, vypálili les a vrátili se), neexistují profesionální bojovníci, moc má sněm, kmen má náčelníky, kněží = žrec, polyteismus (Svarog (oheň), Perun(hromy), Radegast)
 • Víra v nadpřirozené bytosti(vodníci, polednice); vna = dcera Přemyslovna, vee = Svarožic


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy