Pravěk – Dějepis (2)

 

   Otázka: Pravěk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): mishnva

 

 

 

 

1) Pravěk a způsoby jeho poznávání

1) Časové vymezení

– 3 mil. př.n.l. – 3 000 př.n.l. (u nás konec v 5. st.n.l.)

– 3 mil. př.n.l. – objevil se první člověk podle evoluční (vývojové) teorie Charlese Darwina vzniklé ve 20. st. – člověk se vyvinul z jiných živočichů

– další teorie – náboženská – člověk a svět stvořen bohem

– zavlečení života z vesmíru

 

2) Periodizace pravěku (rozdělení)

 1. podle způsobu obživy

a) přisvojovací – lidé si sbírali rostliny

b) výrobní – lidé začali vyrábět věci

 

 1. podle nástrojů

– v subtropech – paleolit (přisvojovací), neolit a eneolit (výrobní)

– u nás – paleolit, mezolit (přisvojovací), neolit, eneolit, doba bronzová, železná a římská (výrobní)

 

3) Charakteristika období

A) období přisvojovacího hospodářství

PALEOLIT

3 mil. př.n.l. – 8 000 př.n.l. – subtropy i u nás

= starší doba kamenná

– živočišní předchůdci člověka:

 1. Egyptopithecus – předek opic a člověka (naleziště: Fajjúm, Egypt)
 2. Ramapithecus
 3. Australopithecus (naleziště: Etiopie, Východní Afrika)

– příčina vývoje člověka – začátek doby ledové – změna přírodního prostředí – napřimování se (rozhled, zpozorování nepřátel), změna tvaru čelisti (potrava – semena byla tvrdá), opozice palce u ruky (držení zbraní), zvětšení mozku

 

a) nejstarší paleolit

 • Homo habilis – člověk zručný

– V Afrika

– způsob obživy: sběr plodů, vajec …

– nástroje: kamenné nástroje – kameny, sekáče, úštěpy

– společnost: tlupy

 

b) starý paleolit

 • Homo erectus – člověk vzpřímený

– V Afrika, V Asie – Čína, Sumatra a Jáva, Evropa

– způsob obživy: sběr, lov

– nástroje: pěstní klín

– společnost: tlupy

 

c) střední paleolit

 • Homo sapiens – neandrtálec

– V Afrika, Asie, Evropa (údolí Neandrtal, Steinheim, Šala, Gánovce)

– způsob obživy: specializovaný lov – skupina se specializuje na jeden druh zvířete – např. lovci mamutů

– nástroje: specializované nástroje – více druhů – na řezání, vrtání, sešívání, škrábání

– společnost: rody

– představy o duši, pohřbívání

 

d) mladý paleolit

 • Homo sapiens sapiens fosilis

– způsob obživy: specializovaný lov

– nástroje: specializované nástroje + dálkové zbraně (luk, šíp, harpuna), nástroje z kostí

– společnost: rod – v čele žena – matka rodu = matriarchát

– přirozená dělba práce

– objevuje se náboženství – uctívání nadpřirozených bytostí = kult (př. bohové přírodních sil)

– objevuje se umění – jeskynní malby (jeskyně: Altamira – Španělsko, Lascaux – Francie)

– sošky: zvířata, ženy ( Věstonická Venuše – Dolní Věstonice na Moravě; Venuše s křivou tváří –

Dolní Věstonice; geometrická – Předmostí)

– rozšíření po celém světě – snížila se hladina moře – Cro Magnon (Francie), Dolní Věstonice, Předmostí, …

 

– 1. člověk u nás = homo erectus !!

– 8000 př.n.l. – končí poslední doba ledová – vytvoření podnebných pásů

– nejpříhodnější: subtropický pás – rychlejší vývoj

– u nás mezolit (trvá přisvojovací hospodářství)

– subtropický pás už neolit

 

MEZOLIT

8000 – 5000 př.n.l. – pouze u nás !

= střední doba kamenná

– přechodné období – po oteplení

– způsob obživy: – sběr, lov, rybolov – kočování za zvěří (menší zvěř kvůli oteplení) -> menší rody

– lovecké revíry – ochočení psa na pomoc, rybolov

– nástroje – luky, šípy, harpuny, mikrolity = drobné naštípané kameny

– společnost – menší rody (kuli menší zvěři měli lovecké revíry, které si hlídali)

– naleziště:  Dánsko, Českolipsko (Holany, Dubá, Stvolínky: bažiny – rybolov, Srbská Kamenice)

– dochovaly se předměty z org. Materiálů

 

B) Období výrobního hospodářství

NEOLIT

8 000 př.n.l. – počátek v subtropech

5 000 př.n.l. – počátek u nás

= mladší doba kamenná

– způsob obživy: zemědělství (pěstování plodin – obilí), chov zvířat (ovce, kozy)

– 1.společenská dělba práce – zemědělci se dělí na

1) zemědělce, řemeslníky

2) pastevce

– první zemědělské oblasti v subtropickém páse:  Blízký Východ, Čína, Střední Amerika

– nástroje: z kamene – motyka (kypření), srp (sklizeň), drtidlo

– vznik řemesel (zemědělec -> řemeslník):

 • předení – nit ze lnu a ovčí vlny, potřebují přeslici a vřeteno
 • tkaní – látka (tkalcovský stav a přesleny)
 • hrnčířství – keramika – lineární keramika, vypíchaná keramika (= vypálená nádoba z hlíny)
 • zpracování dřeva – nástroje tesly
 • výroba mouky – drtidla

– společnost: – rodová občina = vesnice, kde žije jeden rod – majetek je společný

– matriarchát

– naleziště: vesnice Catal Huyuk (Blízký Východ), Bylany, Kutná hora – lineární keramika, Březno u Loun – vypíchaná keramika

 

ENEOLIT

= pozdní doba kamenná

= chalkolit

– ve světě: 5000 – 3000 př.n.l.

– u nás: 3000 – 1000 př.n.l.

 

a) ENEOLIT – Blízký Východ

– nejrychlejší vývoj

– sestoupení zemědělců ze svahu do nížin – odvodnění bažin, stavba hrází, umělé zavlažování = závlahové zemědělství

– nástroje: hák k orání, kolo, hrnčířská kola, měděné nástroje (moc měkké) – metalurgie mědi (hutnictví – tavení rud, kovotepectví, kovoluněctví)

– přebytky v zemědělství vedly ke 2. společenské dělbě práce – oddělení řemeslníků od zemědělců

– společnost: sousedská občina – do rodových občin díky 2. spol. dělbě práce přicházejí noví a cizí řemeslníci -> sousedská občina – vlastnictví spol

– přerozdělování – kněží = chrámové hospodářství – kněží získávají moc a ze sousedských občin vznikají státy => konec pravěku (začíná starověk)

– naleziště: Mezopotámie, Machotřasy

 

b) ENEOLIT – Střední Evropa

– nepříznivé podmínky = pomalejší vývoj

– vyvíjí se jen nástroje, zbytek jako v eneolitu

– způsob obživy: stěhovavé zemědělství (kuli vyčerpání půdy)

– nástroje: hák, kola, hrnčířský kola, měděné nástroje

– společnost: rodová občina, v čele je muž = rodový náčelník (=patriarchát)

– kultovní stavby z velkých kamenů – megality (menhiry, dolmeny, kromlechy – Stonehenge)

– naleziště: Stonehenge, Machotřasy

– u nás starověk není

– keramika – nálevkovitý pohár, šňůrová keramika, zvoncovitý pohár

 

Střední Evropa v době Staroorientálních států – u nás pořád pravěk

= DOBA BRONZOVÁ

3000-1000 př.n.l.

– způsob obživy: zemědělství (pouze zemědělci)

– nástroje: bronzové (v Krušných horách naleziště cínu + dováží se měď z Alp – výroba bronzových nástrojů a předmětů)

– dovoz soli, zkamenělé pryskyřice z Bautu

– společnost: z rodů vznikly kmeny – v čele kmenový náčelník (žije na hradišti), družina = rodoví náčelníci, zemědělci

– kultura:

 • únětická kultura – podle naleziště
 • knovízská kultura – podle naleziště
 • mohylová – podle způsobu pohřbívání
 • lužická = popelnicových polí – podle způsobu pohřbívání

 

– kolem roku 1190 př.n.l. zánik Staroorientálních států ve Středomoří – není známo proč (útoky na jih, zánik Mykénské kultury, Chetitů, Nové říše egyptské, Fénicie, Babylonie a Asýrie)

– teorie zániku: přelidnění

 

Střední Evropa v době Antiky

= DOBA ŽELEZNÁ

    1000-146přnl

1) halštatské období (v Rakousku – naleziště)

= starší doba železná

– nástroje: železo

– způsob obživy: zemědělství

– společnost: kmen (kmenový náčelník + družina = hradiště, zemědělci – rodové občiny)

 

2) laténské období (ve Švýcarsku)

= mladší doba železná

– žijí u nás Keltové – Bójové

– hradiště = oppida (Závist u Prahy, Stradonice u Berouna, Třísov)

– Asterix a Obelix (Galové)

– velký vliv kněžích = druidové

 

DOBA ŘÍMSKÁ

0-600 n.l.

– kmenové svazy Markomanů a Kvádů

– zničení keltských oppid

– markomanské války – 160-180nl – konflikt s Římskou říší

– stěhování národů – přicházejí divoké kmeny Hunů

 

4) Způsoby poznávání pravěku – archeologie

– archeologie = věda, která zkoumá hmotné prameny uchovány v zemi v podobě vykopávek

– povinnost hlásit nález – nejbližší pracoviště = muzeum

– u nás je nejvíce prozkoumaný mezolit (Vlastivědné muzeum)

 

– archeologie:

 1. préhistorická – pravěk
 2. středověká
 3. industriální – technické památky

 

– archeologické prameny: sídliště, pohřebiště, kultovní místa, pracoviště, komunikace -> pozůstatky objevů: domy, artefakty (předměty), odpad

 

– metody:

1) terénní průzkum

2) terénní výzkum – vytěžení, pečlivé vykopání, měření

3) laboratorní zpracování

4) interpretace = zveřejnění

 

– hlavní problém – datování:

 • relativní chronologie – pouze jestli je to starší či mladší
 • absolutní chronologie – přesné určení (fyzikální a chemické metody)

 

– experimentální archeologie – zkouší, jestli něco funguje

– srovnávací etnografie – zkoumají se různé primitivní společnosti, kt. žijí na úrovni pravěku – srovnávání nálezů s předměty, které se asi používají

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!