Pravěk – školní zápisky z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Pravěk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Majka

 

Vývoj člověka, periodizace, osídlení, kultury

nejdelší (3 mil.)a nejstarší úsek v dějinách lidstva *přibližný výskyt  tvorby prvních kamenných nástrojů předchůdcem člověka  (asi 3 milióny let před Kr.). Závěr = *staroorientálních států +* písma (4. tisíciletí před Kr.), v Evropě 1. tis. Př.n.l.

ROZDĚLENÍ: geologicky: prvohory- čtvrtohory/ historicky podle suroviny *nástroje. kamenná (paleolit, mezolit, neolit a  eneolit), bronzová (starší, střední a mladší) a dobu železná (starší (doba halštatská) a mladší (doba laténská).) /uspořádání společnosti (tlupa, rod – patriarchát), způsob obživy (přisvojovací hospodářství, výrobní hospodářství)/ vývojová řada

VÝVOJ ČLOVĚKA * v Africe. Slepá vývojová větev Australopithecus (4 – 2 mil. let; „jižní opice) nález „Lucy“ z r. 1974).X vyvíjející linie- rod homo, druh homo habilis (člověk zručný), * jednoduché kamenné nástroje, obsah mozku 1/2 dnešního, v  Africe (dnešní Keňa, Tanzanie – Olduvajská rokle).

Proces hominizace = „lidštější vzhled“ – vzpřímená postava, bipedie (chůze po dvou), vývoji ruky (palce v postavení proti ostatním prstům) vzhled obličeje (ústup zvířecího vzhledu-  ochlupení) sapientace (zvětšení a zkvalitnění mozku),vznik řeči a myšlení.

 

Homo erectus (člověk vzpřímený) = opočlověk, Osídlil více kontinentů (Afrika, Evropa, Čína (člověk pekingský) živil se lovem, sběrem /prokazatelně zná oheň

Homo sapiens (člověk moudrý).+ Homo sapiens neandertalensis („Neandrtálec- Neanderthal v N). pohřbíval mrtvé, výroba kombinovaných nástrojů (pazourek, křemen), používal dřevo a kámen, uměl rozdělat oheň.. Nejstarší nálezy ČR Šipka u Přerova.

Homo sapiens sapiens.( člověk dnešního typu) lovil koně, bizony i mamuty. *šperky Francouzské naleziště Cro-Magnon. vyráběli sošky, malovali jeskynní obrazy. Jeskyně  Lascaux nebo jeskyně Altamiru/ Dolní Věstonice, Mikulov

 

DOBA KAMENNÁ:

PALEOLIT:Střídání dob ledových a meziledových. Odehrává celý vývoj člověka – homo habilis =poslední doba ledová. Doklady starého paleolitu = Přezletice, jeskyně Šipka a Kůlna/ přisvojovací hospodářství (paleolit a mezolit),

MEZOLIT:  doba poledová. -ústup ledovců z E/ změna klimatu, Mizí velká zvířata (vymření mamutů), obživu zajišťuje lov drobné zvěře (pomocí luků a šípů). používá drobné kombinované nářadí (využití tzv. mikrolitů – drobných předmětů vyrobených štípáním kamene  Lovit  ryby za pomocí harpun a udic vyrobených z kostí a parohu (stále ještě přisvojovací hospodářství). . pohřebiště

NEOLIT: přisvojovací hospodářství >+produktivní (výrobní) hospodářství. 1. zemědělci. první společenské dělbě práce (k přirozené dělbě práce mezi mužem a ženou, mladými a starými). Neolitická revoluce. Základem obživy = zemědělství žďáření lesů (přeměňují lesy v pole), kočovný způsob života -> usedlý (dlouhé neolitické domy, žilo více rodin.) – * vesnice. * keramik. ). Domestikace (kozy, vepři, psi)Nejstarší neolitickou kulturou – kultura lidu s lineární keramikou. Ve středním neolitu jv ČR kultura vypíchaná. (Kutná Hora, Mšeno) V závěru = kultura lengyelského [lenďelského] kulturního okruhu (malovaná). Matriarchát

ENEOLIT Rozvíjení zemědělství, – dřevěné oradlo tažené dobytkem* kovovýroba. rozvoj obchodu (směnný charakter), dálkového obchodu (obchod s jantarem, mědí, solí, kožešinami, obilím a dobytkem. * patriarchát *samostatné rodiny. Střed. E= kultura nálevkovitých pohárů (nálevkovitě otevřené poháry a hrnce). –Kultura s kanelovanou ker.(žlábky)-Mladší eneolit-lid kultury se šňůrovou keramikou (otisky šňůr) lid kultury se zvoncovitými poháry(obráceného zvonu).Megalitické stavby (Menhir = dlouhý kámen x Kromlech = kruh z menhirů X Dolmen = přes ně kámen) (Přední východ = chalkolit (doba měděná))

 

DOBA BRONZOVÁ

Zlom ve vývoji pravěku. *  bronz– slitina mědi a cínu. Druhá společenská dělba práce (řemeslo od zemědělství specializace hutnictví, kovolitectví nebo kovotepectví). Rozčlenění společnosti dle majetku. Konzervace potravin nasolením/ Ve starší době bronzové = kultura únětickou (Stře. E. podle pohřebiště Únětice u Prahy)Střední dobu = kultura mohylová (způsob pohřbívání pod navršené mohyly)-nové nástorje –bronzové meče/dýky/spony. Mladší doba bronzová kultura popelnicových polí – žárové pohřbívání mrtvých, popel pak ukládali do keramických nádob (popelnice – odtud lidé popelnicových polí). používali i další bronzové zbraně a nástroje (štíty, přilby, srpy)

 

DOBA ŽELEZNÁ

objevena železná ruda, začalo se zpracovávat železo-dokonalejší a odolnější nástroje. Starší doba železná (halštatská podle pohřebiště v Hallstattu v Rakousku.), zatímco mladší ( laténská ) naleziště La Téne ve Švýcarsku).

Počátek halštatské = hlavně bronz; železo postupně rozšiřovalo. 1) Skythové kočovníci z Černomoří (švy, N), 2) Keltové (ČR) Etruskové (Apeniny) laténská =sílí vliv antické kultury vliv keltů:hrnčířský kruh i sklo; z železa vyráběli  kosy, mlýnky na obilí; používali dokonce i peníze; budovali opevněná hradiště (oppida, Závist u Prahy/Nejpočetnější kmen – Bójové (Bohémi)/zániku keltské kultury -přesun germánských kmenů, Čechy Markomani, Slovensko Kvádové/průběh doby římské střety germánů X Římskou říší. Pomyslná hranice Limes Romanus (systém opevnění a valů). 4. až 6. stol.Stěhování národů vpádem Hunů z Asie , G. Na Z (uklidnění *germánských („barbarských“) států)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!