Psychické jevy osobnosti

 

   Otázka: Psychické jevy osobnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Pavla

 

 

 

 

Psychické jevy osobnosti

  • navzájem spojeny a působí jako celek
  • jsou funkcí mozku
  • vliv společnosti a výchovy
  • některé se mění a vyvíjejí

 

Dělení

1. Psychické vlastnosti

–        temperament

–        schopnosti

–        charakter

–        motivy a postoje

–        volní vlastnosti

2. Psychické procesy

–        poznávací (kognitivní)

a) vnímání

b) fantazie

c) představy

d) myšlení

e) řeč

–        paměť

a) zapamatování

b) uchování

c) vybavení

–        motivační

a) citové

b) volní

3. Psychické stavy

–        pozornost

–        citové stavy

 

TEMPERAMENT

–        soubor převážně vrozených psychických vlastností, které umožňují dynamiku prožívání a chování osobnosti

Hippokrates

–        nejstarší teorie dále upravil lékař Galenos

1. sangvinik – čilý, veselý, společenský a nestálý

2. cholerik – rychlý, samostatný, dráždivý, rychle vzplane a uklidní se

3. flegmatik – klidný, lhostejný, pomalý a netečný

4. melancholik – vážný, svědomitý, zodpovědný a skleslý

 

C. G. Jung

1. introvert – zaměřený do svého nitra, klidný, plachý s intenzivním vnitřním životem a hlubokými city

2. extrovert – zaměřený na vnější svět, společenský, otevřený, aktivní a přizpůsobivý

 

I. P. Pavlov

–        zakladatel teorie o vyšší nervové činnosti (síla, pohyblivost a vyrovnanost)

–        navázal Eysenck – vytvořil model osobnosti – introverze, extroverze, stabilita a labilita

 

SCHOPNOSTI

–        psychické vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti

–        ukazatel kvality a rychlosti u různých lidí ze stejných vnějších podmínek

–        vyvíjejí se na základě anatomicko-fyziologických dispozic člověka nebo-li vloh

 

Stupně:

nadání – souhrn schopností určitého druhu

talent – rozvinutý souhrn schopností

genialita – mimořádně rozvinutý talent

 

Schopnosti:

–        verbální

–        prostorová představivost

–        numerické

–        paměťové

–        percepční pohotovost

–        psychomotorické

–        umělecké

 

Dělení:

1. obecné – úspěšnost vykonávání mnoha činností

2. specifické – konkrétní činnosti

 

INTELIGENCE

 

Dělení:

1. fluidní – vrozená, již se nevyvíjí

2. krystalická – založena na zkušenostech, učení a vědomostech

 

Znaky inteligentního chování:

–        soudnost, pohotové a přesné vyjadřování

–        vnímání a paměť

–        koncentrace

 

inteligenční testy – na základě inteligenčního kvocientu

Emoční inteligence

a)znalost vlastních emocí

b) zvládání emocí

c) schopnost motivovat se

d) schopnost vnímání emoce druhých

e) navazování mezilidských vztahů

 

Související pojmy:

dovednost – učením získaná dispozice k rychlému a správnému vykonávání činnosti vhodnou   metodou

vědomost – učením osvojený poznatek

návyk – opakováním získaný sklon, bez uvědomělé kontroly

 

TVOŘIVOST

–        tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového a originálního

a) tvořivé a flexibilní myšlení

b) zájem o formu a eleganci

c) empatičnost a zájem o lidské jednání

 

CHARAKTER

–        souhrn psychických vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce chování a jednání osobnosti

 

svědomí – systém morální kontroly a autoregulace, vnitřní hlas

 

MOTIVY

–        pohnutky a příčiny reakcí a činností

 

POTŘEBA

–        stav nedostatku či nadbytku něčeho, co nás vede k činnosti uspokojující potřebu

 

Dělení:

a) biologické

b) sociální

 

Abraham Maslow – autor stupňovitého řazení potřeb

a) pud – vrozená pohnutka činnosti

b) zájem – získaný motiv, kladný vztah k něčemu

c) aspirace – snaha o sebeuplatnění

d) cíl – uvědomělý směr aktivity

e) ideály – vzorové cíle

f) zvyk – tendence za určitých okolností vykonávat určitou činnost

 

POSTOJE

–        sklony člověka reagovat ustáleným způsobem

 

Dělení:

– kognitivní

– emotivní

– behaviorální

 

VNÍMÁNÍ

– psychický proces, který zachycuje co působí na smyslové orgány v daném okamžiku

 

Druhy:

–        zrakové

–        čichové a chuťové

–        sluchové

–        pohybový analyzátor

–        vnímání doteku

–        hmat

 

vjem: obrazu předmětu jako celku

počitek: obraz jednotlivého znaku vnímaného předmětu

 

PŘEDSTAVA

– názorný obraz něčeho, co nepůsobí na naše smyslové orgány

 

FANTAZIE

– psychický proces, ve kterém vytváříme nové představy, základem jsou zkušenosti

 

Dělení:

–        rekonstrukční

–        tvůrčí

–        Vybavování : záměrné a bezděčné

 

PAMĚŤ

– soubor procesů, které umožňují osvojení, uchování a vybavení informací

 

Dělení

–        krátkodobá – několik sekund, sluchové a zrakové vjemy

–        dlouhodobá – uchovává to, co budeme potřebovat delší dobu

 

– logická, mechanická, bezděčná a záměrná

 

– zapomínání

 

MYŠLENÍ

– schopnost člověka na základě smyslového poznání

 

Druhy:

–        motorické

–        imaginativní

–        propoziční

 

Intuice: schopnost bezprostředně zastihnout pravdu

 

CITY

– procesy, které hodnotí různé skutečnosti a situace

 

Dělení:

–        nižší

–        vyšší

–        stenické

–        astenické

 

Citové stavy:

–        pocity

–        nálady

–        afekty

–        vášně

–        citové vztahy

 

VŮLE

– zajišťuje dosahování cílů

 

Volní procesy:

– přípravná fáze

– průběh

 

KONFLIKT

Druhy

–        dvou pozitivních sil

–        dvou negativních sil

–        mezi pozitivní a negativní silou

–        konflikt dvou kladných a negativních sil

 

 

POZORNOST

– stav projevující se soustředěním

 

Vlastnosti:

–        selektivita

–        trvalost

–        intenzita

–        rozsah

–        přesouvání pozornosti

 

VĚDOMÍ

– psychický stav jedince, který je schopen  reagovat na podněty a myslet na procesy, které si uvědomuje

 

Nevědomí

– duševní obsahy, které jsou v daném okamžiku mimo vědomí jedince

 

Spánek

– stav organismu, při kterém jed fyzická a duševní činnost utlumena (nREM, REM)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy