Psychologie jako věda – maturitní otázka (3)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Psychologie jako věda

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): K.

 

 

Vznik psychologie

 • Zabýval se jí už Aristoteles (spis O duši)
 • Hipokrates – jako 1. rozčlenil typologii člověka
   • Cholerik
   • Sangvinik
   • Melancholik
   • Flegmatik
 • zabývali se i ve středověku
 • první psychologická laboratoř vznikla v Německu v 2. polovině 19.století, zakladatel Wilhelm Wundt (zakladatel moderní psychologie)

 • poté vzniká psychologie jako samostatná věda

 

Psychologie je věda o člověku. Jejím předmětem je prožívání a chování jedince.


Analytická psychologie
– zkoumá vztahy mezi základními počitky a vjemyDělí se:

Syntetická psychologie – zkoumá reakce člověka (strach, úzkost, vyplívá z podvědomí)

Základní pojmy:

 • vědomí – míra prožívání vnějších a vnitřních podnětů, aktivní proces myšlení

  • obsah (subjektivní zpracování)

  • rozsah (závisí na schopnostech organizmu)

 • vnímání – schopnost rozeznávat realitu kolem sebe

 • myšlení – aktivní proces, schopnost hledat souvislosti mezi informacemi, řešení něčeho. Je strukturované, cílené, soustavné.

 • emoce – krátkodobé, reakce na každodenní prožitky. Emoce mohou být kladné nebo záporné. Racionální a subjektivní.

 • chování – souhrn všech projevů jedince. Subjektivní.

  • expresivní (na základě urč. Emocí, afektů)

  • adaptivní (řešení problému)

  • výrazové (naše postoje, neverbální komunikace)

 • prožívání – vychází ze subjektivních pocitů, postojů, hodnot a zkušeností(vjemy, představy, emoce, rozhodování, vybavování z paměti)

 • psychika – souhrný název vnitřních procesů, který definuje každého člověka (součástí i nevědomí)

 • nevědomí – je stav našeho já, děje v lidské psychice, které si nejsme vědomi

 

Předmětem psychologie je prožívání a chování, které jsou východiskem k poznání osobnosti člověka.


Psychologické vědy

– základní psychologické vědy

 • obecná psychologie – věnuje se teoretickým otázkám psychologie, podává celkový obraz o člověku, zabývá se problematikou poznávacích procesů, dynamikou citového života

 • psychologie osobnosti – zabývá se strukturou a vývojem osobnosti, zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi (charakter, schopnosti, temperament)

 • vývojová psychologie – zabývá se otázkami pojetí psychického vývoje člověka, zkoumá činitele ovlivňující vývoj, věnuje se charakteristikám vývojových etap člověka

 • sociální psychologie – řeší otázky forem a mechanismů začleňování lidí do mezilidských vztahů, sociálních skupin a společenských institucí

 • srovnávací psychologie – porovnává poznatky obecné psychologie s výsledky psychologie duševně nemocných

 • psychopatologie – zabývá se otázkami pojetí psychických poruch a potíží, zkoumá příčiny jejich vzniku

 

– aplikované psychologické vědy

 • pedagogická psychologie – řeší psychologické aspekty rozvoje člověka v podmínkách výchovy, zkoumá problematiku účinného vyučování i poznávání žáka

 • klinická psychologie – orientuje se na diagnostiku duševních nemocí a potíží a na psychoterapeutickou péči o nemocné

 • poradenská psychologie – zabývá se školním, výchovným, profesním a manželským poradenstvím

 • soudní (forenzní) psychologie – zabývá se studiem zločinnosti, psychologií pachatelů trestných činů, expertizami pro soudní potřeby

 • psychologie zdraví, práce, reklamy, sportu, umění

 

Metody výzkumu v psychologii

 • pozorování – metoda, kterou sledujeme člověka a jeho projevy bez záměrného zásahu psychologa a zaznamenáváme je

 • experiment – metoda, kterou záměrně zasahujeme do podmínek a vlivů na zkoumanou osobu tak, aby všechny proměnné byly kontrolovány a ze změn se daly kvantitativně vyjádřit souvislosti

 • explorační metody – slouží ke sběru dat (rozhovory, testy, dotazníky)