Psychologie jako věda – maturitní otázka (6)

 

   Otázka: Psychologie jako věda

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): zuzik

 

HISTORIE

 • jako samostatná věda od 19. století (původně součást filozofie)
 • 20. století – rozvoj metod a vznik odvětví psychologie
 • Uplatnění v praxi – zdravotnictví, školství, ekonomika
 • psychologie (psyché = duše, logos = slova, věda)
 • = věda o člověku a jeho duševním životu
 • zahrnuje prožívání a chování jedince

 

PROŽÍVÁNÍ

= vnitřní subjektivní procesy a stavy

 • vjemy, představy, emoce, pamatování
 • předmět prožívání = vnější svět, ale i stav organismu

 

prožívání vědomé

 • vidíme, slyšíme, myslíme nebo něco konáme
 • utváří se kolem 3 roku života

 

nevědomé prožívání (podvědomí)

 • představy a zážitky, které si v daném okamžiku neuvědomujeme, ale můžeme si je vybavit
 • zautomatizované činnosti, které vykonáváme bez vědomé kontroly
 • touhy, přání, pudy, traumata

 

CHOVÁNÍ

= pohyby, řeč, mimika, jednání, držení těla

 • expresivní – vyjadřuje skutečné smýšlení a pocity
 • adaptivní – předstírání

 

PSYCHOLOGICKÁ ODVĚTVÍ

 • Teoretické (základní)
 • obecná psychologie – obecné zákonitosti vývoje psychiky
 • psychologie osobnosti – zkoumá rozdíly a odlišnosti mezi lidmi, jejich chování
 • sociální p. – působení společnosti na jedince, jedince na jiného jedince, jedince na skupinu
 • psychopatologie – odlišnosti od normy
 • ontogenetická p. (ontogeneze = vývoj) – vývoj psychiky,od prenatární období, narození až po smrt
 • Praktické (užité)
 • pedagogická p. – výchova, vzdělání
 • klinická p. – léčení duševních poruch
 • poradenská p. pedagogicko-psychologická poradna
 • psychologie práce – schopnosti pracovníka, vztahy na pracovišti
 • Speciální
 • forenzní p. – psychologie soudního řízení, zabývá se psychikou člověka v situaci regulovanou právem
 • penitenciární p. – psychologie výkonu trestu
 • psycholingvistika – vztah mezi myšlením a řečí
 • zoopsychologie – psychologie zvířat
 • farmakopsychologie – vliv léků a dalších látek na psychiku (drogy, alkohol)
 • psychometrie – měření IQ, EQ, Eysenkův test osobnosti
 • zabývá se sestavováním psychických testů

 

VÝZNAM PSYCHOLOGIE

 • odhad, poznání druhých lidí, pomoc
 • působení na druhé, osvojit si techniky asertivního chování
 • sebepoznání – změnit své negativní vlastnosti
  • vlohy, nadání – výběr školy
 • uspořádání podmínek, ve kterých žiji – poznatky z psychohygieny (působení hluku, barev, světlo, hudba)

 

PSYCHOLOGICKÉ METODY

 • Klinické
 • pozorování
 • extrospekce (pozorování z venku) x introspekce (pozorování sama sebe)
 • dlouhodobé x krátkodobé
 • skryté x osoba ví, že je pozorována
 • náhodné x systematické
 • přirozené x navozené
 • při pozorování lidí může dojít k nepřesnostem
 • zkreslení do kontrastu – jedinec může přehlížet určitou vlastnost (dochvilnost)
 • zkreslení do podobnosti – nositel vlastnosti jí očekává u druhých
 • podlehnutí prvnímu dojmu
 • haló-dojem – tendence posuzovat člověka podle jedné vlastnosti, která upoutá pozornost (parta, oblečení)
 • sugestivní přejímání názoru (pomluvy)
 • aktuální psychický a somatický stav
 • rozhovor
 • metoda explorační = zjišťující
 • individuální x skupinový
 • přímá sociální interakce
 • nutný citlivý přístup psychologa
 • anamnéza

= zjišťování historie člověka

 • objektivní (od jiných lidí) x subjektivní (od samotného jedince)
 • současné chování může mít kořeny v minulosti
 • rozbor spontánních výtvorů
 • kresby, dětské kresby, analýza slovních projevů
 • Testové
 • zjišťují se vlastnosti
 • zjišťuje se labilita, stabilita (Eysenckův test), IQ
 • dotazníky – postoje, hodnoty, vlastnosti
 • sémantický diferenciál – popis podle určité škály

 

Speciální metody sociální psychologie

 • sociometrie
 • zjišťuje vztahy v malých skupinách (3-30)
 • výsledek – sociogram
 • základní jevy – přitažlivost, odpudivost, indiánce (nezájem)
 • psychodrama
 • jedinec = protagonista – hraje sám sebe v interakci s tím s kým je v konfliktu
 • monolog protagonisty
 • výměna rolí – protagonista hraje toho s kým je v konfliktu
 • zrcadlo – herci portrétují protagonistu
 • základní prostředky psychodramatu – jeviště, protagonista, pomocní herci, publikum

 

PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

1) Experimentální psychologie

 • 1878 – Wilhelm Wund
 • prožitky – zkušenost člověka ve formě prožitků
 • zkoumání emocí, vnímání, pozornosti

 

2) Behaviorismus

 • behavior = chování
 • 1913 – Watson (předchůdce – Darvin)
 • škola popírání vrozené dispozice – výchova dítěte k čemukoliv bez ohledu na talent nebo sklon
 • P. Pavlov – pokusy se zvířaty – studium podmíněných reflexů
 • S-R = stimul → reakce
 • Skinner

 

3) Psychoanalýza

 • Zikmund Freud
 • psychiatr, důraz na prožívání, zabýval se lidmi s neurotickými příznaky (tik, koktání, …)
 • pud = zdroj neurotických příznaků

 

psychologie osobnosti – 3 subsystémy

 • id = ono
  • pudová energie, která hledá okamžité uspokojení nejnižších potřeb (sexuální pud, hlad, pohodlí, …)
 • ego = já
  • vyrovnává napětí mezi pudy a osobní morálkou
 • superego = nadjá
  • morálka, omezení, zákazy
 1. vědomá – normy a zákazy, které jsou zvnitřněny
 2. nevědomá – zákazy z dětství

 

4) Neopsychoanalýza

 • Adler
  • chování neovlivňují pudy ale potřeba začlenění do společnosti, pocit uplatnění ve společnosti – když se nedaří, dochází ke komplexu méněcennosti
  • ukazatelem postojů jedince – sourozenecké pořadí
 • Jung
  • introverze
  • extroverze
 • Fromm
  • přizpůsobení společnosti podle charakteru
   • produktivní charakter – ochotnost udělat něco pro někoho
   • neproduktivní charakter – sobečtí, zjišťní lidé

 

5) Humanistická psychologie

 • Rogers – Allport
 • Maslow
 • seberealizace člověka (sebenaplnění v rodině, v práci, ve volném čase)
 • nalezení pravé identity – vědět co chci
 • seberealizace – důležitá pro hierarchii potřeb

 

p.seberealizace

  • estetická – krása, řád

kognitivní p. – poznání, pochopení

  • sebeúcty – chování v souladu s vědomím

Vyšší potřeby                                   p. sociální – potřeba lásky, přátel

Nižší potřeby                                    p. bezpečí a jistoty

biofyzické p. – jíst, pít, vzduch, spánek, teplo

 

 • uspokojování potřeb – nejdříve nižší aby mohly nastoupit vyšší
 • není-li splněna nižší –> potřeba se zvyšuje
 • není-li splněna vyšší –>potřeba se snižuje

 

6) Gestaltismus (celostní, tvarová)

 • zkoumá psychiku člověka jako celek – reakce na experimentální
 • Kohler

 

7) Kognitivní

 • poznávací, pochopení, reakce na behaviorismus
 • Piaget, Brunner , Pribram
 • kladli důraz na myšlení při činnosti, smyslové uznání, představivost, myšlení, fantazie, učení, paměť

 

8) Transpersonální

 • Stanislav Grof (američan českého původu)
 • rozšíření vědomí, navození halucinogenními látkami, aby si vybavil jisté zážitky z dřívějšího období související s problémem
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!