Religionistika – maturitní otázka (5)

 

Otázka: Religionistika

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Teji

 

Religionistika = věda, která se zabývá náboženstvím

 • snaží se jednotlivá náboženství pouze popsat a kvalifikovat jejich tradice, symboly aj.
 • nerozhoduje o správnosti víry v jedno nebo druhé náboženství, pouze je studuje
 • spolupracuje s filozofií, sociologií, historií, etikou a dalšími
 • začala se formovat v 19. století díky osvícenství
 • u zrodu stál např. Max Müller
 • od teologie se odlišuje tím, že nestuduje Boha, ale zkoumá všechna náboženství komplexně

 

Členění obyvatel vůči religionistice:

 • ► Animisté – domnívají se, že s existencí duše existují duchovní bytosti – duchové. Kteří jsou součástí našeho světa a ovlivňují ho
 • ► Polyteisté – věří ve více bohů, jež mají schopnosti v určitých oblastech ( bůh Slunce aj. )
 • ► Monoteisté – věří v jednoho boha, který stvořil Zemi
 • ► Agnostici – tvrdí, že není dostatek důkazů, aby v boha věřili a že lidstvo nemůže vysledovat stvoření světa
 • ► Ateisté – nevěřící
 • ► Panteisté – tvrdí, že bůh je obsažen v celém vesmíru a je ve všech věcech
 • ► Deisté – bůh dal světu první implus a dále už do něj nezasahuje

 

Výrazy:

 • > Náboženství = filosofický systém, založený na něčí víře k vyšší, nadlidské moci
 • > Mytologie = soubory příběhů a pověstí, které vznikly ústní lidovou slovesností v průběhu let, jak si lidé o svých bozích vyprávěli
 • > Kult = utívání jednoho boha nebo bohů, ale nemusí mít nutně náboženskou podstatu – vyznačuje se obřady a rituály
 • > Historická religionistika = studuje dějiny jednotlivých náboženství
 • > Srovnávací religionistika = porovnává různé náboženské jevy
 • > Pravověrní věřící = lidé, kteří vyznávají určité náboženství a naplňují jeho obsah
 • > Kněží = jedinci, kteří vykládají a dohlíží na dodržování obřadů
 • > Duchovenstvo = tvoří jej kněží a jsou autoritou společenského života

 

Každý člověk musí řešit otázky života, smrti, lidské existence a tyto otázky můžeme řešit filosoficky nebo nábožensky

 • náboženství je spojeno s určitým regionem a jeho kulturou, která dost ovlivňuje náboženství

 

Světová náboženství:

 • Západní tradice čerpají ze semitské rodiny a je založena na tradici proroků a vyznávání jediného boha.
 • > judaismus, křesťanství a islám
 • Východní tradice vychází z indické rodiny a charakteristická je snaha vysvobodit se z koloběhu životů, do kterých se všechny bytosti opakovaně rodí

 

Různí lidé koukají na náboženství různě:

 • Sigmund Freud : ,, náboženství je iluze a člověk si jí vytváří, aby se cítil v bezpečí

 

Monoteistická náboženství

Judaismus

 • 2. polovina 2. tisiciletí př. n. L – jako náboženství hebrejských kmenů
 • podle tradice jsou zakladateli národa praotcové Abrahám, Izák a Jákob
 • ve 13. st. př.n.l. dal bůh prostřednictvím proroka Mojžíše židovskému národu Zákon ( 10 přikázání , vyrytých do 2 kamenných desek ) – od této doby se formují dějiny Izraele
 • centrem náboženského kultu Židů byl Chrám v Jeruzalémě ( založil ho král Šalamoun ), ten byl vypálen babyloňany,poté obnoven a znovu vypálen římany- potí následovala tzv. diaspora= rozptýlení židovs. národa do celého světa
 • základním posvátným spisem je Tóra ( 5 knih Mojžíšových ) , která spolu s Proroky a Spisy tvoří Tanach – hebrejskou bibli.Výkladem Tanachu a žid. Nábož. Práva se věnuje Talmud,tvořený Mišnou a Gemarou
 • k modlitbám, studiu či společens. Událostem se scházejí v synagogách
 • židovští učitelé se nazývají rabíni = autority
 • náboženská a později rasová nenávist k Židům se nazývá antisemitismus ( uzavíráni v ghettech) vyvrcholení ve 20. století holocaustem = systematické vyvražďování, od nacistů během 2. sv.

 

Křesťanství

 • nejrozšířenější světové náboženství
 • učení je odvozeno od historické postavy Ježíše z Nazaretu ( 30 n. l- kazatel a reformátor židovství )
 • základním spisem je Bible ( ze Starého a Nového zákona)
 • křesťanem se člověk stává přijetím křtu vodou, který symbolizuje vzkříšení do nového života
 • pro křesťanská společenství se používá označení církev.
 • V prvnách stal. Po Ježíšově smrti byli křesťané pronásledování, až v roce 313 vydal řimský císař Konstantin I. Tzv. Milánský edikt – křesť. Zrovnoprávněno s ost. Náboženstvími
 • patří k jednomu ze tří směrů která se v průběhu historie křesťanství utvořily: katolictví, prostestanctví a pravoslaví.
 • 1054 – velké schizma = konečné oddělení východní- pravoslavné ( ortodoxní) církve
 • Pravoslavná církev- nepřijala papežství a nesouhlasila se zaváděním latiny do národních bohoslužeb
 • významným procesem v dějinách západního křesťanství je reformace ( 1517) – v čele s Martinem Lutherem,Janem Kalvínem kritizovali rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní praxí – důsledkem je vznik protestantských církví.

 

Islám

 • nejmladší monoteistické náboženství
 • založení v 7. stol. Muhammadem – pocházel z města Mekka → Medína
 • stoupenci islámu = muslimové , věří v jednoho boha – Alláha a v Muhammeda jako v jeho proroka
 • dvěma hlavními větvemi jsou ší´ité a sunnité
 • Ší´ité – islámští vůdcové jsou potomky Muhammedovy rodiny
 • po smrti Muhammeda neuznali za nástupce Abů Bakra na rozdíl od Sunnitů
  • 5 základních pilířů: vyznávat jediného boha, modlit se předepsaným způsobem, dávat potřebným almužnu, alespoň jednou v životě navštívit posvátnou Mekku a dodržovat ramadán ( = postní měsíc během kterého musí každý zdravý dospělý muslim držet od váchodu do západu slunce naprostý pust- i žvýkání,kouření, sexu a pití
 • základní náboženskou knihou je Korán
 • k modlitbám se muslimové scházejí v mešitách- bez přístupu žen
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!