Renesanční sloh v Evropě – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Renesanční sloh v Evropě

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): kledis

 

Úvod:  

– Od konce 15.stol. z Itálie nejprve v architektuře a sochařství.

– Zprvu renesanční prvky na architektuře gotické.

– Do severní a střední Evropy se stěhovali italští kameníci, zedníci a malíři.

– Severští umělci cestovali do Itálie, aby se naučili novému umění.

– Evropské země potřebovali na osvojení renesančního slohu půl století, potom vytvářeli vlastní národně

specifické renesanční umění.

– Mimoitalské renesanční umění vychází z manýrismu.

 

Architektura:

Francie:

– Užívali renesanční prvky v rámci pozdně gotického slohu.

– Raný dekorativní styl na zámcích:

– Ambois

– věž mimů

– Chambord

–  Blois

– Fontainebleau – pracovali na něm italští umělci

– Vrcholná díla za krále Jindřicha II.

 

Pierre Lescot:

– Přestavba pařížského Louvru

P. de l’Orme:

Zámek Anet – navrhl ho

– Tuilerie v Paříži

 

Španělsko:

– Vládl zde platereskní sloh, kombinující gotickou konstrukci s výzdobnými prvky italské renesance

– Italský vliv se nejsilněji projevil za vlády Filipa II.

J. B. de Toledo: – Escorial – obrovská stavba bez dekorace, 4500 místností

J. de Herrera: – Escorial – obrovská stavba bez dekorace, 4500 

 

Nizozemí: – Zde  v 2.pol. 16.stol.

C. van Vriendt:radnice v Antverpách – vzorem radnice v Haagu

 

Anglie: – Nejdříve jen dekorace staveb.

– Renesanční díla az v 2.pol. 16.stol.

Robert Smythson   – Longleat House

 

Němeco:   – Ještě na začátku 17.stol. se stavěli některé kostely z části v gotickém slohu.

– Nejranější památkou:              – kaple Fuggerů v kostele Sv. Anny v Augsburgu

 

Uhry:    – Renesance za vlády Matyáše Korvína à renesanční zámky většinou později zničené Turkama.

 

Polsko: – Za krále Zikmunda I.

– Zámek Wawelu v Krakově

–  Zikmundova kaple ve wawelské katedrále

 

Slovensko:

– Nejdéle působil renesanční sloh na východním slovensku.

– 1.projevy na počátku 16.stol. -> většinou přestavby

– Přestavba hradu v Markušovicích

– Přestavba radnice v Bardejově a Bánské Bystrici

– Po dobytí Budína Turky se opevňovaly hrady, města, přestavovaly se hrady a stavěly se i nové.

– Opevnění hradu Trenčín, Bratislava, Komárno, Zvolen

– Opevnění měst Bánská Štiavnica, Bánská Bystrica

– přestavba hradu Orava

– hrad Červený Kameň u Bratislavy

– V 2.pol. 16.stol. vznik umělecky náročnějších staveb zdobené atikami, štíty, sgrafity

– Charakteristický druh architektury ,,Kaštiel‘‘= šlechtické sídlo

Zámek v Betlanovcích, Velké Bytči, Fričovcích

– Renesanční radnice:    – Přešov, Košice, Levoča

– Renesanční domy:

– Thurzův dům v Prešově

– Rákocziho palác v Prešově

Sochařství:

Francie:   – Sloh sem přinesly italští sochaři ve službách krále Ludvíka XII.

A. a G. Giustové: Náhrobek Krále Ludvíka XII. v katedrále v Saint-Denis

– Za vlády Františka I. à Italští umělci vyzdobili zámek:   Fontainebleau (malby i štukové dekorace)

– Za vlády Jindřicha II. se střediskem stala Paříž à Francouzští sochaři vystřídali italské sochaře

 

Germain Pilon:       Náhrobek Kateřiny a Jindřicha II. v katedrále Saint-Denis

 

Španělsko:   – Na počátku 16.stol. s florentskými sochaři.

– Největší katalánský sochař Alonso Berrugueteà učil se ve Florencii a Římě. Jeho tvorba rysy špaň. Um.

 

Nizozemí:     – Středisko v Mecheln na dvoře Markéty Rakouské.

– V Atverpách rozvíjel manýristické sochařství Cornelis Floris à Výzdoba Antverpské radnice àJeho styl

pronikl do Německa a Skandinávie.

 

Anglie:    – Rozvoj renesančního sochařství brzdilo rušení klášterů à tvorba pouze dekorace krbů a náhrobky.

 

Německo:    – Vládl zde pozdně gotický sloh

– Prvními představiteli: Adolf Daucher v Augsburgu, Peter Fisher v Norimbergu

– Fisherova dílna se specializovala na bronzové náhrobky à Náhrobek císaře Maxmiliána v Innsbrucku

– Vlámský manýrismus uplatnil Alexander Colin v Heidelbergu

 

Polsko:    Výzdoba zámku Wawelu

Náhrobky polských králů v Zikmundově kapli Wawelské katedrály

 

Slovensko:   – Sochařské práce už v 1. desetiletí 16.stol. -> Arkýř radnice v Bardejově

– Dílna mistra Pavla z Levoče -> renesanční sloh v 2.desetiletí 16.stol.

Oltář Sv. Jana v kostele Sv. Jakuba v Levoči

– Řada sochařských děl pro Slovensko byla vytvořena ve Vídni

Reliéf Sv. Jiří ve Svatém Juru

Kazatelna v Pezinku

Náhrobky:

Alexandra Thurza v Levoči

Arcibiskupa Oláha v Trnavě

Anny Erdodyové v bratislavském dómu

Křtitelnice:      v Prešově, Bánské Bystrici, Spišském Štvrtku

 

Andreas Luttringer :   Ronaldova kašna v Bratislavě

 

Malířství:

Francie:   – První italští malíři kteří vyzdobili zámek Fontainebleau

– Později domácí malíři, kteří se umělecky nelišili od svých předchůdců

– Vyvíjela se portrétní malba, předním portrétistou byl Francois Clouet

 

Španělsko:   – Od poslední čtvrtiny15.stol. od italských malířů

– V 1.pol. 16.stol. Italské malířství + vliv nizozemského malířství

– Pro Španělský dvůr pracoval nizozemský portrétista Anthonis Mor, na něj navázal A. S. Coello=

zakladatel madridské školy.

 

El Greco: – Nejvýznamnější španělský malíř období manýrismu

– Byl Tizianovým žákem a silně na něj zapůsobil i Tintoreto

– Od roku 1577 žil a působil v Toledu

– Ve svém díle spojil byzantskou uměleckou tradici s benátským kolorismem

– Tvořil v duchu Francouzského manýrismu (štíhlé, dlouhé postavy s dlouhými hlavami, sladkým pohledem, nervózníma rukama.

– Teprve ve Španělsku si vytvořil osobitý styl (nepřirozené protáhlé postavy a expresivní barevnost)

– Obsahem jeho obrazů niterná meditace nebo citové vytížení.

– Pro své pojetí náboženského obrazu se dostal do sporu s církví (neslušnost, nevhodný kolorit…)

– V jeho podobiznách je tělesný zjev pouze odrazem niterných stavů a hnutí.

– Byl činný i jako sochař a architekt

Dílo:   Pohřeb hraběte Orgaze – dole probíhá pohřební obřad, nahoře uvítání hraběte v nebi

Pohled na Toledo

 

Nizozemí:     – Zde od počátku 16. Století

– Střediskem Antverpy, hlavní představitel Massys

– Přední představitelé: Joos van Cleve, Lucas van Leyden…..

– V 2.pol. 16.stol. začaly používat manýrismus na dvorech německých a českých panovníků.

– Nizozemské malířství 16.stol se specializovalo na krajinomalbuàzakladatel  J. Patinier

 

Pieter Brueghel starší:

– Největším nizozemským malířem 16.stol.

– Kreslil pro nakladatelství krajiny a satirické výjevy jako předlohu pro lepty

– Působil i v Itálii kde jeho kreslířský styl ovlivnil Tizian

– Věnoval se především žánrové malbě à dostal přezdívku ,,selský Brueghel‘‘

– Malířské dílo tvořil v krátkém období 12ti let.

– Měl dva syny

a) Pieter Brueghel mladší – kreslil květinové zátiší

b) Jan Brueghel starší – zvaný ,,květinový brueghel‘‘

Dílo:   Cyklus měsíců – známe 5 obrazů : Lovci ve sněhu, senoseč, pochmurný den, žně, návrat stáda

Selská svatba, Selský tanec  – Velké Figurální kompozice, mají alegorický význam –

 

Anglie:    – Vedoucí postavení zaujaly portrétisté

– V Londýně působil německý malíř Holbein mladší. à miniaturní podobizny manželek Jindřicha VIII.

– Z vlámských portrétistů nejvíce proslul Anthonis Mor

 

Německo:    – 16.stol. představuje vrcholné období německého malířství a grafiky

– Rozpor mezi německou náboženskou reformací a renesančním humanismem

– nejznámější představitele: Albrecht Dürer, Hans Holbein ml., Lucas Cranach st…..

 

Albrecht Dürer:

– Norimberský rodák

– Odjel do itálie během cesty vytvořil své první samostatné krajinomalby

– Po návratu si v Norimberku založil svou dílnu kde kromě malby(dřevořez, grafika, mědirytina)

– Vynikal jako malíř realistických podobizen, zejména autoportrétů a oltářních obrazů, ale především jako grafik

– Základem jeho umění byla kresba

– Napsal knihy o perspektivě a proporcích lidského těla+ je doplnil dřevořezbové ilustrace

 

Dílo:   Apokalypsa, Pašije, Život P. Marie – Dřevořezy

                        

Velké Štěstí – představuje bohyni Nemesis

Růžencová Slavnost – kompozice rovnostranného trojůhelníku

 

Grünewald:

– Byl dvorním malířem kardinála Albrechta Braniborského

– Po vyhoštění z kardinálova dvora se jako stavitel vodních mlýnů uchýlil do Frankfurtu a Halle

Dílo:   Isenheimský oltář

Hans Holbein ml.: – Malíř a grafik, Přední světový portrétista

– Působil v Basileji a Londýně

– Vytvořil ilustrační renesanční sloh

Dílo:   Podobizny Erasma Rotterdamského, Thomase Mora…

                         Fresky v Basilejské radnici

                         Tanec smrti – cyklus dřevořezů

 

Lucas Cranach st.:  – Zakladatelem saské malířské školy

– Hlavou největší dílny východního a severního Německa

– Byl povýšen do šlechtického stavu

– Dělal obrazy madon, podobizny knížat a reformátorů, Martina Luthera…

– Nejčastější náměty: ,,první hřích‘‘ a ,,Paridův soud‘‘

 

Rakousko:    – Zde vznik tzv. ,,Podunajské školy‘‘

-> přínos krajiny s hustou listnatou a jehličnatou vegetací

-> přední představitel Albrecht Altdorfer

 

Albrecht Altdorfer:  – Působil v Řezně, kde se stal radním a městským stavitelem.

Dílo:   Pašijový oltář ve Sv. Floriánu u Lince

 

Slovensko:   – Nepříznivé podmínky kvůli probíhajícím Tureckým válkám

– V nástěnné malbě převládá ornamentální dekorace, figurální kompozice jen zřídka (Bratislavský Hrad)

– Zámky, městské stavby, radnice, brány, zdobili ,,Sgrafita‘‘

Dílo:   Figurální sgrafita na zámku ve Velké Bytči

                         Alegorie občanských ctností na radnici v Levoči

                         Šlechtické portrétní galerie Bijanovec, Betlanovec

 

Užité Umění:

Zlatnictví:     – Bohatě zdobené liturgické předměty, zlaté a stříbrné artefakty pro bohaté vrstvy (poháry, zbroj) à dekorované ,,smaltem‘‘= (emailová technika užívající roztavenou sklovinnou pastu)

– Technikou malovaného smaltu prosluli francouzští zlatníci např.(Léonard Limousin)

Majolika:      – Rozšířena do celé Evropy v Německu např. kachlová kamna

Tapiserie:     – Nejvýznamnější středisko v Bruselu kde tvořili nizozemští malíři (B. van Orley)

Nábytek:      – Italský nábytek ovlivnil tvorbu francouzských truhlářů

– Ve Španělsku dostaly nohy stolů a židlí zaoblený tvar à to ocenili v Nizozemí

– V Anglii napodobovali Nizozemský nábytek

Sklomalba:  – Hlavní střediska v Kolíně nad Rýnem a ve Štrasburku

– Okna zdobena malovanými erby

Grafika:         – Rozšířena především v Německu (Dürer, Cranach)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!