Rodinné a trestní právo

 

   Otázka: Rodinné a trestní právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Teji

 

 

 

 

Rodinné právo

– souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

 

Manželství

– zákon rodiny,výchova dětí

= trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem před státním orgánem nebo

před orgánem církve – zápis do matriky

– manželé mají stejná práva a povinnosti

• manželství nemůže být uzvařeno:

– pokud osoby jsou již ženatí,vdané

– mezi blízkými příbuznými ( sourozenci,rodič x dítě, rodič x osvojené dítě )

– nezletilost- řešena žádostí u soudu , kt. Může splnoletnit osoby v 16 letech

> pokud soud zjistí jednu z těchto překážek , zruší manželství pokud tato překážka odpadne

než jí soud zjistí ( nedospělý dospěje ) manželství platí

• manželství vůbec nevznikne :

= manželství od začátku neplatná

– osoby stejného pohlaví

> od roku 2006 je u nás v ČR uzákoněno tzv. Registrované partnerství mezi osobami stejného pohlaví

> uzavíráno obdobně jako manželství

> partneři poté mají vzájemnou vyživovací povinnost

> mohou vychovávat vlastní dítě, ale nemohou si dítě osvojit

> zaniká smrti jednoho z partnerů nebo rozhodnutím soudu na základě žádosti jednoho z nich

– osoby byly donuceny násilně k uzavření manželství

– snoubenci před nepříslušným orgánem

• osoby bez manželského svazku ve společné domácnosti > druh + družka

• manželství zaniká:

– rozhodnutí soudem – rozvod

– úmrtím jednoho z manželů , nebo prohlášením za mrtvého

 

Rodinné právní vztahy

• vyživovací povinnosti – poskytnutí finančních a jiných prostředků osobě , která se o sebe nemůže postarat sama = rodiče dětem + péče o tuto osobu

• péče o děti – narozením dítěte vzniká právní vztah k rodičům

– rodiče mají právo i povinnosti starat se o dítě, zastupovat je a spravovat jeho majetek

– dítě je povinno dle svých schopností rodičům pomáhat ,ctít a respektovat je a přispívat finančně , pokud má příjmy

– pokud se rodiče o dítě nestarají ,dojde- li ke střetu – přechází hájení zájmů dítěte na kolizního opatrovníka

– při rozvodu soud svěží péči o dítě jednomu z rodičů

> kritéria: kdo dosud více dbal o výchovu, výchovné schopnosti a možnosti rodičů, odpovědnost, stabilitu budoucího prostředí

 

Náhradní péče o dítě

-organizuje jí stát, pokud se rodiče nestarají o své děti

• Opatrovnictv

– dojde-li ke střetu zájmů rodičů a dětí, sourozenců – kolizní opatrovník má práva a povinnosti od soudu

• Pěstounská péče

– je jen dočasná, zaniká dosažením plnoletosti , pěstoun dostává příspěvky od státu

– nemění se příjmení ani vztahy s rodiči ( pokrevními )

 

• Osvojení z adopce

= přijetí cizího dítěte za vlastní , vytvořením rodinného pouta vzniká poměr rodič ( nový) x dítě

– změna příjmení i příbuzenských vztahů

– rozhoduje soud

> zrušitelné

> nezrušitelné – dítě musí být starší 1 roku

• Poručenství

– pokud rodiče zemřeli nebo byli zbaveni rodičovské odpovědnosti

– poručník = většinou někdo z příbuzných

– vychovává, zastupuje dítě a spravuje jeho majetek, nemá k němu vyživovací povinnosti

• Ústavní výchova

– v případě, že je výhova dítěte vážně ohrožena nebo narušena a není možné nalézt jiná výchovná opatření

– musí být nařízena soudem

– trvá do zletilosti dítěte

 

Trestní právo

– souhrn právních norem,kt. chrání společnost, stát a občany před nežádoucím jednáním

– vymezuje jednotlivé trestné činy a tresty, kt. Se za ně ukládají

– trest. Právo má dále také funkci preventivní a výchovnou a pomáhá předcházet trestnému jednání

1) trestní právo hmotné

– vymezuje , co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají

– hlavním pramenem je trestní zákon

2) trestní právo procesní

– upravuje postup při zjiš´tování trestných činů a jejich pachatelů, při soudním trestním řízení a při výkonu trestů

– je obsaženo v zákoně o trestním řízení soudním ( trestní řád)

• Trestný čin

= čin nebezpečný pro společnost , jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně

Dělení trestných činů:

– trestné činy jsou ve 13-ti hlavách v trestním zákoníku

1. Trestné činy proti životu a zdraví

> vražda,zabití,ublížení na zdraví, nedovolené přerušení těhotenství aj.

2. T. č. Proti svobodě

> zvetí jako rukojmí, únos, zavlečení= do zahraničí aj.

3. T. č. Proti lids.důstojnosti

> znásilnění aj.

4. T. č. Proti rodině a dětem

> únos,podání alkoholu nezletilým, bigamie= dvojí manželství, zanedbání povinné výživy aj.

5. T. č. Proti majetku

> kráděž,zpronevěra, podvod,lichva, neoprávněné použití věcí aj.

6. T. č. Hospodářské

> padělání peněz, nekalá soutěž,zkrácení daně, porušování autorského práva aj.

7. T. č. Obecně nebezpečné

> obené ohrožení- oheň,povodeň,ohrožení pod vlivem návykové látky aj.

8. T. č. Proti životnímu prostředí

> poškození vodních zdrojů,lesů, aj.

9. T. č. Proti ČR ,státech a mezinárodních organizací

> vlastizrada,terorismus, sabotáž

10. T. č. Proti pořádku ve věcech veřejných

> úplatkářství,stolking=pronásledování osoby, vyhrožování

11. T.č proti branné povinnosti

> obcházení branné povinnosti aj.

12. T. č. Vojenské

> neposlechnutí rozkazu,urážka mezi vojáky, zběhnutí,zbabělost před nepřítelem,nesplnění bojového úkolu

13. T. č. Proti lidskosti,míru a válečné trestné činy

> genocida,vyhlazování, otroctví,diskriminace, popírání a schvalování genocidy

 

– tretsný čin spáchaný mladistvím se nazývá provinění

– mladistvému lze za něj udělit pouze výchovná,ochranná nebo trestní opatření

 

• Přestupek

= zaviněné jednání,které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je označeno za přestupek v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li současně o správní delikt postižitelný podle zvlástních prívních předpisů nebo o trestný čin

Např. Porušení veřejného pořádku > rušení nočního klidu,odkládání odpadků na nedovolené

místo

Přestupky proti majetku > krádež,podvod,přisvojení nálezem aj.

Přes.proti občanskému soužití > ublížení na zdraví, pomluva aj.

Dopravní přestupky > nedovolená rychlost, nerespektování značek

a další

– sankce jsou mírnější ( napomenutí, pokuta, zákaz činnosti aj,) není možné odsouzení k terestu odnětí svobody

 

• Trestní odpovědnost

= založena na spáchání trestního činu

– pachatelem trestního činu může být pouze fyzická osoba, která v době spáchání činu dosáhla určitého věku a která je příčetná

– podle trest. Práva v Čr je trestně odpovědný ten, kdo v době spáchání dovršil 15 let věku

> Nepříčetnost = neschopnost pachatele rozpoznat nebezpečnost činu a ovládat své jednání ,bývá zpravidla způsobena duševní chorobou

• Okolnosti, kt, vykučují protiprávní činnost

– nutná obrana ( sebeobrana)

– krajní nouze – při živelných katastrofách například

– oprávněné použití zbraně

• Při posuzování míry zavinění dále zaléží, zda byl trestný čin spáchán:

> úmyslně – pachatel chtěl porušit zákonem chráněný zájem

> z nedbalosti – pahatel věděl že zákonem chráněný zájem může porušit ,ale spolehál na to že k tomu nedojde

• Trestní řízení

= postup, kterým jsou zjišťovány trestné činy a jejich pachatelé a je zaručeno jejich

spravedlivé potrestání

> Orgány činné v trestní řízení:

Soud- v trestním řízení rozhoduje senát nebo samoudce

Státní zastupitelství – podává jménem státu obžalobu

Vyšetřovatelé – policie

Další: osoba,proti níž se trestní řízení vede ( obviněný> později obžalovaný> po

odsuzujícím rozsudku odsouzený) dále poškozený případně další zúčastněná osoba

> Stádia trestního řízení:

1. Přípravné řízení

– státní zástupce nebo policie provádí potřebná šetření k odhalení trestního činu a jeho pachatele a zajiš´tují důkazy, končí podáním obžaloby nebo zastavením trestního řízení

2. Předběžné projednání obžaloby

– výsledkem je nařízení hlavního líčení nebo vráení věci státnímu zástupci k došetření

3. Hlavní líčení

– soud přezkoumává obvinění , státní zástupce dokazuje vinu ( obžalobu) , obhájce dokazuje obhajobu, končí rozsudkem o vině či zproštění obžaloby

4. Odvolací řízení

– proti rozsudku se může obžalovaný i státní zástupce odvolat, o odvolání rozhoduje nadřízený soud (krajský,vrchní)

5. Výkon rozhodnutí

– nucené splnění povinnosti dané soudním rozhodnutí

 

– prezident republiky má právo v každé fázi udělit milost, v případě amnestie = hromadné odpustění trestu, rozhoduje u jednotlivých odsouzených soud

> Zásady trestního řízení:

– zásada objektivní pravdy- činné orgány v trestním řízení postupují tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci , o vině lze rozhodnout , jen njesou-li dúvodné pochybnosti

– zásada stíhání jen ze zákonných důvodů – nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů

– zásada zajištění práva na obhajobu

– zásada oficiality

– zásada legality

– zásada obžalovací

a další

 

Trest

– chrání společnost před pachateli trestných činů a zabraňuje odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovává je k tomu aby vedl řádný život

 

Typy trestů:

– odnětí svobody- max. na 20 let ( vyjímečný trest = 25 let nebo doživotí)

– propadnutí majetku

– obecně prospěšné práce- max. 300 hodin

– domácí vězení – odkdy do kdy být doma, moci do zaměstnání

– peněžitý trest

– zákaz vstupu na kulturní a sportovní události – max 10 let

– vyhoštění- pachatel není občan ČR , až na 10 let nebo na dobu neurčitou

– soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody, pachatel je na svobodě ale soud sleduje jeho chování a zda dodržuje soudem stanovené podmínky, v případě porušení je trest změněn na nepodmíněný tím, že soud rozhodne o tom že se trest vykoná

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy