Rovnovážná stav, vratný děj, tepelná rovnováha a teplota

fyzika

 

Otázka: Rovnovážná stav, vratný děj, tepelná rovnováha, teplota

Předmět: Fyzika

Přidal(a): Michaela H

 

 

Termodynamické soustavy

 • izolovaná – nedochází k výměně energie ani částic s okolím konáním práce nebo tepelnou výměnou
 • neizolovaná – dochází…
 • uzavřená – nedochází k výměně částic mezi soustavou a okolím
 • otevřená – dochází zde k výměně částic s okolím
 • adiabaticky izolovaná – nedochází v ní k tepelné výměně s okolím

 

Stavové veličiny

 • veličiny, charakterizují stav
 • např. teplota, tlak, objem
 • při interakci s prostředím dochází ke stavové změně soustavy
 • soustava přechází z počátečního stavu do výsledného stavu (konečného)

 

Rovnovážný stav

 • Každá soustava, která je od určitého okamžiku v neměnných vnějších podmínkách, přejde samovolně po určité době do rovnovážného stavu. V tomto stavu setrvá, pokud zůstanou tyto podmínky zachovány
 • nemění se objem, tlak ani teplota, neprobíhají žádné změny skupenství, chemické reakce ani jaderné přeměny
 • Pokus: Do termosky s vlažnou vodou nasypeme led. Teplota obou složek se změní a ustálí při neměnných vnějších podmínkách na konstantní teplotě.
 • Je stavem s největší pravděpodobností výskytu
  • p = m/n
  • p – pravděpodobnost výskytu
  • m – počet příznivých výsledků
  • n – počet všech případů

 

Relaxační doba

 • Charakterizuje, za jak dlouho se termodynamická soustava vrátí do rovnovážného stavu, jestliže byla z něho vyvedena

 

Rovnovážný děj

 • soustava prochází řadou na sebe navazujících rovnovážných stavů
 • reálně děj lze považovat za rovnovážný probíhá-li dostatečně pomalu
 • pomalé stlačování plynu ve válci pomocí pístu, pomalé ohřívání nebo ochlazování kapaliny

 

Nerovnovážný děj

 • většina reálných dějů
 • rychlé stlačení nebo rozpínání plynu, rychlé ochlazení kapaliny

 

Termodynamické děje

 • Termodynamický děj (též tepelný děj) je děj, při kterém se mění stav tělesa (mění se některé ze stavových veličin).
 • Dělíme na:
  • Vratné (reverzibilní) děje – vratné děje jsou takové, u nichž lze původního stavu dosáhnout obrácením pořadí jednotlivých úkonů.
   • jsou pouze ideální, lze se jim ale přiblížit
  • Nevratné (ireverzibilní) děje – Nevratné děje jsou takové děje, které probíhají bez vnějšího působení pouze v jednom směru, tzn. původního stavu nelze dosáhnout přesně stejným postupem v obráceném pořadí.
   • hoření dřeva, rozpouštění cukru v čaji

 

Termodynamická teplota

 • Teplotní stupnice u kapalinových teploměrů jsou závislé na použité teploměrné látce, proto se vědci snažili najít stupnici nezávislou.
 • Termodynamická teplotní stupnice zavedena skotským fyzikem W. Thomsonem (lord Kelvin)
 • T [K] … kelvin    základní jednotka SI soustavy
 • Trojný bod vody – rovnovážný stav soustavy vody + led + pára – Tr = 273,16 K
 • Kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody
 • Počátkem stupnice je termodynamická teplota 0 K (teplota absolutní nuly). Libovolná soustava se k ní může přiblížit, ale nemůže jí dosáhnout, protože při těchto velmi nízkých teplotách ustává tepelný pohyb atomů.
 • na měření se využívá teploměr s termodynamickou teplotní stupnicí
  • t = (T – 273,16) °C    – Celsiova teplota
  • T = (t + 273,16) K

 

Teplota plynu z hlediska molekulové (statistické) fyziky

 • Molekuly plynu vykonávají tepelný pohyb.
 • Teplota v plynu je přímo úměrná střední kinetické energii molekul a frekvenci jejich srážek.
 • Z toho plyne, že čím vyšší je teplota plynu, tím větší je střední rychlost
 • Při velmi malých teplotách (blízko absolutní nuly) tepelný pohyb téměř ustává.

 

Celsiova teplotní stupnice

 • Jednotkou stupeň Celsia [°C]
 • Vytvořena v roce 1792 švédským astronomem Andersem Celsiem
 • Dva pevné body:
  • 0 °C – teplota tání
  • 100 °C – teplota varu vody
 • Původně byly pevné body obráceně
 • Dnes je jako vedlejší jednotka SI soustavy definována pomocí trojného bodu vody, kterému je přiřazena teplota 0,01 °C a tím, že absolutní velikost jednoho dílku teplotní stupnice (1 °C) je rovna 1 K.
 • Teplotní rozdíl ve °C se rovná teplotnímu rozdílu v K

 

Fahrenheitova teplotní stupnice

 • Jednotkou stupeň Fahrenheita [°F]
 • Pojmenována po německém skláři Gabrielu Fahrenheitovi
 • Dva referenční body:
  • 0 °Fnejnižší teplota, jaké byl schopen dosáhnout (smícháním soli a ledu)
  • 96 °F teplota lidského těla
 • Později upraveno na
  • 32 °F – bod mrazu
  • 212 °F – bod varu vody
 • Dnes se používá především v Americe

 

Réaumurova stupnice

 • Jednotkou stupeň Réaumura [°R]
 • Zavedena v roce 1730 francouzským přírodovědcem René Réaumurem
 • Dva referenční body
  • 0° R – bod mrazu
  • 80° R – bod varu vody
 • Dříve byla velmi rozšířena, ale přestala se používat.
 • K = 5(F + 459,67)/9
 • F = (9K/5) – 459,67
 • C = (5(F-32))/9
 • C = 5/4 R
  • C je teplota ve stupních Celsia
  • F je teplota ve stupních Fahrenheita
  • R je teplota ve stupních Réaumura

 

Druhy teploměrů

 • Kapalinový – teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá teplotní roztažnosti teploměrné kapaliny (rtuť, líh)
 • Bimetalový – teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá bimetalový (dvojkový) pásek složený ze dvou kovů s různými teplotními součiniteli délkové roztažnosti. Při změně teploty se pásek ohýbá a tento pohyb se přenáší na ručku přístroje.
 • Plynový – teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá závislost tlaku plynu na teplotě při stálém objemu plynu, popř. závislost objemu plynu na teplotě při stálém tlaku
 • Odporový – teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá závislost elektrického odporu vodiče nebo polovodiče na teplotě
 • Termoelektrický – Teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá termoelektrický jev, změnou teploty spoje dvou různých kovů se mění vzniklé termoelektrické napětí.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!