Sociální skupiny a jejich typy, znaky a vlivy

 

   Otázka: Sociální skupiny a jejich typy, znaky a vlivy

   Předmět: Sociologie, psychologie

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Sociální skupiny

 • sociální interakce, sociální adaptace, interpersonální konflikty, devalvace a evalvace v sociálním kontaktu

 

Sociální skupina

 • Ve společnosti se každý člověk nachází v celé řadě sociálních skupin, které na něj působí, ale zároveň působí i on na ně.
 • Skupina se vyznačuje strukturou (ustálený systém pozic jednotlivých členů) a programem (to, co nás vede k tomu, abychom se stali členy dané skupiny).

 

Primární skupina

 • Jsou prvotní a základní, tvoří se v nich hodnotový systém a morální standardy.
 • Pojem zavedl už v roce 1902 americký sociolog C. H. Cooley.

 

Znaky primární skupiny

 • Osobní kontakt mezi členy (face to face )
 • Malý počet členů
 • Vztahy vysoké důvěrností, intimity
 • Relativní stálost
 • Angažovanost celou osobností (člen neukazuje jen jednu svou tvář jako např. ve škole, zaměstnání, ale projevuje se zcela upřímně a bez zábran).

 

Typy primárních skupin

 1. Rodina (jediná skupina založená na vztahu příbuzenství)
 2. Parta (tzv. dětská herní skupina)
 3. Sousedství

 

Sekundární skupina

 • Navazují na primární skupinu, jsou větší a méně osobní.
 • Pojem zavedl ve 20. letech 20. století americký sociolog E. W. Burgess.

 

Typy sekundárních skupin

 • Asociace- relativně dlouhodobá, formálně organizovaná seskupení, založena buď na dobrovolném členství (zájmové organizace, sportovní kluby a politické strany) nebo nedobrovolném (kolektivy vězňů, armádní útvary, školní třídy).
 • Etnické skupiny- skupiny s faktickým členstvím-jejich členy se stáváme po narození (patří sem i národ).
 • Společenské třídy (vrstvy)- jsou důsledkem sociální nerovnosti, což není sociologický problém.
 • Sociální skupiny lze podle jiných hledisek dělit také na malé a velké, formální a neformální, cizí (nejsem členem) a vlastní (jsem členem).
 • Existuje i pojem referenční skupina, což znamená, že nejsem členem dané skupiny, ale rád bych se jim stal.

 

Sociální agregát

 • Náhodné seskupení osob, na rozdíl od skupiny nemá pevnou strukturu.
 • Jeho konkrétním příkladem je dav.

 

Znaky davu

 • Anonymita: v davu má každý pocit, že se jeho jednání „schová“
 • Iracionalita: dav dokáže manipulovat, zcela odporující zdravý rozum podlehne vášním plynoucím z atmosféry okamžiku.

 

Typy davu

 • Sociálně strukturované- např. diváci v kině, posluchači koncertu, návštěvníci mše, účastníci plánované demonstrace)
 • Náhodné
  • náhodné- např. svědci pře nehodě
  • panické- ve zmatku, při katastrofách vzniknou i z uspořádaných skupin.
 • Nezákonné- rabující, lynčující, party narkomanů atd.

 

Typy skupinové komunikace

 • Ohnisková (přednášející, šíření zprávy z jednoho místa)
 • Kruhová (debata ve skupině, kroužku)
 • Řetězová (šíření nějaké zprávy, při hře „Tichá pošta“, atd.)

 

Struktura vztahů uvnitř sociální skupiny

 • Každý člověk zastává určitou pozici v sociální skupině.
 • Pozice je místo, které zaujímá jedinec v sociální skupině, a které označuje jeho společenskou funkci.
 • Pozice je např. úředník, dělník, ředitel, profesor, vrátný…

 

Pozice jednotlivce ve skupině se určuje

 • Podle přitažlivosti pro jiné členy
  • Populární osoby- pro všechny členy
  • Oblíbené osoby- pro mnohé členy
  • Akceptovatelné osoby- dává jim přednost část skupiny
  • Trpěné osoby- dává jim přednost malá část skupiny
  • Osoby stojící mimo- nikdo ze skupiny se k nim nepřiklání
 • Z hlediska moci nebo prestiže
  • Vůdcové a vedoucí: dominantní osoby ve skupině
  • Pomocníci aktivní členové skupiny
  • Podřízení členové závislé osoby
  • Pasivní členové
  • Periferní, okrajoví členové
 • Z hlediska toho, jak skupina přijímá prosazování se jednotlivce
  • Přehlížené osoby- rádi by se uplatnili, ale neumějí se prosadit, skupina je nebere na vědomí.
  • Odmítané osoby- chtějí se prosadit, ale nemohou, skupina jim v tom brání, odmítá je.
  • Osamělé osoby- rádi by se uplatnili, ale vzdalují se od ostatních členů, izolace od ostatních členů.
  • Izolované osoby- nechtějí se prosadit, ani nemohou se skupinou spolupracovat.

 

Subjektivní pozice: člen sociální skupiny se porovnává sám s ostatními členy.

Objektivní pozice: dojde-li při hodnocení členů k poměrně velké shodě mezi vzájemným porovnáním a posouzením ostatními členy.

 

Vliv skupiny na členy

Pozitivní vliv

 • podpora jednotlivce
 • formuje charakterové vlastnosti jedince
 • učí spolupráci a komunikaci s druhými lidmi
 • vytyčuje vhodné a nevhodné chování

Negativní vliv

 • delikventní skupiny- nejsou v souladu s morálkou
 • nekritické přijímání cizích názorů, vzdání se vlastního názoru
 • šikana

 

Typy spolupráce ve skupině

 • Spolupráce (kooperace): všichni členové se podílí a jsou na sobě závislí
 • Koakce: všichni členové skupiny provádí stejnou činnost bez soutěžení (cvičení, psaní testu)
 • Soutěžení: jednotlivec zkvalitní výkon nebo jej zkvalitní celá skupina, toto se nazývá pozitivní soutěžení, může se změnit v tzv. nezdravou rivalitu- zlepšení výkonu na úkor druhého
 • Skupinové klima- je souhrn všech znaků podílejících se na celkové kvalitě prostředí určité skupiny (dobrá komunikace mezi členy, zaujetí pro stejný cíl).


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy