Společnost – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Společnost

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Wimby

 

 

 

 

 

 • POSPOLITOST A SPOLEČNOST
 • pojmy zavedl FERDINAND TÖNNIES = německý sociolog, ekonom, filosof
 • cítil ohrožení západním světem – ve svých názorech na společnost na pomezí tradiční a moderní kultury
 • často se odvolával na Marxe
 • POSPOLITOST = sociální útvar, jehož členové žijí trvale, zpravidla od narození, vřelý pocit vzájemnosti,

= autority – výchozím typem je rodina a domácnost

 • SPOLEČNOST = v zásadě lidi nespojuje, nýbrž rozděluje, každý v ní jedná sám za sebe, statky nejsou společně sdíleny

= skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce

= členové spol. mohou pocházet z různých etnic. skupin, mohou ale mít i různý věk, pohlaví, stát. přísluš. a nábož. vyznání

 

 • VÝVOJ SPOLEČNOSTI
 1. ARCHAICKÁ – první společnost – nejstarší fáze lidské kultury

– období vývoje člověka před neolitickou revolucí

 1. TRADIČNÍ – počátek v období po dovršení neolitické revoluce → zemědělství

– existence měst, dělba práce, sociální rozvrstvení ve formě kast nebo stavů

– základním vysvětlujícím principem je náboženství

 1. INDUSTRIÁLNÍ =  k vývoji došlo v oblasti západního světa – v době průmyslové revoluce – 18. – 20. století

– zemědělství – malé farmy → družstva – potřebný kapitál → industrializace

– vznik nových průmyslových odvětví

– nové vynálezy – telefon, penicilin, letadlo …

 1. MODERNÍ = její vznik je historicky podmíněn

= vzniká na přelomu 18. a 19. století v důsledku pádu tradiční společnosti a její sociální struktury

 • SEKULARIZACE = vnik světských hodnot do náboženské společnosti
 • zemědělství → průmyslová výroba
 • rovnoprávnost všech lidí – nové třídní rozdělení
 1. POSTMODERNÍ = vzniká jako nezamýšlený důsledek procesu modernizace
  • západní Evropa + severní Amerika – od konce 60. let 20. století /ČSR – 90. léta 20. století /
  • přesun značné části populace z průmyslu do služeb
  • globalizace, ekonomické rozdělení světa
 2. KONZUMNÍ = konzumní společnost je typ moderní industriální společnosti, v níž jsou rozhodující sociální funkce určovány spotřebou
 • konzumní chování vede k neodůvodněné spotřebě nad rámec nutnosti uspokojit základní lidské potřeby – potraviny, spotřební zboží, …
 1. INFORMAČNÍ = společnost, která se opírá o shromažďování, využívání a šíření informací

 

 • GLOBALIZACE
 • abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na globální úrovni
 • nerovný proces, v jehož důsledku se některé části světa relativně přibližují, zatímco jiné relativně oddalují, to vše bez ohledu na geografickou vzdálenost
 • ANTHONY GIDDENS – globalizace = zintenzivnění celosvětových vztahů, které spojují vzdálené lokality – místní události jsou formovány událostmi dějícími se mnoho kilometrů daleko a naopak

 

 • SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE
 • sociální rozvrstvení, tedy různé typy strukturování společnosti
 • NEROVNOST – základ sociální stratifikace – může vymezovat pohlaví, věk, vzdělání, příjem, …
 • VERTIKÁLNÍ STRATIFIKACE – nerovné rozdělení dané například ekonomickým kapitálem
 • HORIZONTÁLNÍ STRATIFIKACE – rozdělení daní například místem bydliště
 • Typy stratifikačních systémů :
 • Otrokářství = svobodní i nevolníci
 • Kastovní = kasty – člověk nemůže přejít z jedné kasty do druhé
 • Stavovský = stavy + právo, které reguluje společenský život
 • stavy jsou více prostupné než kasty
 • Třídní = Marx →  třídy vymezené vlastnictvím výrobních prostředků
 • Weber – postavení na trhu práce

 

 • SOCIÁLNÍ MOBILITA
 • přesun z jedné společenské vrstvy do jiné
 • VERTIKÁLNÍ – vzestupná (přesun do vyšších společenských vrstev) X sestupná (přesun do nižších společenských vrstev)
 • HORIZONTÁLNÍ – územní přemisťování, profesní změna beze změny soc. vrstev (učitel dějepisu a zeměpisu – stejné)
 • INTEGRAČNÍ – přesun mezi generacemi – děti získávají lepší/horší postavení než mají jejich rodiče
 • INTRAGENERAČNÍ – přesun v rámci jedné generace – na konci života mají lidé horší/lepší postavení než na začátku

 

 • Systém společenských tříd na Západě :
 1. Vyšší třída = velcí majetkoví vlastníci
 2. Střední střída = vyšší (service class) – vedoucí pracovníci,specialisté

= nižší – zaměstnanci v nemanuálních profesích

 1. Dělnická třída = vyšší – kvalifikovaní dělníci

= nižší – nekvalifikovaní dělníci nebo na částečný úvazek

 1. Underclass = lidé žijící na okraji společnosti,bez prostředků,závislí na sociálních dávkách,oběti soc.deviací

 

 • NORMY A DEVIACE
 • Společenský řád

=  soubor všeobecně dodržovaných norem – sociální deviace je jejich porušování

=  společenské normy mají vztah zejména k sankcím a k začlenění do spolčenosti

 

 • SOCIÁLNÍ DEVIACE :
 • odchýlení se od společenské normy, porušení pravidel považovaných za normální
 • normy jsou kulturně a historicky podmíněné (relativní)
 • relativní – co jedna kultura považuje za zcela normální a přijatelné, může druhá vnímat jako silně deviantní a patologické
 • může být i pozitivní – pro společnost prospěšná (disidenti, partyzáni, charita)
 • deviace negativní – jedinec poškozuje společnost (sebe) – sociální patologie

 

 • TEORIE/VYSVĚTLENÍ  DEVIACÍ :
 • Biologická teorie
 • vliv dědičnosti na kriminální sklony
 • např. větší pravděpodobnost násilných trestných činů je u mužů s chromozomem Y navíc

 

 • Psychologická teorie
 • souvislost mezi typy zločinů a určitým typem osobnosti
 • Psychopatická osobnost = uzavřený, bezcitný jedinec bez základního smyslu pro morálku, s potěšením ze samoúčelného násilí

 

 • Sociální teorie
 • povaha deviace je sociologická – sama existence zločinu je závislá na existujících normách, hodnotách a sociálních institucích, které určité jednání deviantní vymezují

 

 • SOCIÁLNÍ KONTROLA A JEJÍ SANKCE :
 • obranný systém před narušováním norem
 • všechny společenské normy jsou provázeny sankcemi, které mají podporovat konformitu (KONFORMITA – společností požadovaný způsob chování)
 • a chránit před deviantním jednáním.

 

 • Sankce = reakce, jejímž cílem je zajistit dodržování normy

– Pozitivní = odměna za konformní jednání

– Negativní = trest za nekonformní jednání

– Formální = pokuta, odnětí svobody

– Neformální = slovní ocenění, kritika, vyloučení ze skupiny, výsměch, úsměv

 

 • NORMATIVNÍ POJETÍ SOCIÁLNÍ DEVIACE (klasické pojetí ) :
 • chovat se podle pravidel : odměna (pozitivní sankce) X proti pravidlům : trest ( negativní sankce)

 

 • norma obhajuje hodnotu – problém :

a) některé hodnoty už nejsou uznávané/aktuální – ale normy trvají = výchov dětí

b) 5 normativních systémů : systému si mohou protiřečit

 • – morální hodnoty (dobré-zlé)
 • – tradiční(obvyklé,dělají to všichni,vidí nás lidi)
 • – náboženské
 • – právní (jediný ucelený psaný systém)
 • – tabu (co se dělá,co ne)

c) Protože se v moderní společnosti normy rychle mění,neví se,co je zrovna normou

 

 • REAKTIVNÍ (etikatizační) POJETÍ SOCIÁLNÍ DEVIACE :
 • Společnost se řídí tím,co se označí za normální a co za deviantní
 • Etiketu udělují arbitři sociální kontroly = významné osoby,ten,kdo si může dovolit to porušit

(proč bych nemohl jít na pohřeb v bílém obleku,u normálního člověka by byl označen za devianta)

 

 • REAKCE NA KONFLIKT MEZI HODNOTAMI A OMEZENÝMI PROSTŘEDKY K JEJICH DOSAŽENÍ :
 1. Deviantní socializace
 • KONFORMISTÉ = přijímají jak všeobecně sdílené hodnoty, tak konvenční způsoby k jejich dosahování

= drží se norem, snaží se dosáhnout hodnot

 • INOVÁTOŘI = přijímají hodnoty, ale usilují o ně nelegitimními až nelegálními prostředky

= člověk chce dosáhnout hodnoty: být bohatý, ale volí nelegální cestu k jejímu dosažení

 • RITUALISTÉ = podřizují se normám, i když už dávno nesledují společensky uznávané hodnoty

= vykonávání nudné práce, která nikdy nepovede k vzestupu ani větší odměně

 • ODPADLÍCI = odmítají převažující hodnoty i všeobecně přijímané cesty k jejich dosažení

=  často volí únik od reality – alkoholici, narkomani

 • REBELOVÉ = odmítají hodnoty i normy většinové společnosti a vytrvale se je snaží nahradit novými a změnit strukturu sociálního systému
 1. Diferencované asociace

–  „Někdo se dostal do špatné party.“

– některá sociální prostředí povzbuzují sklon k deviaci a zločinu

 1. Vytěsnění

 

 • Další pojmy :
 • SOCIÁLNÍ DEVIACE = odchylka od sociální normy
 • SOCIÁLNÍ PATOLOGIE= negativní sociální deviace, nezdravé, společensky nebezpečné jevy,
 • SOCIÁLNÍ NORMA = abstraktní vzor fungování společnosti, zavazuje jedince k určitému chování
 • NEGATIVNÍ SOCIÁLNÍ DEVIACE = bezdomovectví, drogy, alkoholismus, gamblerství, prostituce, kriminalita
 • POZITIVNÍ SOCIÁLNÍ DEVIACE = abstinence, striktní dodržování zákonů, vědci, sportovci, vynálezci, géniové apod.
 • DEVIANT = člověk porušující sociální normu, nerespektuje kladené požadavky
 • NEGATIVNÍ SOCIÁLNÍ JEV = nemá základ v deviantním chování, ale jeho důsledky mohou vést k deviant.chování
 • KONFORMITA = společností požadovaný způsob chování
 • Další deviace :

– týrání,agresivita,zneužívání dětí,sebevraždednost,sektářství,rasismus,fetišismus,tranvestititsmus,voyerismus,pedofilie …

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!