Správa a samospráva – maturitní otázka

 

   Otázka: Správa a samospráva

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): ondranovo

 

 

Správa a Samospráva

-pro správu státu nestačí pouze mocenské orgány, ale také veřejná správa

 

VP

Státní správa-zahrnuje státní správní orgány

 • Ústřední – vykonávají správu na celém území (ministerstva, statistický úřad)
 • Územní – spravují záležitosti určitého celku (jednotlivé úřady práce)

 

Samospráva

 • Obce, kraje a regiony
 • Umožňuje se občanům aktivně zapojovat v rozhodování věcí týkajících se jich
 • Přibližuje politickou sféru

ČR a podoba územní samosprávy (obce –základní a kraje-vyšší územní samosprávní celky)

 

Obec

 • Územní společenství občanů, které má právo na samosprávu
 • Má postavení práv. osoby s vlastním majetkem
 • Základní jednotkou samosprávy v ČR

 

Dělení obce

 1. Vnitřní část obce – obytná a průmyslová zóna
 2. Vnější část obce – rybníky, louky a lesy

Občanům obce je občan ČR, který je v ní přihlášen k trvalému pobytu

 

Práva                                                                                                     

 • Být volen a volit do zastupitelstva od 18 let
 • Hlasovat v místním referendu
 • Navštěvovat schůze zastupitelstva
 • Petiční právo a jeho realizace

 

Povinnosti

 • Řídit se právními předpisy obce
 • Platit poplatky obce (popelnice)
 • Dodržovat veřejný pořádek a noční klid

 

Působnost obce

 • každá obec spravuje vlastní záležitosti týkající se rozvoji obce a také jsou ji státem svěřeny kompetence a povinnosti

 

Samostatná působnost obce – vedení obce pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů (bydlení a doprava, chrání veřejný pořádek, vzdělání, kultura), k dosažení svých cílů obec využívá svůj majetek s nímž hospodaří – financování obce

 • Výdělek z prodeje či nájmu vlastního majetku
 • Podíl příjmu na daních
 • Z místních poplatků
 • Dotace státu a dary

 

Přenesená působnost obce

 • Výkon státní správy, která byla obci svěřena zákonem
 • Stát pověřuje orgány obce, aby rozhodovaly (práva povinností stavebního řádu)

 

Dělení obce podle rozsahu státní správy a rozsahu působnosti

 • Obce 1. stupně – výkon přenesený na agendu v základních oblastech (silnice)
 • Obce 2. stupně (obce s pověřeným úřadem) – navíc pověřen stavební a matriční úřad
 • Obce 3. stupně (obce s rozšířenou působností) – navíc vydávání cestovních dokladů atd..

 

Dělení obce dle velikosti

 • Obce do 3000 obyvatel
 • Města – tzv. statutární města jsou 25 největších (40000 obyvatel)
  • Tyto města mají zvláštní organizaci – dělí se na městské části – vl. Samospráva

 

Orgány OBCE (spravují obce/město)

Zastupitelstvo

 • Je nejvyšším orgánem a je voleno občany obce v komunálních volbách
 • Je tvořeno zastupiteli, kteří rozhodují hlasováním o nejdůležitějších zákonech obce (rozpočet, …)
 • Volí se svých řad a místostarosty a další členy rady
 • 5-55 členů (podle počtu obyvatel

 

Rada

 • Je výkonným orgánem
 • Tvořena starostou, místostarosty a dalšími členy volené ze zastupitelstva – radními
 • Vydává nařízení obce, předjednává a připravuje návrhy

¨

Starosta ( ve statutárních městech primátor)

 • Zastupuje obec navenek
 • Je z řad zastupitelstva
 • Svolává a řídí schůze rady a zastupitelstva
 • Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce

 

Obecný/městský úřad (ve statutárních městech magistrát)

 • Tvoří jej starosta (primátor), místostarostové (náměstci) a jeho zaměstnanci
 • Může mít odbory a oddělení (pokud má 2 řídí práci tajemník, např. obor služeb, financí)

 

Obecní/městská policie

 • Zřízena zastupitelstvem a řízena starostou
 • Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a dodržování zákonů a ob. Vyhlášek
 • Obec není povinnou policii zřídit

 

Kraj

Obyvatel kraje je občan přihlášen k trvalému pobytu v některé z obcí kraje

 

Každý občan 18+ práva

 • Volit a být volen do zastupitelství kraje
 • Účastnit se zasedání zastupitelstva kraje a vyjadřovat se
 • Podávat orgánům kraje návrhy, podněty
 • Hlasovat v krajském referendu

 

Orgány kraje

Zastupitelstvo

 • Nejvyšší orgán kraje rozhoduje o nejdůležitějších věcech krajské samosprávy
 • Může předkládat návrhy zákonů PS, předkládat ústavě ČR návrhy na zrušení předpisů vyhlášky kraje, volit a odvolávat hejtmana a další členy, schvaluje rozpočet kraje
 • Počet členů (do 600k/45), (600 – 900k/55) a nad 900k/65

 

Rada kraje

 • Výkonný orgán tvořen hejtmanem, náměstky a dalšími členy rady (všichni ze zastupitelstva)
 • Připravuje návrhy a podklady pro jednotlivá zastupitelstva
 • 600k/9 člen, více jak 600k/11 členů

 

Hejtman

 • Zastupuje kraj navenek
 • Hejtman s náměstkem podepisují právní předpisy kraje
 • Odpovídá za informování občanů o činnosti kraje

 

Krajský úřad

 • Plní úlohy od zastupitelstva a zabezpečuje výkon státní správy
 • Přezkoumává rozhodnutí vydané orgány obce a ukládá sankce dle zákona
 • V čele je ředitel, podřízený hejtmana
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!