Staroorientální despocie – počátky otrokářského zřízení

dějiny

 

   Otázka: Staroorientální despocie (počátky otrokářského zřízení)

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Titia

 

 

Pojmy:

 • staroorientální státy – pol. 4. tisíciletí. př. n. l., převážně v povodí řek, snaha o využití záplav
 • klasické státy – pol. 1. tisíciletí př. n. l., Řecko a Řím
 • primární oblast neolitické revoluce – Mezopotámie – kde byly např. nástroje vynalezeny
 • sekundární oblast neolitické revoluce – kam byl pokrok dovozen

 

Mezopotámie

 • mezi řekami Eufrat a Tigris

Sumerské městské státy (3000 – 2350 př. n. l.)

 • Uruk, Kiš, Ur, Nippur, Eridu, Lagoš
 • chrámová hospodářství (suroviny a výrobky se shromažďují v chrámu, pak se rozdělují)
  • primitivní demokracie – volí se úředníci
  • největší slovo mají kněží = teokracie
  • neexistuje trh, platy v naturáliích
 • palácová hospodářství (chrámy nahrazeny paláci, panovník současně vojenským vůdcem)
  • => despotických monarchií – panovník s neomezenou mocí
  • nikdy nevytvořili centralizovaný stát
  • klínové písmo – hliněné tabulky – Epos o Gilgamešovi
 • královna a kněžka Šubad (cca 2600 př. n. l.)
  • město Uru
  • bohatý hrob

Akkadská říše (2334 – 2154 př. n. l.)

 • polokočovné semitské kmeny nahradily Sumery
 • 2340 př. n. l. – král Sargon I. dobyl město Kiš
 • město Akkad
 • centralizovaná říše, palácové hospodářství

Nadvláda Gutejců (cca 2150 – 2050 př. n. l.)

 • nejsou žádné archeologické nálezy, podle Sumerů barbarský a dravý národ z hor

Gudea (2144 – 2124 př. n. l.)

 • vládce (ensi) města Lagaš
 • budoval chrámy, paláce a zavlažovací kanály, nalezeno spousta sošek

Starobabylónská říše (asi 1 900 – 1 600 př.n. l.)

 • město Babylon
  • Chammurapi – Chammurapiho zákoník
   • awilum=privilegovaní – kněží, bohatí (oko za oko)
   • muškénum=neprivilegovaní – svobodní obyvatelé, nemajetní, vojáci, řemeslníci, úředníci (pokuta)
   • otroci=nesvobodní – otrocké značky
  • 1595 př. n. l. – dobytí Babylonu Chetity

Amoritské období (cca 2000 – 1600 př. n. l.)

 • Amorejci – semitský národ na břehu Eufratu

Kassitská nadvláda (cca 1531 – 1155 př. n. l.)

 • kontrola nad Babylónií, izolovaný jazyk

Říše Mitanni (cca 1500 – 1300 př. n. l.)

 • Churrité
 • město město Vaššukkani

Staroasyrská říše (2000 – 1750 př. n. l.)

 • město Aššur, řemeslníci a obchodníci

Středoasyrská a středobabylonská říše (1500 – 1000 l. př. n. l.)

 • pod nadvládou Chetitů
 • stol. př. n. l. – sjednocení Asyrie a dobytí Babylonu Tiglatpilesarem I.
 • vznik staveb, upravení postavení žen (zcela podřízena muži)

Novoasyrská říše (934 – 609 př. n. l.)

 • Sargon II. Asyrský
  • dobyl izraelské království, vtrhnul do Egypta
  • 709 př. n. l. dobyl Babylon
  • vybudoval systém silnic a poštu
 • Aššurbanipal – pol. 7. stol př. n. l.
  • uměl číst a psát -> Aššurbanipalova knihovna v Ninive

Novobabylonská říše (625 – 539 př. n. l.)

 • Chaldejci
 • 625 př. n. l. – vyhnání Asyřanů, dobytí Asýrie, Sýrie a Palestiny
 • Nabukadnezar II.
  • 587 př. n. l.– dobytí Jeruzaléma
  • trojí hradby v Babylonu
 • 539 př. n. l. – bez boje obsazena Peršany

Babylonské zajetí židů (586 – 323 př. n. l.)

 • deportace a exil židů z Judska do Babylonu
  • 537 př. n. l. – povolení návratu (dva roky po dobytí Babylonu Peršany)
 • náboženství
  • polyteismus – Sín, Marduk, Ištar, Šamaš…
 • stavby
  • zikkurat – stupňovité chrámy
  • Babylonská věž – podle Starého zákona stavba až do nebe, Bohu se to nelíbilo a nechal každého člověka mluvit cizím jazykem, aby se nemohli dohodnout a stavbu dokončit
  • Ištařina brána – jedna z bran do Babylonu, repliku v Berlíně
  • Semiramidiny visuté zahrady – zaniklá památka, jeden ze sedmi divů světa
  • Urská standarta – malá zdobená truhlička
 • písemnictví
  • klínové písmo, hliněné tabulky
  • Grotefend (luštění nedokončil)
  • Rawlinson – rozluštění klínového písma
 • objevy
  • zavlažování, zápřah dobytka do rádla
  • zpracování kovů (hlavně měď a bronz), hrnčířský kruh
  • kolo a vůz
  • šedesátková soustava, kalendář, násobilka
  • glazované cihly, reliéfy

 

Egypt

 • říční civilizace v údolí Nilu

Horní Egypt (? – cca 3000 př. n. l.)

 • na jihu
 • město Nechen

Dolní Egypt (? – cca 3000 př. n. l.)

 • na severu
 • město Peruadžet

Sjednocení Egypta (31. – 27. stol. př. n. l.)

 • panovník Meni, město Memfis

Stará říše (27. – 22. stol. př. n. l.) –   až X. dynastie

 • město Memfis
 • pyramidy
  • pyramida v Sakkáře – panovník Džosér, stavitel Imhotep
  • největší pyramidy – Gíza – Cheops, Rachef, Menkuar – sfinga s hlavou Racheva
 • rozšíření zemědělství, zpracování kovů, písemnictví
 • rozpad – panovník ztrácí moc, vzrůstá byrokracie, upadá centrální moc

První přechodné období (22. – 20. stol. př. n. l.)

 • zmatky, hladomor, rabování vzpoury

Střední říše (21. – 18. stol. př. n. l.) – XI. až XII. dynastie

 • město Veset
 • opětné sjednocení říše – Muntehotep III.
 • zavedeno umělé zavlažování, vznik oáz
 • menší hrobky se základem na skále

Přechodné období (17. – 15. stol. př. n. l.)) XII. až XVII. dynastie

 • Egypt je ovládán tzv. Hyksósy (1730–1580) – centrum Avaris

Nová říše (16. – 11. stol. př. n. l.) XVIII. až XX. dynastie

 • město Amarna
 • Thutmose III. – regentka Hatšepsut
  • jeden z největších vojevůdců – 17 výprav
  • největší rozloha říše
 • Amhotep IV. = Achnaton
  • náboženská reforma – monoteismus – bůh Aton
 • Tutanchamon – nevýznamný, zachovalá hrobka
 • Remesse II.
  • vládl 66 let, válčil s Chetity
  • nejstarší mírový dokument na světě

Pozdní období (11. – 4. stol. př. n. l.) XXI. až XXX. dynastie

 • Egypt pod nadvládou Alexandra Velikého
 • Ptolemajovci
  • Ptoleiman I. – satrapa Egypta, prohlásil se faraonem (původně Alexandrův pobočník)
  • Kleopatra VI. – partner Julius Caesar
  • Egypt se stává římskou provincií
 • Římská nadvláda (332 p. n. l. –393 n. l.)
 • písemnictví
  • trojí písmo
   • hieroglyfické – písaři
   • hieratické – kněží
   • démotické – „běžný“ lid
  • papyrus
  • Rossetská deska
   • text ve 3 shodných verzích – řecké, hieroglyfické a démotické
   • Champollion rozluštil hieroglyfické písmo
 • náboženství
  • polyteismus
  • posmrtný život – mumifikace (kanopa = nádoba) – Usirův soud
  • bohové Re, Amon, Hor, Sirius, Apis, Sobek, Thovt, Hathor, Usire
  • skálové chrámy
   • Luxor
   • Karnak
 • astronomie
  • sluneční kalendář podle záplav = hvězda Sirius, 360 dnů
  • záplavy, vegetace, žně
 • objevy
  • sklářství, glazura
  • stavby mohutných komplexů
  • sochy v nadživotních velikostech, malby bez perspektivy
  • desetinná soustava, zlomky, geometrie
  • vynikající znalost anatomie

 

Indie

 • subkontinent na jihu asijského kontinentu
 • řeky Indus a Ganga

Harapská kultura

 • první známka městské kultury na indickém subkontinentu
 • povodí řeky Indus
 • města Harappa, Mohenžodaro

Védské období (½ 2. tisíciletí – ½ 1. tisíciletí př. n. l.)

 • vznik Véd – nejstarších posvátných textů hinduismu
 • varny – kasty
  • Árjové – první tři kasty
  • brahmáni – nejvyšší vrstva – kněží
  • kšáriové – bojovníci, panovníci – světská moc
  • vaišjové – obchodníci a statkáři
  • šúdrové – řemeslníci, rolníci, chovatelé dobytka
 • Romové
  • romština – z hindštiny
  • vlast Indie
  • ve 12. století na Balkáně označení „cikáni“

Maghadská říše (684 – 321 př. n. l.)

 • město Rádžaghra
 • vznik buddhismu a džinismu
 • první doložený král – Bimbisára I
 • Alexandr Veliký
  • 326 př. n. l. – vpád do Indie
  • výjimečně krutý vpád – drancování, zotročování
  • neúspěšné

Maurijská říše (322– 185 př. n. l.)

 • sjednocení indického subkontinentu
 • zakladatel Čandragupta Maurja
 • kolébka indického umění
 • Ašóka – budhistický vládce
 • Kočovné kmeny
  • Šakové – indoíránský kmen
  • Kušáni – čínský kmen

Guptovská říše (240 – 590 n. l.)

 • zlatý věk Indie
 • Čandragupta I.
 • náboženství
  • védy
   • nejstarší součást sanskrtské literatury
   • součást hinduismu
  • Brahmánismus
   • náboženství vyvinuté z véd
   • kastovní systém
   • předchůdce hinduismu
   • brahmán = védský kněz
  • Upanišady
   • nábožensko-filosofická literatura
   • součást hinduismu
   • vrchol védské filosofie
  • Buddhismus
   • nábožensko-filosofická škola
   • „zakladatel“ princ Buddha
   • hledání vědění – po dosažení nirvány
  • Džinismus
   • neortodoxní systém indické filosofie
   • reakce na kastovní systém
   • zakladatel Mahávíra
   • symbol hákový kříž – štěstí
  • Hinduismus
   • tradiční indický filosofický a náboženský koncept
   • Brahmá, Višnu, Šiva
  • reinkarnace – posmrtné převtělení
  • vihára – buddhistický klášter
  • stúpa – buddhistická stavba, symbol klidu a míru
 • písemnictví
  • jazyk sanskrt
  • Mahábhárata – vyprávění o Bhárátovcích
  • Rámajána – indický epos
  • Kámasutra – pojednání o lidské sexualitě
  • Kálidása – indický básník
 • objevy
  • desítková soustava
  • arabské číslice
  • astronomie
  • ájurvéda – indická medicína

 

Čína

 • primární oblast neolitické revoluce – řeky Chuang-che, Jang-c-tiang

Dynastie Šang (1600– 1046 př. n. l.)

 • první dochované písemné záznamy
 • otrokářská společnost
 • výroba hedvábí a bronzu

Dynastie Čou (1045– 256 př. n. l.)

 • původně potulní pastevci
 • údolí řeky Wej
 • mandát nebes – předchozí dynastie byla špatná, proto je seslal bůh

Období Jar a podzimů (722 – 481 př. n. l.)

 • decentralizace moci – až 170 malých států
 • boje a krátké války
 • ohrožení barbarskými kmeny
 • přínosy
  • rozšíření železných nástrojů v zemědělství
  • pluh tažený dobytkem
  • vytvoření vrstvy obchodníku

Období Válčících států (481 – 221př. n. l.)

 • 170 států se zredukovalo na 7
 • nekonečné brutální války
 • Čchin Š’-chuang-ti sjednotil Čínu => dynastie Čchinů

Dynastie Čchin (221 – 206 př. n. l.)

 • první císařská dynastie sjednocené Číny
 • císař = syn nebes

Dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.)

 • zlatá éra čínské historie
 • Wu-ti (140 – 87 př. n. l.)
  • fungujicí úřednický aparát
  • válka s Huny
 • stavby
  • Velká čínská zeď
  • Terakotová armáda
   • Čchin Š’-chuang-ti
   • 8000 rozdílných soch
 • Hedvábná stezka
  • východní Asie -> střední Asie -> Středomoří
  • cca 8000 km
  • obchodní a diplomatické kontakty
  • Čína, Mezopotámie, Indie, Itálie a Persie
 • objevy Číny
  • papír
  • papírové peníze
  • kompas
  • hedvábí
  • střelný prach
 • filozofické směry
  • Škola jing a jang
   • temnota a světlo, ženskost a mužskost doplňující se síly
  • konfucianismus
   • ucelený systém myšlenek, „škola učenců“
   • zakladatel Konfucius
  • legismus
   • lidé musejí být omezováni zákazy – tresty a odměny

 

Chetitská říše (cca 1600 – 1178 př. n. l.)

 • jako první železné zbraně
 • město – Chatiššaš
 • Chattušiliš I. – první mírová smlouva na světě
 • Bedřich Hrozný – rozluštil jazyk

 

Frýgie

 • město Gordion
 • král Midas

 

Lýdie

 • město Sardy
 • král Kroisos – nejstarší známé mince

 

Palestina

 • tis. l. př. n. l. – protozemědělci a lovci gazel
 • tis. l. př. n. l. – přechod k usedlému zemědělství
 • Pelištejci
  • zdatní válečníci
  • stol. př. n. l. – zmizeli z historie po babylonské a perské invazi

 

Fénicie

 • mořeplavci a obchodníci semitského původu
 • necelistvý stát, jen skupina kulturně sblížených měst (Byblos, Arad, Berýtos, Sidón, Týros)
 • 322 př. n. l. – Alexandr Veliký dobyl a zničil Týros
  • fénická kultura přesunuta do Kartága
 • fénické písmo – první souhláskové písmu – základ latinky

 

Perská říše

 • Achaimenovská říše (550 – 300 př. n. l.)
  • mýtický zakladatel Achaimenés
  • zakladatel Kýros II. Veliký
  • Dareios I.
   • největší rozloha říše (část Balkánu a Střední Asie, Malá Asie, Sýrie, Egypt, Mezopotámie
  • Dareios III.
   • za jeho vlády dobytí Alexandrem Velikým
  • Parthská říše (244 př. n. l. – 224 n. l.)
   • Arsala I.
  • Sásanovská říše (224 – 651)

 

Izrael

 • 8000 př. n. l. – město Jericho
 • podle Tóry země zaslíbená (prvních pět knih Starého zákona
 • Nový zákon – líčí život Ježíše Krista
 • židovská diaspora – židovské osídlení mimo Zemi zaslíbenou
 • Izraelské království
  • Saul
   • první izraelský král
  • David
   • spravedlivý panovník, druhý pomazaný izraelský král
  • Šalamoun
   • král jednotného Izraele
   • největší rozmach
  • judaismus – monoteistické náboženství
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!