Starověk – maturitní otázka

dějepis

 

   Otázka: Starověk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tereza Barack

 

 

Starověk

 • vznik písma – 476 n. l. zánik Západořímské říše
 • před 10 000 lety – oblast úrodného půlměsíce – zemědělství
 • zrodily se historicky první civilizace
 • nejprve vznikají první města (6 000 př. n. l.)
 • civilizační centra vznikají na Předním východě + Egypt, Indie, Čína, jižní Amerika
 • celé období starověkých dějin musíme označit nejen časově, ale i zeměpisně:
  • semitohamité (Asyřané, Babyloňané, Židé, Arabové…)
  • indoevropské (Peršané, Chetité, Řekové…)
  • neznámého původu (Churrité a Sumerové)

 

Typy městských států:

1) Staroorientální státy

 • v povodí velkých řek
 • byly stabilní
 • vznikají po rozpadu rodové společnosti
 • hlavní roli hraje rodina
 • hlavou rodiny je muž
 • vzniká zde patriarchální řád
 • patriarchální otroctví – otroků bylo málo, často byli součástí rodiny
 • funguje redistribuční systém (chrámové nebo palácové hospodářství)
 • závlahové zemědělství – vznik zavlažovacích kanálů
 • v čele stojí vládce, který je ztělesněním boha – má neomezenou moc a při své vládě se opírá o vojsko

 

2) Klasické otrokářské státy

 • především starověké Řecko a Řím
 • na rozdíl od staroorientálních států vznikají u moře
 • půda je v soukromém vlastnictví
 • zdrojem obživy – zemědělství, řemeslo a obchod
 • hospodářství – založeno na využití otrocké síly

 

Vznik písma

 • vzniká z hospodářských důvodů (přehled vlastnictví)
 • nejprve se objevuje piktografické (obrázkové) písmo
 • sumersko-babylonský klínopisný systém – na předním východě

– psalo se rákosovým pisátkem do hliněné tabulky

 • v Egyptě – hieroglyfický systém:
  • hieroglyfické písmo – tesalo se do kamene nebo do dřeva
  • hieratické (kněžské) písmo – papyrus
  • démotické písmo (lidové)
  • koptské písmo – k náboženským účelům
 • protoindický systém
 • čínský písemný systém
 • později vznikají tzv. hlásková písma (hebrejština, fénické písmo -> převzali ho Řekové a doplnili o samohlásky -> alfabeta)

 

MEZOPOTÁMIE

= Meziříčí

 • mezi řekami Eufrat a Tigris
 • dnešní Irák
 • fungovala zde tzv. závlahové zemědělství (lidé se zabývali budováním a čištěním kanálů)
 • chovali ovce a kozy
 • důležitou součástí byl rybolov a pěstování obilí (pšenice, ječmen)
 • dostatek hlíny
 • kámen, dřevo, kovy museli dovážet
 • stavby za sušených cihel
 • chrámové nebo palácové hospodářství (-> redistribuční systém)

 

Raně dynastické období (sumerské)

 • 2700 – 2340 př. n. l.
 • vývoj začíná na území Sumerů
 • v oblasti Sumeru vznikají 1. Městské státy

– základem státu byla tzv. primitivní (vojenská) demokracie – právo účasti na sněmu mají muži, kteří mají právo nosit zbraň

– do čela státu volen úředník, který získal titul sanga, který měl vojenskou, správní i náboženskou funkci

 • postupně získávají nejvyšší moc vojevůdcové a vznikají zde monarchie (králové se nazývají lugal, ensi)
 • nejznámější sumerské státy: Ur, Uruk, Lagaš, Umma, Kiš

 

1. dynastie

 • Ur
 • – 25. stol. př. n. l.
 • našlo se zde velmi bohaté archeologické naleziště – množství hrobů (např. královna Pu-abi) -> Heinrich Šlíman
 • později se hlavním městem stává Lagaš

– z této doby pocházejí 1. Památky psaným klínovým písmem

-> Supí stéla krále Eannatuma

 • Urukagina – 1. tvůrce práva

– jeho zákony se dochovaly pouze v opisech -> 1. Zákony – stíhající nevěru, krádež…

 • poslední panovník Lugalzagezzi ze státu Umma, který tuto oblast ovládl (celý Sumér)

 

Staroakkadská říše

 • 2340 – 2198
 • 11 panovníků
 • Sargon Akkadský – sjednotil Akkad a Sumér
 • Náram-Sín – dochována stéla; významný panovník
 • polyteismus
 • každé z měst mělo svého hlavního boha (uctívali bohy celooblastní – celého národa)

-> město Nippur

– An – bůh bohů – nejvyšší

– Enlil – bůh ovzduší

– Enki – bůh země

– Šamaš – bůh slunce

– Sín – bůh měsíce

– Ištar – bohyně Venuše

 

Období Gutejské nadvlády

 • Gutejci byli nájezdníci z Asie, kteří dobyli tuto oblast a ovládli celou jižní Mezopotámii -> postupně se stali vládci všech městských států
 • nedokázali ovládnout pouze jeden, a to Lagaš
 • Gudea z Lagaše – proslul především jako stavitel

 

3. dynastie z Uru

 • 2011 – 2003
 • Urnammu

– dobyl Sumér a Akkad – sjednotil celý jih

– vybudoval zikkurat boha Sína

– vydal zákoník – celkem se dochovalo 31 zákonů; platila zásada peněžitých trestů

 

Starobabylonské období

 • 19– 16. století (př.n.l.)
 • Lipit – Ištar

– z města Isinu

– zákoník (psaný sumérsky) – dochováno 40 zákonů

 • Amoritská dynastie

– Chammurapi

– 1792 – 1750 př. Kr.

– dochována korespondence na hliněných destičkách

– dále zákoník – zapsán na dioritové stéle – vysoká zhruba 2,5 m

(diorit – druh černé žuly)

– obyvatelstvo dělí do tří vrstev:

 1. Awílum (plnoprávní)

– mají nejvíce práv, při přestupcích platí zásada oko za oko

 1. Muškénum (neplnoprávní)

– prohřešky se trestají pokutou

 1. Otroci

– provinění proti nim bylo trestáno peněžitými tresty

– používaly se u nich zohavující tělesné tresty

– po Chammurapiho smrti nastává úpadek říše

 • 1594 př. Kr. – chetitský král Muršiliš I. Dobyl říši
 • později území Babylonské říše dobývá kmen Kassitů

 

Středobabylonská říše

 • 1594 – 1100
 • je zde Kassitská dynastie
 • později tzv. II. Isinská dynastie – Nabukadnezar I.

 

 • následovalo období asyrské nadvlády až do 7. Století

– Babylonii dobyl Tiglatpilesar I. (1097)

 • nejvýznamnějším panovníkem Babylonie se stává Nabopolassar, který v roce 612 př. Kr. společně s Médy vyvrátil Asyrskou říši

 

Novobabylonská říše

 • 626 – 539
 • Nabukadnezar II.

– nejvýznamnější postava

– porazil Egypťany a získal území Sýrie a Palestiny

– 587 – dobyl Jeruzalém

-> začíná babylonské zajetí Židů

– 539 – dobyl Babylon perský král Kýros II. Veliký

-> ÚPADEK BABYLONSKÉ ŘÍŠE

– 331 ho dobyl Alexandr Veliký a po jeho smrti postupně zaniká

 

Staroasyrská říše

 • 1950 – 1760
 • navazuje na tradice akkadské říše
 • nové hlavní město: Aššur
 • Šamši – Adad I.

– částečně součastník Chammurapiho

– po jeho smrti Chammurapi toto území dobyl

 • přicházejí sem Churrité (stát Mitanni) a Asýrie se stává jeho součástí

 

Středoasyrská říše

 • 1365 – 1076
 • Eríba-Adad I.

– vyhnal Churrity a stát Mitanni byl rozdrcen Chetity

– znovusjednocení a vnitřní přebudování Asýrie

 • Aššur-Uballita I.

– asyrská expanze Mezopotámii vyvrcholila dobytím Babylonu

 • Salmanassar I.

– nadobro zahladil zbytky státu Mitanni

 • Tukultí-Ninurty I.

– 1244 – 1208

– došlo k dobytí Babylonu – 1235 př. n. l.

– vrchol moci

– po jeho smrti úpadek říše

– vpád mořských národů – zaniká Chetitská říše a končí kassitská vláda Babylonie

 • Tiglatpilesar I.

– znovu získal Babylon, přístup k dnešnímu Perskému zálivu a uchránil Asýrii volný přístup ke Středozemnímu moři

 

Novoasyrská říše

 • 911 – 612
 • Asýrie se v 9. – 7. století stala velmocí Persie
 • Aššurnasirpal II.

– získal nová území, podmanil Sýrii a dobyl foinická města

 • Salmassar III.

– díky vzpourám měl vliv na království Urartu

 • Tiglatpilesar III.

– 745 – 722

– největší rozmach říše

– upevnil a centralizoval vládu

– dobyl Babylon – 729

– tažení proti králi Urartu

 • Sargon II.

– územní zisky, rozvrácena říše Urartu

– hlavní město Ninive

 • Sinacherib

– oblehl Jeruzalém a zatlačil Egypt

 • Assarhaddon

– obnovil Babylon

– uzavřel spojenecké smlouvy s Médskou říší

– 667 př. n. l. dobyl Egypt

– 647 dobyl Elam

 • následoval finanční úpadek, docházelo k povstáním, která vyvolala rozpad říše
 • postupně Asyřané ztratili Egypt i Babylonii
 • roku 612 př. Kr. podlehlo hlavní město Ninive spojeneckému tažení Médů a Babyloňanů
 • v roce 605 př. Kr. Asýrie podlehla definitivně

 

EGYPT

 • nejstarší starověká antická civilizace
 • v povodí řeky Nilu (6670 km dlouhá)

– díky tajícímu ledu (pravidelné rozvodňování) byla založena civilizace

 • první civilizace a vývoj probíhal tam, kde byly nepříznivé životní podmínky
 • neměli nerostné bohatství (nedostatek dřeva), dostatek kamene (žula, vápenec)
 • rozluštění egyptského písma na základě Rossetské desky -> Jean Francois Champollion

 

Vznik jednotného státu

 • kolem roku 3100 př. n. l.
 • dělil se na Horní (jih) a Dolní (sever) Egypt
 • pěstovali obilí, vinnou révu a len
 • vybudovali zavlažovací systém kanálů
 • sjednocení Egypta – 1. pokus vyšel z města Neken

–> 1. panovník Menin

 

Archaické období

 • 3100 – 2700

= období cínevské (Cínev – hlavní město)

 • období a 2. dynastie
 • Meni sjednotil Horní a Dolní Egypt -> spousta válečných tažení
 • lidé pohřbíváno v mastabách

 

Stará říše

 • období 3. – 6. dynastie
 • období prvního vzestupu Egypta
 • hlavní město Mennofer
 • období stavitelů pyramid
 • Džoser

– byl prvním stavitelem pyramid – 1. stupňovitá pyramida (pomocník Imhotep)

-> 60 m vysoká, složená z 6 mastab

– kolem je rozsáhlý areál

– panovník je pohřben pod pyramidou

 • Huney

– pokusil se vytvořit 1. jehlanovitou pyramidu

 • Snofrev

– nechal dokončit Huneyovu pyramidu (lomená) – místo, kde se nachází – Médún

– vytvořil si svojí Růžovou pyramidu – Dahšúr

– panovník 4. dynastie

-> dynastie „stavitelů“ pyramid

– pyramidy u Sákkary (v Gíze)

– Chufev (Cheops) -> Cheopsova pyramida – 230 x 230 x 146 m

– největší pyramida v celém Egyptě

– Radžedef

– Rachev (Chefren) -> Rachevova pyramida

– druhá největší pyramida (s „čepičkou“)

– nechal postavit Sfingu

– Menkauré

– nejmenší pyramida v Gíze

-> stavba dvou největších pyramid dostala Egypt do finanční tísně

 • Dynastie

– Veserkáf

– postavil pyramidu a Sluneční chrám boha Ré (centrem chrámu byl obelisk,

kde se měl každé ráno znovuzrodit

– faraon Sahuré

– pyramida – 78 x 78 x 50

– jeho vezír Ptahšepses – v roce 1960 jeho hrobka objevena československými

archeology

– faraon Venís

– jeho pyramida poprvé nese tzv. texty pyramid (texty, zaříkávadla, motlitby,

chvalozpěvy apod.) – Egypťané věřili v sílu slova

– faraon Džedkaré

– vznikly Abusírské papyry – údaje o hospodářských a sociálních poměrech

na konci 5. Dynastie

 • dynastie = ÚPADEK

 

Uspořádání

 • v čele státu faraon, který má neomezenou moc
 • od 4. Dynastie má jednoho spolupracovníka -> vezír (catej)
 • celá země byla rozdělena na kraje, tzv. nomy
 • – v čele monarcha
 • – nejprve 38 nomů, později 42 – Horní Egypt – 22, Dolní Egypt – 20
 • Společenská pyramida:
 • Faraon (vlastník půdy)
 • Faraonova rodina
 • Rodová šlechta + kněží (vezír)
 • Písaři
 • Řemeslníci a armáda
 • Pracovníci v zemědělství (rolníci)
 • Otroci (instituce patriarchálního vlastnictví, pomocný člen v rodině)

 

1. Přechodné období

 • 2181 – 2040 př. n. l.
 • období 7. – pol. 11. dyn.
 • ústřední vláda ztrácí moc
 • říše se rozpadá
 • objevují se hladové bouře, vylupování pyramid…

 

Střední říše

 • 2040 – 1786
 • pol. 11. dynastie – 12. dynastie
 • Mentuhotep II.

– panovník, který sjednotil střední říši (Egypt)

– vybudoval Vládcovy zdi (měla Egypt chránit před nájezdy asiatů)

 • Amenemhét I.

– 2000 – 1970

 • – nové hlavní město Ictovej
 • Senvosret II.

– budoval rozsáhlé zavodňovací kanály v oblasti Fajjúm

 

2. Přechodné období

 • 1786 – 1560
 • – 17. dynastie
 • pronikání Semitských kmenů

– nejvýznamnější – Hyksósové – vojenská převaha oproti Egyptu

– dvoukolové vozy tažené koňmi, luky, bronzové meče, zbroje, pancíře a přilby

– uctívali boha Baala, kterého ztotožnili s egyptským Sutechem

– vybudovali si svoje hlavní město Hatvoret (Avaris)

– 15. dynastie – Velcí Hyksósové

– 16. dynastie – Malí Hyksósové

– od 17. dynastie začal odboj proti Hyksósům ve městě Véset

– vítězství – Ahmose I. (zakladatel 18. dynastie)

 

Nová říše

 • 1560 – 1080
 • dynastie – Ahmose I. – vytváří velkou armádu
 • město Véset
 • faraoni pohřbíváni v Údolí králů, manželky v Údolí královen
 • budují zádušní chrámy – Karnak, Luksor, Abú Simbel
 • vyhnali Hyksósy -> dochází k obnově Egypta
 • faraon Thutmose II. – po jeho smrti nastupuje jeho manželka Hatšepsóvet
 • Hatšepsóvet (Hatšepsut)

– první žena na trůně v egyptských dějinách

– podle tradice nesměla kralovat žena, proto se nechala zobrazovat a představovat

jako muž

 • Thutmose III.

– nechal zlikvidovat všechny památky na Hatšepsut, ale zůstal po ní zádušní chrám

– vytváří se profesionální armáda

 • Amenhotep IV. (Achnaton)

– 1364 – 1347

– pokusil se do Egypta zavést monoteismus (víra v jednoho boha)

-> bůh Aton – nezdařilo se mu to

– sám se přejmenovává na Achnatona a zakládá město Achetaton (el-Amarna)

-> archív; el-amárnská škola umění (realismus)

– náboženská reforma se neujala a zaniká škola i Achetaton

 • Tutanchamon

– synovec Amenhotepa

– návrat polyteismu

– jeho hrobka byla nalezena – Haward Carter

 • Ramesse II.

– 1290 – 1224 př. n. l.

– velmi významný panovník, vojevůdce a stavebník (představoval egyptskou říši,

zveleboval ji)

– bojoval společně s Chetitskou říší v oblasti Malé Asie

-> společná hranice v oblasti Sýrie

-> bitva u Kadeše – 1285 př. Kr. (Ramesse X Muvatalliš)

– 1270 – mírová smlouva mezi Ramessem a Chattušiliš III. (nejstarší známá

smlouva)

– sochy 15 m vysoké z černé žuly sedící na trůnu

– postupný úpadek říše

 • dynastie

– označena jako Ramessovská

– poslední byl Ramesse XI. – hladomor, války…

 

3. Přechodné období

 • 1080 – 525 př. Kr.
 • Libyjci
 • Núbijci
 • Sajská dynastie – 26. dyn. – rozkvět říše
 • 525 – perský král Kambýsés dobyl Egypt -> perská nadvláda

 

 • období nadvlády končí, když Egypt dobyl Alexandr Makedonský

– 332 př. Kr. – město Alexandrie

 

Ptolemaiovci

 • 332 – 330 př. Kr.
 • Ptolemaios I. Sotér (1. vládce po Alexandrovi)
 • Kleopatra VII. (poslední vládkyně)

– zemřela roku 31 př. Kr. v bitvě u Actia

 • 30 př. Kr. – z Egypta se na čtyři století stává římská provincie
 • polyteismus

 

Egyptští bohové

 • Amón – nejvyšší bůh a pán světa
 • Eset – bohyně krásy a života
 • Hor – bůh sokol, jeho vtělením byl faraon
 • Thovt – bůh spravedlnosti, moudrosti a písařů
 • Ré – bůh slunce
 • Usire – bůh mrtvých a podsvětí

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!