Starověký Řím v období císařství

dějiny

 

   Otázka: Starověký Řím v období císařství

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): kukinek

 

 

2 období:    

 • Principát (27 př.n.l. – 284 n.l.)
 • Dominát (284 – 476 n.l.)

 

Principát 

 • forma vlády, kdy císař považuje sám sebe pouze za prvního občana a prvního senátora ve státě
 • princeps inter pares (první mezi rovnými) – neomezená moc
 • Doba raného císařství
 • Udržování zdání, že Řím je republikou, udržování republikánských úřadů

 

Octavianus Augustus (= vznešený)

 • Vznik Pretoriánské gardy, císařova ochranka
 • Reforma vojenská: stálé vojsko, 25 legií
 • Reforma provincií: císařské a senátní provincie
 • Reforma finanční správy: aerarium (státní pokladna), fiskus (principova pokladna)
 • Nové zákony o rodině a otrocích
 • Podpora řemesla, budování silnic, kulturní rozvoj (Vergilius, Ovidius)
 • Zabezpečení hranic v provinciích – konflikt s Germány na severu – Markomani a Kvádové
 • Porážka Římanů v Teutoburském lese v r. 9l., ustálení hranice říše na Rýnu
 • Narození Ježíše Nazaretského
 • Založil JULSKO-CLAUDIOVSKOU DYNASTII

 

Julsko-claudiovská dynastie

 • Cena člověka stoupá, propouštění otroků, latifundisté neměli přísun levných otroků
 • Pronajímají půdu svobodným lidem – Kolóni (Kolón = nájemce půdy, musí majiteli dát část zisku) = Kolonát

 

Tiberius

 • Diplomat, boj s Germány, syn Augustovy manželky
 • Povstání v Pannonii

 

Caligula (=botička)

 • Despotická (krutá) vláda, konflikty se senátem, zavražděn pretoriány = ochránci císaře

 

Claudius

 • Úředník a diplomat – otroci získávají svobodu, strýc Caliguly, zabit manželkou Agripinou
 • Připojil jižní Británii, Mauretánii a Palestinu
 • Zřídil provincii Judea

 

Nero

 • Syn Agripiny
 • Zpočátku vládl v souladu se senátem a rádci (Seneca), později despotická vláda
 • Počátek pronásledování křesťanů, svedl na ně a Židy požár Říma (sám ho založil)
 • Spáchal sebevraždu ® konec julsko-claudijovská dynastie
 • Po jeho smrti nepokoje, rychlé střídání císařů

 

Flaviovci

Flavius Vespasianus

 • Zakladatel flaviovské dynastie, stabilizoval stav v říši a obnovil pořádek
 • Porážka židovského povstání v Judeji
 • Do armády mohli vstoupit i obyvatelé provincií

 

Titus

 • Výbuch Vesuvu -> zničení Pompejí, Stabií a Herculanea
 • Dokončil válku v Judeji (Titův vítězný oblouk; Koloseum)

 

Domitianus [domicianus]

 • Zřídil provincie Horní a Dolní Germanii
 • Spor s dáckým králem, jemuž musel vyplatit odškodné
 • Budoval ochranný val proti Germánům
 • Později despotická vláda, konflikt se senátem
 • Zavražděn

 

Adoptivní císaři

Nerva

 • Zvolen senátem, začátek dynastie adoptivních císařů – císař si za svého života našel nástupce, kterého adoptoval za svého syna

 

Traianus

 • Dobrý vojevůdce a schopný panovník původem z Hispánie
 • Největší územní rozmach
 • Nové provincie: Dácie, Arábie, Blízký východ

 

Hadrianus

 • Budoval systém opevnění limes romanus (hranice Dunaj, Rýn; Vindobona = Vídeň, Akvinkum = Budapešť) – před vpády Slovanů a Germánů
 • Hadriánův val v Británii
 • Porážka protiřímského povstání Židů vedeného Bar Kochbou 132 ® diaspora

 

Marcus Aurelius

 • Filozof na trůně – Hovory k sobě, markomanské války (166 – 180 n.l.) ® opevněný tábor v Trenčíně, v Mušově

 

Commodus

 • Mír s Markomany, despotická vláda – zavražděn pretoriány

 

Severovci

 • Politická a náboženská krize (povstání), roste vliv armády

 

Caracalla

 • Udělil římské občanské právo všem svobodným obyvatelům říše

 

Vláda vojenských císařů

 • Vojenská anarchie, zásah armády do politiky ® prohlašuje své velitele císaři

 

Dominát

 • císařský absolutismus (dominus – pán), kdy je císař pánem a bohem celé Římské říše, vyloučen vliv senátu

 

Dioklecián

 • Řeší krizi republiky, zvolen armádou za císaře
 • Zakladatel dominátu, sám sebe prohlásil dominem
 • Nástupnický systém: tetrarchie – zvolení spoluvládce (Maximiánus, správa části říše) a zvolení nástupců (Caesarů)
 • Správní reforma (diecéze, provincie) – Řím přestal být hlavním sídlem říše
 • Zavedl maximální cenu zboží a nový daňový systém – daň z hlavy
 • Pronásledoval křesťany

 

Konstantin I. Veliký

 • Edikt milánský z r. 313 – zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími a svoboda vyznání
 • Založeno nové sídelní město: Konstantinopol (křesťanské město, větší pokoje než v Římě)
 • 325 nikajský koncil – spor o podstatu trojjediného boha mezi 2 směry křesťanství (katolictví a ariánství)
 • Vpád Hunů do Evropy v r. 375 -> stěhování národů, ohrožení Říma

 

Theodosius I. Veliký

 • V r. 395 rozdělení říše na Západořímskou a Východořímskou říši

 

Východořímská říše

 • méně barbarských útoků
 • začneme ji nazývat Byzantská říše, hl. město Konstantinopol,
 • velký rozvoj až dalších 1000 let
 • obyvatelé Romanoi, hlavní jazyk – řečtina
 • rozkládá se na území Rvropy, Asie a Afriky
 • smrtelná rána – Turci v r. 1453 dobytí Konstantinopol – přejmenování města – Istanbul

 

Západořímská říše

 • vpády barbarů, lidová povstání
 • V r. 410 dobyli Visigóti Řím
 • V r. 455 dobyli Řím germánští Vandalové
 • V r. 476 Itálie ovládnutá Germány – v čele Odoaker z kmene Skirů (svržen poslední římský císař Romulus Augustus) = Začátek Středověku
 • Hunové – poraženi 451, spojení Říma s Germány

 

Kultura

Filozofie: Seneca – filozof, řečník, dramatik, prozaik

Později novoplatonismus

Řečnictví: Cicero

Dějepisectví:

 • Plútarchos – souběžné životopisy
 • Josephus Flavius – popis židovské války (Válka židovská)
 • Titus Livius, Tacitus, Suetonius – životopis 12 císařů

Věda: Galénos – lékař, Ptolemaios, Collumela

Poezie:

 • Vergilius – Aeneis
 • Ovidius – Metamorfózy, Umění milovat
 • Petronius – Satirikon

Architektura: Koloseum, katakomby, výstavba Říma

Náboženství: Antropomorfní spojování, převzali od Řeků a přejmenovali je; kulturu od Řeků

Latinka, latina, římské právo – základ pro současné právo, medicína, přírodní vědy atd. …

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!