Stavební rozpočet – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Stavební rozpočet

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

STAVEBNÍ ROZPOČET

 • Rozpočet je potřeba vytvořit v různých fázích přípravy a provádění stavby,
 • Např.: nabídkový rozpočet se vytváří jako součást nabídky pro soutěž,
 • V té fázi nemáme ještě detailní technické informace pro to tvoříme přibližný rozpočet (na základě tabulkových cen obestavěného prostoru jednotlivých typů staveb,
 • V pozdějších fázích už známe všechny prvky konstrukce, proto můžeme vytvořit přesný položkový rozpočet,
 • Prvním podkladem je výkaz výměr, který na základě projektové dokumentace určuje počet plochy a kubatury jednotlivých částí konstrukce,
 • Dalším podkladem jsou ceníky materiálů, výrobků a prací, které na základě kalkulace určují jednotkovou cenu určitého stavebního prvku,

 

 • Oceňovací podklady:
  • Pro praktické rozpočtování je nejdůležitější jejich úplnost a aktuálnost,
  • Podklady musí obsahovat všechny položky materiálů a prací v průběhu stavby v aktuálních cenách (včetně případně inflační doložky – rozpočet provádíme i několik let před samotnou výstavbou,
  • Soubory ceníků dodávají specializované firmy jako např.: ÚRS, RTS, CALLIDA,
  • Dříve se vydávaly ceníky jako tištěné sborníky, dnes jsou jako datové soubory součástí rozpočtového programu (např.: KROS 4),
  • Příklady oceňovacích podkladů,
   • Katalog popisů cen pracovních a montážních prací,
   • Rozpočtové ukazatele stavebních objektů a dílů na měrnou jednotku,
   • SPCM – sborník plánovaných cen materiálu,
   • SPON – sborník potřeb a nákladů,
   • Sborník sazeb strojobodin,
   • Sborníky cen stavebních prací HSV (hlavní stavební výroba), PSV (předurčená stavební práce),
  • Při vytvoření podkladů provádějí firmy šetření u dodavatelů stavebních prací, materiálů a souvisejících služeb, ceny pak kalkulují dle kalkulačního vzorce a software umožňuje také tvorbu vlastních uživatelských položek,

 

 • Pořizovací cena stavby:
  • Cena pozemku,
  • Cena za projektové a průzkumné práce, včetně inženýrských činností,
  • Cena za zhotovení stavebních objektů (stavební část stavby),
  • Cena za dodávky a montáž provozních souborů a zařízení (technologická část stavby),
  • Stroje, zařízení a inventář, které nejsou součástí provozních souborů,
  • Rozpočtová rezerva ke krytý rizik a věcných změn,
  • Ostatní výdaje spojené s pořízením stavby,

 

 • Propočet orientační ceny stavebního objektu:
  • Používáme při zpracování studie nebo dokumentace k územnímu řízení,
  • Postupujeme v těchto bodech,
   • Zatřízení stavebního objektu dle JKSO (jednotka klasifikace staveních objektů),
   • Každému objektu je přidělen číselný kód, který ho přesně charakterizuje a umožňuje pak lepší orientaci v oceňovacích podkladech,
   • Vypočítáme rozsah objektu ve vhodných jednotkách, nejčastěji m3 obestaveného objektu,
   • Dle zatřídění objektu vyhledáme ukazatel orientační ceny příslušného typu objektu,
   • Rozsah objektu vynásobíme cenovým ukazatelem, a tak získáme – orientační cenu objektu,

 

 • Rozpočet stavebního objektu:
  • Pokud máme prováděcí dokumentaci, můžeme vytvořit položkový rozpočet,
  • Na základě projektové dokumentace a TSKP (třídník stavebních konstrukcí a prací),
  • Oceňujeme jednotlivé práce a dodávky z výkazu výměr, tak že každé položce přiřadíme příslušnou jednotkovou cenu (cena za m2, m3, tunu, kus) a pře násobením dostaneme celkovou cenu položky,
  • Rekapitulace rozpočtových nákladů,
   • Jednotlivé položky členíme pro přehlednost do skupina, většinou na HSV, PSV a montáže,
   • Přehled rozpočtových nákladů,
   • Obsahuje součty jednotlivých skupin, za kterých procentní sazbou počítáme DPH, náklady na umístění stavby,
   • Procesu výstavby tvoříme tento typ rozpočtu buď jako nabídkový (na základě smlouvy o dílo) X jako kontrolní (slouží stavebníkovy pro posouzení nabízených variant),
  • Souhrnní rozpočet stavby,
   • U větších staveb určuje celkové náklady na všechny objekty, inženýrské sítě, celkové terénní úpravy apod., ceny projektových prací se obvykle pohybují v rozsahu 5-10 % z ceny stavební části,
   • Rozpočtová rezerva na základě složitosti stavby pohybuje mezi 10-15 %,
   • Při velkých množstvích položek v rozpočtu můžeme vytvořit tzv. agregované položky, které sdružují více jednotlivých položek do jedné, tak aby to odpovídalo použité technologii výstavby,
   • Poslední sestavení celkových nákladů se provádí až po konečném vyúčtování stavby a teprve poté je známa skutečná výše pořizovací ceny,
  • Struktura stavebního rozpočtu,
   • Krycí list,
    • Základní údaje o stavbě a rozpočtářích nebo přípravářích, kteří rozpočet sestavili,
   • Rekapitulace,
    • Sumarizuje ceny stavebních prací po jednotlivých druzích nebo objektech,
    • K celkového součtu dopočítáme DPH,
    • Členění položek odpovídá jejich členění v rozpočtu,
    • Práce se dělí na HSV a PSV, jako samostatná položka se vykazuje tzv. přesun hmot (doprava různých materiálů v závislosti na jejich hmotnosti a vzdálenosti převozu),

 

 • Zakázka:
  • Je to vlastní položkový rozpočet, kdy na základě výkazu výměr a jednotkových cen oceňujeme všechny položky,
  • Položky pokrývají všechny činnosti prací HSV i PSV – základní rozpočtové náklady,
  • Do rozpočtu je možné zahrnout i tzv. vedlejší rozpočtové náklady (VRN), jako např.: mimostaveništní dopravu nebo zařízení staveniště,
  • Ocenění subdodávek,
   • Samostatné rozpočty, např.: pro elektronické rozvody, zdravotechniku, vytápění a další.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!