Temperament a charakter – psychologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Temperament a charakter

   Předmět: Psychologie

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Temperament

 • Znamená souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání.
 • Vlastnosti temperamentu jsou vrozené. Jsou ovlivněné sebeovládáním.
 • Většinu lidí nelze jednoznačně zařadit do určitého typu a snažíme se zjistit pouze převahu temperamentových vlastností.
 • Projevy temperamentu mohou být ovlivněny řadou skutečností:
 • poškozením dítěte v prenatálním období
 • špatná výchova (nedostatek emočních projevů v rodině)
 • sociální prostředí (nedostatek motivace)
 • Známe-li svůj temperament, můžeme využívat pozitivních vlastností, potlačit negativní a tím lépe zvládat vztahy a život.
 • Znalost temperamentu se nám hodí i k vhodnému výběru povolání.

 

Temperamentové typy

podle HIPPOKRATA

Labilní x Stabilní

Introvertní x Extravertní

 • Cholerik (labilní + extravert)
 • Sangvinik (stabilní + extravert)
 • Flegmatik (stabilní + introvert)
 • Melancholik (labilní + introvert)

 

podle I. P. PAVLOVA

 • Převzal názvy od Hippokrata
 • Základem jeho typologie je proces vzruchu a útlumu.
  síla vyrovnanost pohyblivost temperament
 

Vzruch

Útlum

 

+ + + Sangvinik
+ + Cholerik
+ + Flegmatik
Melancholik

 

 

podle C. G. Junga

 • Základ: otevřenost člověka vůči světu (introverze/extraverze)
 • Výběr povolání dle temperamentu.
  • INTROVERT např. myslivec, kuchař, švec, spisovatel, hrobník apod.
  • EXTROVERT např. učitel, lékař, zdravotník, moderátor, herec, manažer

 

podle Hanse Jurgena Eysencka

Stabilita/labilita emocí (dle míry neurocitismu)

 • STABILNÍ – stále vyrovnaný ve svých vnějších projevech (nízká míra neurocytů)
 • LABILNÍ – stále nevyrovnaný ve svých vnějších projevech (vysoká míra neurocytů)

 

Kretschmerova konstituční typologie

Základ: tělesná konstituce (stavba těla)

 • PYKNICKÝ SOMATOTYP
  • menší postava, kulatá hlava, zavalité tělo, bříško
  • CYKLOTYMNÍ TYP- kladné: bodrost, veselost, dobrosrdečnost, společenskost, otevřenost; záporné: střídání nálad, manio-deprese
 • ATLETICKÝ SOMATOTYP
  • štíhlá, svalnatá postava, široký hrudník, menší lebka
  • VISKÓZNÍ TYP – mentální těžkopádnost (zpomalenost), bez silných citových emocí
 • ASTENICKÝ SOMATOTYP
  • vysoký, hubený, bez svalstva, plochý hrudník, úzká ramena, napjatý výraz v obličeji
  • SCHIZOIDNÍ TYP- přecitlivělý, napjatý, má „svůj svět“, sklon k schizofrenii

 

FAKTOROVÁ ANALÝZA OSOBNOSTI (5 rysových faktorů)

 • Neurocitismus (klidnost / neklidnost, odolnost / zranitelnost)
 • Extraverze (společenskost / uzavřenost, mnohomluvnost / tichost)
 • Otevřenost (konvenčnost / originalita, bojácnost / odvážnost)
 • Příjemnost (srdečnost / popudlivost, soucitnost / necitelnost)
 • Svědomitost (bezstarostnost / opatrnost, nespolehlivost / spolehlivost, svědomitost / nedbalost)
 • Jednotlivé vlastnosti hodnotíme na škále 1-7 bodů.

 

Rozdíl mezi temperamentem a charakterem

 • Temperament: vrozený, určuje formu chování, jednání, prožívání
 • Charakter: získaný – výchovou, sebevýchovou, určuje obsah chování

 

Charakter

 • Charakterové vlastnosti osobnosti člověk získává během života výchovou, učením a zkušenostmi v daném sociálním prostředí.
 • Charakterové vlastnosti dávají ráz veškerému chování a jednání člověka.
 • Charakter na rozdíl od temperamentu určuje obsah chování, kdežto temperament formu.
 • Charakterové vlastnosti se projevují ve vztahu k lidem, přírodě, všemu živému, společnosti obsahují v sobě morální podtext (zda jsou v souladu nebo ne) mají charakter kladný/záporný.
 • Výrazně se projevuje charakter u zralé osobnosti, která ovládá projevy svého temperamentu, usměrňuje své chování i v obtížných podmínkách.
 • Člověk s rozvinutým charakterem jedná soustavně a důsledně podle svých zásad.

 

Charakter ve vztahu

a) K DRUHÝM LIDEM

Pozitivní:

Kladný vztah
Družnost
Ohleduplnost
Radost z úspěchu druhých
Přejícnost
Vlídnost
Obětavost
Soudržnost
Tolerance

Negativní:

Záporný vztah (hostilita)
Uzavřenost
Bezohlednost
Závist
Nepříjemnost
Agresivita
Lhostejnost
Pomlouvání
Nesnášenlivost

 

b) K PRÁCI

Pozitivní:

Pracovitost
Pečlivost
Zodpovědnost
Vytrvalost
Svědomitost
Píle

Negativní:

Nespolehlivost
Nesvědomitost
Lenost
Nedbalost
Odmítání úkolů
Nepořádnost

 

c) CITOVÉ VZTAHY

Pozitivní:

Optimistické postoje
Laskavost
Vztah k rodičům, přátelům..

Negativní:

Pesimismus
Nenávist, nerudnost
Útočnost

 

d) ODOLNOST K ZÁTĚŽI

Pozitivní:

Stabilita
Statečnost
Překonávání překážek

Negativní:

Labilita
Zbabělost
Vyhýbaní se problémům

 

e) POSTOJ K VLASTNÍ OSOBĚ

Pozitivní:

Sebedůvěra
Zdravé sebevědomí
Objektivní sebehodnocení

Negativní:

Nedůvěra ve vlastní schopnosti
Pocity méněcennosti
Sebepodceňování
Přemíra sebevědomí nadřazování nad ostatními

Další podobné materiály na webu: