Trestní právo hmotné a procesní (nehmotné)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Trestní právo hmotné a procesní (nehmotné)

   Předmět: Právo, Společenské vědy

   Přidal(a): Nalfaen

 

 

Trestní právo hmotné

 • Řeší, co je trestný čin, okolnosti vylučující trestnost, druhy trestných činů, druhy trestů

 

Vina – zkoumá se pachatelův vztah k okolnostem naplňujícím skutkovou podstatu trestného činu

 

Zásady trestního zákoníku

 • zásada teritoriality – zákony platí na území státu, který ho vydal
 • zásada registrace – podle zákonů se trestají i činy, které nebyly spáchány na našem území, ale na palubě lodi či letadla registrovaných pod vlajkou ČR
 • zásada personality – trestají se i činy spáchané mimo území ČR občanem ČR
 • zásada ochrany – určitý druh trestných činů je trestán, ať už je spáchán kdekoliv a kdykoliv (terorismus)
 • zásada univerzality – podle zákona ČR je trestáno i to, co je spácháno na občanu ČR někde jinde, ale musí to být trestné i na tom daném území

 

Druhy trestů

 • trest odnětí svobody podmíněně – odsouzen na 1 – 3 roky, zkušební doba 1 – 5 let, osvědčil/neosvědčil; nepodmíněně – neprodlený nástup do vězení
 • domácí vězení – až na 2 roky, nesmí vycházet mezi 20-5 hodinou a i pracovních volnech (jen na mši)
 • obecně prospěšné práce – musí odpracovat 50 – 300 v horizontu 1 roku, osobně, ve svém volnu, bez nároku na odměnu, neodpracuje-li – 1 hodina = 1 den vězení
 • zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
 • zákaz pobytu – nesmí se zdržovat v lokalitě, kde páchal trestnou činnost, 1-10 let
 • zákaz činnosti – 1-10 let, neběží souběžně s trestem odnětí svobody
 • vyhoštění – neplatí pro občany ČR, výjimkou pokud by to způsobilo např. rozvrat rodiny, 1-10 let nebo na neurčito
 • peněžitý trest – v rozsahu 100 Kč až 50 000 Kč denní sazba, počet sazeb 20 – 730
 • propadnutí věci
 • propadnutí majetku – propadnutí celého majetku krom věcí potřebných k životu
 • ztráta čestných titulů a vyznamenání – za nějaký čin, který působí velké pohoršení
 • ztráta vojenských hodností

 

Okolnosti vylučující trestnost

 • Nepříčetnost – duševní stav, který zabraňuje uvědomění si následků svého jednání
 • Nutná obrana – odvracení útoku, musí být přiměřená
 • Krajní nouze – např. řízení pod vlivem při transportu dítěte do nemocnice
 • Souhlas poškozeného
 • Přípustné riziko – v rámci povolání, provádí obecně prospěšnou činnost
 • Nedostatečný věk – do 15 let
 • Oprávněné použití zbraně – policista ve výkonu služby

 

Druhy trestných činů

Je jich třináct, sedm příkladů:

 • trestné činy proti životu a zdraví – vražda, ublížení na zdraví, nepsokytnutí první pomoci
 • trestné činy proti majetku – krádež, zpronevěra, podvod, lichva
 • trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti – znásilnění, incest, pohlavní zneužití
 • trestné činy proti životnímu prostředí – poškození lesa, vypouštění nebezpečných látek, pytláctví, týrání zvířat
 • trestné činy proti branné povinnosti – od 18 do 60 let má každý brannou povinnost, neuposlechnutí
 • trestné činy vojenské – neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí, neplnění bojového úkolu
 • trestné činy proti lidskosti, míru a válečné trestné činy – genocida, použití zakázaného bojového prostředku, diskriminace

 

Trestní právo procesní (nehmotné)

 • presumpce neviny – každý je považován za nevinného, dokud není prokázán opak
 • nikdo nemůže být trestně stíhán jinak než na základě zákonných důvodů a zákonným způsobem – právo na obhájce, právo nevypovídat
 • rozsudek je vynesen vždy veřejně

 

Průběh trestního řízení

 • Přípravné řízení – vyšetřování, vyslýchání, shromažďování důkazů
 • Předběžné projednání obžaloby – nemusí být, neveřejné projednání, zjišťuje se, jestli jsou důkazy dostatečné pro to, aby obstály u soudního líčení
 • Soudní líčení – vyšetřovací spis uzavřen, obviněný obžalován -> obžalovaný, státní zástupce navrhuje druh a výši trestu, soud vynáší rozsudek nebo zprošťuje viny
 • Odvolávací řízení – po vynesení rozsudku je možnost se do osmu dnů odvolat ke druhé instanci
 • Vykonávací řízení – po vynesení pravomocného rozsudku výkon trestu (může dojít k odložení, přerušení a upuštění, kvůli vážnému onemocnění)

 

Orgány činné v trestním řízení

 • Policejní orgán
 • Státní zastupitelství
 • Soud

 

Osoba, se kterou je vedeno trestní řízení

 • Obviněný – má právo nevypovídat, právo (a někdy i povinnost) mít obhájce
 • Obžalovaný
 • Odsouzený (či zproštěný viny)

 

Místní příslušnost soudu – podle místa spáchání trestného činu

Věcná příslušnost soudu – podle závažnosti trestného činu, přečiny řeší jako prvoinstanční okresní soudy, tč s dolní sazbou nad 5 let řeší jako první instance krajské soudy

 

Opravné prostředky

 • Řádné – odvolání k vyšší instanci
 • Mimořádné
  • Dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně
  • Obnova řízení

 

Vazba

Důvody pro uvalení vazby – obava, že by obviněný mohl některou z těchto věcí

 • pokračování v trestné činnosti
 • ovlivňování svědků
 • útěk
 • Jedná se o omezení osobní svobody před vynesením rozsudku
 • maximální doba 1 – 4 roky (podle závažnosti tč)
 • co 3 měsíce se musí obnovovat
 • může být propuštěn z vazby na základě písemného slibu, záruky jiné osoby, peněžité záruky nebo stanoven dohled probačního a mediačního úředníka

 

Podmíněné propuštění

 • u nižších trestů – po polovině uloženého trestu
 • u závažnějších – po dvou třetinách trestu
 • u doživotí – po 20 letech, nepočítá se doba strávený ve věznici se zvýšenou ostrahou

 

Promlčení trestnosti

 • maximálně za dvacet let, nepočítá se při pobytu v cizině
 • po nějaké době dojde k promlčení činu a člověk není souzen
 • všechny tč nejsou promlčitelné

 

Zahlazení odsouzení

 • výmaz trestního rejstříku, maximálně po 15 letech slušného chování
 • výpis z trestního rejstříku (neobsahuje již zahlazené tresty) x opis trestního rejstříku (obsahuje i výmazy)

 

Občanské soudní řízení

Upravuje postup soudu v oblastech práva soukromého

 • občanské právo, obchodní právo, rodinné právo (rozvody), pracovní právo
 • žalobce (navrhovatel) a žalovaný (odpůrce)

 

Začíná podáním žaloby – žalobce si shání podstatné náležitosti, znalecký posudek, má důkazní povinnost

místní příslušnost soudu – podle toho, kde žije žalovaný, u manželů podle posledního trvalého bydliště, u nemovitosti její poloha

věcná příslušnost soudu – většinou okresní soud, krajský u obchodního práva

 

Čeho se týká

 • určení právního vztahu – vztah metu účastníky, upravený právními normami
 • určení osobního vztahu – rozvod, prohlášení za mrtvého
 • povinnosti plnění – dluh, způsobení škody

 

Soud rozhodne, odvolání do 15 dnů. Pokud odmítá zaplatit, tak exekuce.

 

Soudní rozhodnutí

 • rozsudek
 • vyhlášení usnesení
 • platební rozkaz