Trh – maturitní otázka (3)

 

   Otázka: Trh

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): kikiyork

 

 

 

 

Podstata fungování tržní ekonomiky

→ podnikatelé se snaží uspokojit potřeby svých klientů prostřednictvím statků a služeb, statek = produkt, služba = cizí činnost, spotřeba = užití statků a služeb k uspokojování lidských potřeb, dělení potřeb: hm./nehm…bio./kult…indiv./spol…zbyt./nezb…souč./bud.

→ životní úroveň = stupeň uspokojování lidských potřeb a souhrn životních podmínek za kterých jsou potřeby uspokojovány

 

Trh a jeho zákony

->  druhy trhú: Finanční trh(kapitálový a peněžní),Trh zboží a tržeb, Trh práce (poptávka – zaměstnavatelé,nabídka -zaměstnanci)

TRH = imaginární místo, na kterém se střetává nabídka s poptávkou, jeho základním předfmětem je ZBOŽÍ

PENÍZE = zvláštní druh zboží, funkce: prostředek směny, míra hodnot, postředek akumulace

OBCHOD → 1.BARTER = výměna zboží „něco za něco“ // 2.BANKOVKY // 3.BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA

 

NABÍDKA → má cíl max.ceny, s rostoucí cenou roste nabídka zboží

a) individuální – nabídka jednoho výrobce

b) dílčí – nabídka všech výrobců urč.zboží urč.regionu

c) agregátní – nabídka všech výrobců všeho zboží ve státě

 

Faktory ovlivňující nabídku

 • cena, náklady na výrobu, kvalita, daně, organizace trhu, ekonomická situace státu, konkurence

 

POPTÁVKA → má cíl min.ceny, s rostoucí cenou klesá poptávka

a) individuální

b) dílčí

c) agregátní

 

Faktory ovlivňující poptávku

 • cena, změna velikosti důchodů, (příjem) – důchodový efekt,móda, ekonomická situace státu, geografické podmínky

 

1) Rovnovážná cena výrobku -> ideální stav, prodá se vše co se vyrobí

2) Výrobce dá nižší cenu -> nastává převys poptávky

3)  Výrobce dá vyšší cenu -> nastává převys nabídky

 

Konkurence a hospodářská soutěž

MONOPOL

 • 1 výsadní výrobce na trhu, má výsadní pozici, nemá konkurenci, určuje ceny
 • typy monopolů :
  • a) KARTEL – spojení 2 nebo více subjektů, jsou stále sami sebou, ale v dohodě
  • b) SYNDIKÁT – těsnější spojení 2 výrobců
  • c) TRUST – spojení 2 konkurentů

 

OLIGOPOL

 • 2 nebo více velkých subjektů s velkým postavením, ostatní jsou drobnou konkurencí

 

MONOPSON

 • 1 výhradní ODBĚRATEL na trhu

 

Selhání trhu – situace kdy dochází ke snižování tržní alokace statků

 •  příčiny:

1) NEDOKONALÁ KONKURENCE, např.při monopolu

2) EXTERNALITY (výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům)

3) VEŘEJNÉ STATKY

4) ASYMETRICKÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM (např. utajená informace, kdy jedna strana má více odboných znalostí než druhá)

 

SUBSTITUT– věc nahraditelná (rohlík – houska)

KOMPLEMENT – věci, které umožňují provoz pův. věci. (auto – benzín; lampa – el.energie)

 

Státní neziskové organizace –  Školství, zdravotnictví, ochrana živ. prostředí

 

Nestátní neziskové organizace

 • Církevní org., Občanská sdružení, Obecně prosp. Spol., Nadace, Politické strany atd.
 • Neziskový sektor pokrývá řadu lidských potřeb: rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv, rozvoj vědy, vzdělání a tělovýchovy, výkon státní správy, obrana státu

 

Finanční trh = systém institucí a instrumentů zabezpečujících pohyb peněz a kapitálu

-> dělení :

1) privátní – neveřejný, probíhá přímo mezi subjekty

2) zpostředkovatelský – třetí subjekt

 

cenné papíry = listiny, které obsahují soukromé právo → akcie, dluhopisy, kupóny, směnky, šeky…

 

BURZA = instituce, která organizuje trh s investičními nástroji

– setkávají se zde eminenti a investoři

 • eminenti získávají na burze finanční prostředky pro své podnikání
 • investoři mají možnost své volné finanční prostředky zhodnotit

-> největším českým organizátorem trhu s cennými papíry je PRAGUE STOCK EXCHANGE

-> největší burza na světě – NEW YORK STOCK EXCHANGE

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy