Ústava České republiky – maturitní otázka (3)

 

   Otázka: Ústava České republiky

   Předmět: Společenské vědy, Politologie

   Přidal(a): Diana

 

 

Pojem a význam Ústavy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • je základním právním předpisem státu, ostatní NPA musí být v souladu s Ústavou, vycházejí z jejích ustanovení
 • z hlediska právní síly náleží mezi ústavní zákony, je tedy předpisem nejvyšší právní síly
 • Ústava může být rušena, měněna nebo doplňována jen ústavním zákonem
 • předpisy nižší právní síly s ní nesmějí být v rozporu
 • změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná

 

Struktura Ústavy ČR

Preambule

 • slavnostní prohlášení bez normativního obsahu

Hlava první = Základní ustanovení charakteristiky státu

 • jsou zde uvedeny základní prvky právního státu, dělba moci, politický systém, vymezení území ČR, státní občanství, státní symboly (velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť, státní hymna)

Hlava druhá = Moc zákonodárná

Hlava třetí = Moc výkonná

Hlava čtvrtá = Moc soudní

Hlava pátá = Nejvyšší kontrolní úřad

 • nezávislý ústřední orgán, který kontroluje o hospodaření se státním majetkem a o plnění státního rozpočtu

Hlava šestá = Česká národní banka

 • má postavení ústřední banky státu, hlavním cílem její činnosti je péče o stabilitu měny

Hlava sedmá = Územní samospráva

 • zakotvuje členění ČR na obce (základní územní samosprávné celky) a kraje (vyšší územní samosprávné celky)

Hlava osmá = Přechodná a závěrečná ustanovení

 • stanoví přechod dřívější právní úpravy na stávající (Česká národní rada -> Poslanecká sněmovna), obsahuje Ústavní pořádek (Ústava, LZPS, Ústavní zákony týkající se státních hranic a zákony po 6. červnu 1992) a stanoví účinnost ústavního zákona

 

Moc soudní

 • moc soudní náleží nezávislým soudům
  civilněprávní – rozhodování sporů mezi stranami, pokud tyto spory vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů
  trestněprávní – rozhodování o vině a trestu za trestné činy
  správněprávní – přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí vydaných orgánem veřejné správy ústavněprávní – rozhodování o ústavnosti zákonů a mezinárodních smluv a o zákonnosti jiných právních předpisů

 

Orgány moci soudní

 • soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy
 • soustava soudů:
  • Ústavní soud
  • Soustava obecných soudů

 

Soudy

 • jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům
 • jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy

 

Ústavní soud

 • Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti
 • Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenování na dobu deseti let
 • soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu
 • soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání
  pravomoci Ústavního soudu
 • rozhoduje o zrušení zákonů nebo jiných právních předpisů anebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem
 •  o Ústavní žalobě na prezidenta republiky
 • o návrhu prezidenta republiky o zrušení Senátu a Poslanecké sněmovny

 

Nejvyšší soud

 • je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů
 • rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích
 • rozhoduje o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů
 • vydává sbírku soudních rozhodnutí
 • rozhoduje v senátech (předseda + 2 soudci) nebo velkých senátech – kolegiích (9 soudců)
 • sídlí v Brně

 

Nejvyšší správní soud

 • je vrcholným soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví
 • zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o řádných opravných prostředcích
 • sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů ve správním soudnictví
 • sídlí v Brně

 

Vrchní soudy

 • dbají na výklad zákonů a ostatních právních předpisů
 • rozhodují jako soudy druhého stupně ve věcech, ve kterých rozhodovaly v prvním stupni krajské soudy
 • rozhodují o mimořádných opravných prostředcích
 • rozhodují v senátech (předseda + 2 soudci)
 • sídlo v Praze je pro Čechy
 • sídlo v Olomouci je pro Moravu a Slezsko

 

Krajské soudy

 • koná řízení v prvním stupni (o trestných činech, pokud na ně zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest
 • koná řízení ve druhém stupni, jako soud odvolací ve věcech, v nichž rozhodovaly v prvním stupni okresní soudy
 • rozhoduje v senátech
 • v Praze je to městský soud, sídlí v původních krajských městech

 

Okresní soudy

 • koná řízení v prvním stupni (o trestných činech, pokud za ně zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice nedosahuje 5 let a pokud za ně nelze uložit výjimečný trest)
 • rozhoduje samosoudce nebo senát
 • mají sídla v okresních městech, v Praze vykonává jeho působnost soud obvodní a v Brně vykonává jeho působnost soud městský

 

Pravomoci soudů

 • soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům
 • jen soudy rozhodují v trestních věcech o vině a trestu za trestné činy

 

Imunita

 • je prostředek pro zvýšenou ochranu osob, zpravidla ústavních činitelů (prezident, poslanec, senátor, soudce ústavního soudu a soudce)
 • jedná se o vynětí z obecně platného právního režimu
 • hmotně právní imunita (exempce) = osoba není trestně odpovědná
 • procesně právní imunita (exempce) = osoba sice je trestně odpovědná, ale nelze pokračovat v trestním řízení

 

Prezident republiky

 • se spácháním přestupku – nelze ho stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt po dobu výkonu jeho funkce
 • se spácháním trestného činu – nelze ho trestně stíhat po dobu výkonu jeho funkce
 • trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno
 • s možností zadržení – nelze jej zadržet po dobu výkonu jeho funkce
 • může být stíhán pro velezradu nebo hrubé porušení Ústavy, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu se souhlasem Poslanecké sněmovny

 

Poslanec a senátor

 • nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech
 • nelze trestně stíhat za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo  jjich orgánech, podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem
 • má právo odepřít svědectví a skutečnostech, které se dověděl v souvislosti s výkonem svého mandátu a to i poté, kdy přestal být poslancem nebo senátorem
 • se spácháním přestupku – podle z. č. 250/2019 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich se projednávají přestupky, kterých se dopustili poslanci a senátoři, pokud nepožádají o projednání přestupku v disciplinárním řízení
 • se spácháním trestného činu – nelze je trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem, odepře-li komora souhlas je trestní stíhání vyloučeno podobu trvání mandátu
 • s možností zadržení – lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté
 • příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je členem
 • nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit
 • na své následující schůzi rozhodně komora o přípustnosti trestního stíhání

 

Soudce Ústavního soudu

 • se spácháním přestupku – jednání soudce Ústavního soudu, které má znaky přestupku podle z. č. 250/2019 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je kárným proviněním
 • se spácháním trestného činu – nelze je trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání vyloučeno po dobu trvání funkce
 • s možností zadržení – lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté
 • příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu, nedá-li předseda Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit
 • na své následující schůzi rozhodne Senát o přípustnosti trestního stíhání

 

Soudci obecných soudů

 • se spácháním trestného činu – pro činy spáchané při výkonu funkce soudce nebo v souvislosti s výkonem této funkce lze soudce trestně stíhat jen se souhlasem prezidenta republiky
 • s možností vzetí do vazby – pro činy spáchané při výkonu funkce soudce nebo v souvislosti s výkonem této funkce lze soudce vzít do vazby jen se souhlasem prezidenta republiky


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy