Vlastnosti materiálů a jejich ochrana

 

Téma: Vlastnosti materiálů a jejich ochrana

Předmět: Strojírenská technologie

Přidal(a): Losos

 

Vlastnosti materiálu a jejich ochrana

 • 1) Fyzikální vlastnosti
 • 2) Chemické vlastnosti
 • 3) Koroze a ochrana proti korozi
 • 4) Technologické vlastnosti
 • 5) Technologické zkoušky materiálů
 • 6) Mechanické vlastnosti

 

Fyzikální vlastnosti

Hustota p

 • je dána poměrem hmotnosti m k objemu V při určité teplotě p = m/V [kg.m3]
 • hustota je důležitá pro výpočet hmotnosti polotovaru nebo hotové součásti
 • u jednotlivých technologiích výroby dostaneme rozdílné hmotnosti
  • od nejmenšího – odlitek, obrobek, výkovek, součást tvářená

 

Teplota tání, tuhnutí, lití   [°C]

 • teplota tání u čistých kovů je v jednom bodě
 • u slitin je ve dvou bodech – začínáme na solidusu a končíme na likvidusu
 • mezi těmito křivkami nacházíme pevnou fázi a taveninu
 • teplota tavení je o 100°C – 200°C vyšší jež teplota tání
 • teplota lití je přesně uprostřed mezi teplotou tavení a tání 50 °C – 100 °C

 

Délková a objemová roztažnost

 • je prodloužení délky nebo zvětšení objemu vlivem zvýšení teploty
 • opakem roztažnosti je smrštivost – použití u odlitků

(šedá litina 1% smrštivost)

 

Tepelná vodivost

 • tepelná vodivost je teplo, které projde ta jednotku času mezi dvěma stěnami krychle o délce jednoho metru
 • nejlepší tepelné vodiče jsou – stříbro, hliník, měď, zlato (Ag, Al, Cu, Au)
 • nekovové materiály mají vodivost malou

 

Elektrická vodivost

 • je to schopnost vest elektrický proud
 • materiály se dělí podle vodivosti na – vodiče, polovodiče, nevodiče (izolanty)
 • nejlepším elektrické vodiče jsou – stříbro, měď, hliník, zlato

 

Supravodivost

 • je vlastnost kovů u kterých při velmi nízkých teplotách o kelvinů (-273,15°C) který nemá odpor, projde 100% elektrického proudu

 

Měrný elektrický odpor

 • je veličina charakterizující schopnost vedení elektrického proudu

 

Magnetické vlastnosti

 • magnetické vlastnosti materiálů zjišťujeme z jejich chování v magnetickém poli kde vypočítáme tzv. permabilitu u = B/H
  • B – magnetická indukce
  • H – magnetická intenzita
 • Dělíme je na:
  • Diamagnetické – látka nelze zmagnetizovat u < 1
  • Paramagnetické – látka Ize částečně zmagnetizovat u≥ 1
  • Feromagnetické — Ize velmi dobře zmagnetizovat u > 1
 • Dále na:
  • Tvrdé – obtížné zmagnetizování, ale zůstávají trvalými magnety
  • Měkké – rychle se zmagnetizují ale i odmagnetizují

 

Chemické vlastnosti

 • Žáru pevnost nad 400 °C – při této teplotě si materiál zachovává své mechanické vlastnosti
 • Žáruvzdornost nad 600 °C – při této teplotě je materiál schopný dlouhodobě odolat vysokým teplotám

 

Koroze a ochrana proti korozi

 • Koroze je rozrušení povrchu součásti nebo vnitřní struktury vlivem působení okolního prostředí nebo jiných činitelů například namáhaní součásti
 • Koroze dělíme na:
  • Chemická – způsobena okolním prostředím
  • Elektrochemická – působením jednotlivých kovů na sebe
 • Nejvíce nebezpečná koroze je u železa (oceli) vzniká oxid železitý Fe2O3 a koroze postupně pochází materiálem
 • Musíme se zabránit korozi:
  • Povrchová úprava – nátěry, nástřiky, pokovování)
  • Volba jiného materiálu
  • Konstrukční hledisko (odjehlení hran)
 • Opál – oxidace za vyšších teplot – volíme proto žáru vzdorné a žáru pevné materiály

 

Technologické vlastnosti

Tvárnost

 • Je vlastnost, kterou musí materiál určený k tváření – kování, válcování, lisování

 

 Svařitelnost

 • Je spojení dvou částí do jedné nerozebíratelné
 • Obtížná svařitelnost materiálu se projevuje nečistým málo pevným svárem nebo křehnutím materiálu v okolí sváru
 • Musíme používat materiály se zaručitelnou svárností, které mají stejné nebo podobné mechanické vlastnosti

 

Obrobitelnost

 • Chování materiálů při obrábění řeznými nástroji
 • Posuzujeme podle snadnosti oddělování třísky dále podle mechanických vlastností a řezného odporu

 

Slévatelnost

 • Je souhrn vlastností, který musí mít kov určený k odlévání, musí mít co nejmenší smrštivost he používáme litiny (šedá)
 • Musí mít co nejlepší tekutost – schopnost vyplňovat rychle celou formu
 • Nesmí tvořit bubliny – musí být dobře produšný

 

Odolnost proti opotřebení

 • Je to nežádoucí oddělování částeček materiálu, k němuž dochází na povrchu součásti
 • Tento jev znamená stálé ubývání materiálu a je nutné provést opravu nebo výměnu
 • Toto je způsobeno třením (Geometrie, rozměry, drsnost povrchu)

 

Technologické zkoušky materiálů

Statické zkoušky

 • Je to příjme zatížení, které zvětšujeme zvolna, působí obvykle minuty při dlouhodobých zkouškách dny až Roky

 

Dynamické zkoušky rázové a cyklické

 • Nárazové – působí nárazově po zlomek sekundy
 • Cyklické – zatížení se opakuje mnoha cykli za sekundo až do mnoha mil. Cyklů

 

Zvláštní technické zkoušky

 • Tvrdosti Podle teploty – zkoušky na normálních, zvýšených, snížených teplot

 

Mechanické vlastnosti

Nejdůležitějšími vlastnostmi je pevnost a tvrdost

 • Pevnost posuzujeme podle druhů namáhání – tah, tlak, ohyb, krut, smyk/střih
 • V technické praxi se většinou setkáme s kombinovanými namáháním
 • Tvrdost je odolnost materiálů proti vniknutí cizího tělesa, posuzujeme podle technické vlastnosti název = odolnost proti opotřebení
 • z pevnosti a tvrdosti můžeme odvodit další vlastnosti
  • pružnost, křehkost, houževnatost…
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!