Vývoj řeči u dětí a verbální komunikace

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

maturita

 

Otázka: Vývoj řeči u dětí a verbální komunikace

Předmět: ZSV/Psychologie

Přidal(a): pauleen.xp

 

Řeč

 • Řeč je nástrojem myšlení a zároveň prostředkem dorozumívání
 • Řeč vyjadřuje naše myšlenky a je to systém slov a znaků
 • Nástrojem řeči je jazyk

 

STRÁNKY ŘEČI

 • Obsahová – co říkáme
 • Formální – jak to říkáme

 

DRUHY ŘEČI

Vnitřní

– člověk formuluje myšlenky, které nevyjádří navenek

– je zde málo detailů

– význam: k povzbuzení

 

Vnější

– vyjadřujeme navenek své myšlenky

a) verbální (mluvená, psaná řeč), v psané řeči chybí doprovodné projevy, osvojujeme si ji déle než mluvenou a vyjadřujeme se jí pomaleji, náročnější (nutnost dodržovat pravidla pravopisu), slouží k uchování psaného a ke sdělování na vzdálenost

b) neverbální (gesta, mimika, postoje,…)

 

PORUCHY ŘEČI

 1. Koktavost – zadrhávání v řeči, několikanásobné opakování začínajících hlásek nebo slabik
 2. Breptavost – rychlá a nesrozumitelná řeč
 3. Huhňavost – nosová řeč → bývá při rýmě
 4. Mutismus – oněmění, nemluvnost → nejčastěji u dětí ve stresových situacích
 5. Patlavost – chybná výslovnost některých hlásek → př.: ráčkování, šišlání
 6. Afázie – získaná ztráta řeči, bývá spojena s poruchami mozku → po nehodách

 

Vývoj řeči u dětí

1) Kojenec 28. den – 1 rok

3 stádia:

 1. Stádium předřečových hlasových projevů:
 2. měsíc – křik
 3. měsíc – broukání
 4. měsíc – žvatlání
 5. Stádium porozumění slov (6.-12. měsíc) – nutné na dítě mluvit
 6. Stádium tvoření slov (1. rok) – kolem 5-10 slov

 

2) Batole 1 – 3 roky

1. Stádium slov (1. rok – 2,5 roku) – dítě se vyjadřuje agramaticky = dává špatné koncovky, předložky, pády

– slovo plní funkci věty, slovo má více významů

1,5 let – kolem 50 slov

2 roky – 200 – 300 slov

2,5 roku – 500 slov

2. Stádium vět (2,5 – 3 roky) – umí až 1000 slov

– hovoří v krátkých větách

– pokládá otázky „Co?“, „Kdy?“, „Jak?“, „PROČ?“

 

3) Předškolák 3 – 6 let – 3500 slov → slovní zásoba se vytváří pomocí hry

 

4) Mladší školní věk 6 – 10 let

– velký rozvoj slovní zásoby, spisovného jazyka, psaní a čtení

– zvýšení slovní zásoby do puberty až 8x

 

5) Dospělý člověk

– dospělý člověk má slovní zásobu cca 40 000 – 200 000 slov

 

Verbální komunikace

= SLOVNÍ KOMUNIKACE

 

DRUHY VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

a) Mluvená – monolog, dialog, komunikace ve skupině

b) Psaná

 • zvláštní druh → masová komunikace = komunikace v masmédiích → sdělovací prostředky = internet, TV

 

Paralingvistické složky mluvené řeči = mimojazykové projevy

 • jsou to projevy, které nelze písemně zaznamenat, ale můžeme je slyšet
 1. Tón hlasu
 2. Intonace
 3. Výška hlasu
 4. Barva hlasu
 5. Rychlost řeči
 6. Hlasitost
 7. Členění řeči, frázování
 8. Poruchy řeči

 

→ Tyto složky mohou prozradit mnoho informací o hovořícím člověku (nejvíce rychlost a hlasitost)

 • Např.: pomalý projev v hlubokých tónech = značí smutek a depresi

rychlý projev ve vysokých tónech = značí rozčílení, nadšení, radost

 

Komunikační pravidla (Zásady verbální komunikace)

 1. Mluvit stručně
 2. Mluvit srozumitelně
 3. Mluvit jen tehdy, máme-li co říct
 4. Hlasitost řeči přizpůsobit počtu posluchačů a velikosti prostoru
 5. Naše vystoupení zahájit neformálně (například vtipem) pro odlehčení atmosféry
 6. Delší věty užívat co nejméně, upřednostňovat kratší
 7. Mluvit jednoznačně
 8. Posluchače nenapadat a nenapomínat
 9. Nejdříve posluchače pochválit a pak až kárat

 

Asertivní chování

 • zdravé prosazování svojí osoby, ale ne na úkor druhých
 • asertivní chování = dospělé, vyrovnané, klidné, důstojné a nemanipulující chování.

 

Asertivní práva

 1. Mám právo změnit svůj názor
 2. Mám právo říct „já ti nerozumím“
 3. Mám právo říct „je mi to jedno“
 4. Mám právo říct „já nevím“
 5. Mám právo říct „NE“

 

Asertivní povinnosti

 1. Vědět, co chci
 2. Nést odpovědnost za důsledky svého chování
 3. Být upřímný vůči sobě
 4. Spravedlivě hodnotit druhé
 5. Pozorně naslouchat druhým

 

Asertivní techniky

 1. Asertivní „NE“ – odmítáme jasně, klidně, bez afektu, ale rozhodně
 2. Pokažená gramofonová deska – vytrvalé opakování požadavku nebo odmítnutí, aniž bychom dali najevo úzkost či rozrušení
 3. Otevřené dveře – učí nás přijímat kritiku tak, že klidně přiznáme našemu kritikovi, že může mít pravdu
 4. Negativní aserce – učí nás souhlasit s oprávněnou kritikou a přijímat naše chyby – snižujeme agresivitu kritika
 5. Negativní dotazování – žádáme další kritiku
 6. Selektivní ignorování – vytěsňujeme nedůležité informace nebo informace sdělené v afektu