Vzestup českých zemí za posledních přemyslovců

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Vzestup českých zemí za posledních přemyslovců

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Evička

 

Vláda Lucemburků

 • Silný ekonomický rozvoj, osídlování, mezinárodní obchod, největší rozvoj českého státu
 • V období hospodářského rozkvětu dochází ke kolonizaci a panovníci válčí o území ( spojuje to všechny Přemyslovce )
 • Vznikají obce podle emfyteutického práva = zákupní: Lokátor organizuje skupinu, která přišla a byli zbaveni daní na 15 let

 

Přemysl Otakar I. ( 1197 – 1230 )

– Jeho vláda znamená stabilizaci poměrů

– Zlatá bula sicilská – 1212 – od císaře Fridricha II. za pomoc v boji o říšskou korunu proti Welfům

– sicilká → pečeť na listině patřila sicilskému králi ( Fridrichu II. )

1) zajišťovala dědičnost královského titulu

2) umožňovala králi volit biskupa (investitura )

3) hranice kopírovali pohraniční hory

 

– spojení Čech a Moravy značil znak lva

Od roku 1216 zavedeno právo primogenitury = prvorozený syn získává korunu

 

Václav I. ( 1230 – 1253 )

 • Syn Přemysla otakara I.
 • Jednooký král → přišel o něj na lovu
 • Rozvoj venkova
 • Bitva u Lehnice—1241 – zemřel zde J. I. Pobožný, zastavil tažní mongolů
 • Jako první poskytl privilegia Ždům, ovšem za nemalé částky
 • Manželka Kunhuta Štaufská ( spolu pochovaní v klášteře Na Františku)
 • Roste moc šlechty ( Řožmberkové, Valdštejnové ) – do módy šla německá jména
 • Jihlava = naleziště stříbrných rud

 

Usazují se řády:

 1. CISTERCIÁNI – řád ve Francii
 2. BENEDIKTÍNI
 3. ŽEBRAVÉ ŘÁDy – s červenou hvězdou

 

Františkáni – F. Z Assisi , mužský řád, důežitá zbožnost

Klaristky – ženská obdoba ( spojena s Františkovou sestrou Klárou ), založil František

 

Anežka Česká

– dcera Přemysla Otakara I. A tetou PO II.

– Založila klášter Klarisek v Praze Na Františku a podílela se na založení řádu křížovníků s červenou hvězdou → jediný řád založený ženou

– Založila 1. Konvent → Anežský klášter, složený právě z kláštera Na Františku, které mělo  sloužit jako    pohřebiště ( Kunhuta Štaufská, Václav II, Markéta, dcera POII. A Kunhuty,  Anežka česká

 

Přemysl Otakar II. ( 1253 – 1278 )

–  Král zlatý (bohatství) a železný ( v bitvě u Kressenbrumu se púroti němu postalici těžkooděnci )

– Manželka Markéta Bábenberská – byla o 36 let starší, ale mla velké vno, proto česku připadly Korutany a horní, Dolní Rakousy a měli jsme přístup k Jordánsku

– Založil 25 měst ( Čáslav, Královec, České Budějovice ← aby tam dal své lidi, když to bylo pod vládou   Rožmberků

– rozšíříl svou moc o Chebsko, Rakousy, Korutansko, Kraňsko, Štýrsko

– hrady Bezděz a Zvíkov

– poslal do země inkvizici

– Propadal bezdůvodným záchvatům vzteku

– Založil 13 královských měst  ( Znojmo, Brno, Uničov ← nejstarší 1213 ) a dochází ke kolonizaci ( vnější: pohraniční území a vnitřní: osídlování vnitrostátního uzemí)  – pak je vlastnila královna

– usiloval o císařskou korunu ( 1254, 1257 ) s Rudolfem Habsburským, tu prohrál díky vzpouře šlechty, která mu nepomohla ( Záviš z Falkenštejna), 1278 boj obnovil, ale byl poražel a zabit na Moravském Poli

– Příběhy krále Přemysla

Magdeburské právo- válečné, hrdelní, mílové a hradební

 

Braniboři v čechách ( 1278 – 1283 )

– Ota Braniborský ( matka Božena Česká ) = věznil Václava II. i s matkou Kunhutou na Bezdězu

– Drancování a ničení země

– 1290 popraven Záviš z rodu Vítkovců na Hluboké

 

Václav II. ( 1278 – 1305 )

1300 – Horní zákoník = pravil podmínky pro těžbu stříbra a převzala ho celá Evropa, mincovna v Kutné Hoře, Jáchymov

1300 – získává Polskou korunu díky sňatku s Eliškou Rejčkou ( vymření Piastovců ) ve Hvězdně

1301 – Uherská koruna, po vymření Arpádovcl , pro svého syna Václava III.

 

Václav III. ( 1305 – 1306 )

–  Vzdal se uherské koruny

– Personální Česko – polská unie

– 1306 zavražděn v Olomouci, bylo mu 16 let, neví se důvody,a le vrazi byli na místě zabiti

– Rod vymřel po měči a po přeslici zůstala Anna a Eliška Přemyslovna a Markéta

 

1306 – 1310 vláda Jindřicha Korutanského a Rudolfa Habsburského

– Jindřich domluvil sňatek Elišky přemyslovny a Jana Lucemburského

 

Vláda Lucemburků ( 1310 – 1437 )

Jan Lucembruský ( 1310 – 1346 )

,, Král cizinec“ – zastupoval ho Jindřich z Lipé, představitel šlechty

– Vyhověl požadavkům šlechty a podepsal inaugurační diplomy a šlechta získala větší práva =

 • Šlechta neplatí daně
 • v úřadech žádní cizinci
 • Omezení práva na odúmrť = není li dědic, majetek propadá panovníkovi

– 1318 Domažlická dohoda = kapitulace Jana, šlechta se spojila s Eliškou

– Nechal zřídit staroměstskou radnici

– Z biskupa arcibiskup = 1. Arcibiskup Arnošt z Pardubic

– K českému království připojil Chebsko, Horní Lužice, téměř celé Slezko

– Falc → typ středověkého hradu

– Bitva u Kresčaku – v souvislosti se 100 lestou válkou na straně Francouzů

– Pomohl Karlu IV. Získat korunu římského králě ( 1346 )

 

Karel IV.  ( 1346 – 1378 )

– 4 manželky ( Blanka z Valois, Anna Falcká, Svídnická, Eliška Pomořanská

– Mluvil plynule 5 jazyky

– Lucemburské dvojvládí

Přijal jméno Karel za pobytu ve Francii od svého strýce,  posledního krále z přímého rodu Kapetovců

1355 – císař sv. Říše římské – jako první dosáhl tohoto titulu

 • Ustanovil Země koruny české
 • Země spojil svatováclavskou korunou
 • Na principu federace ( měli své vlastní měny, celkem samostatné )
 • Braniborsko ( = Nové česko ) pod Čechy
 • Založeno Nové město pražské – Karlovarský, Koňský trh
 • Karlova univerzita
 • Karlštejn – místo pro říšské klenoty ( české jsou v chrámu sv. Víta)

1355 – majestát carolinas  = zemský zákoník – omezuje moc šlechty → šlechtou zamítnut

1356 – Zlatá bula Karla IV. – ústava sv. Říše římské, platila do r. 1806 – do zániku sv, říše římské, Kurfiřti si volí panovníka

Vita caroli = autobiografické dílo ( sepsal vlastní životopis)

V českých zemích působil malíř mistr Theodorik

Na konci jeho vlády vzniklo v církvi schizma ( djojpapežství) – papež se přestěhoval z avignonského zajetí zpět do  Říma. Když rok na to zemřel , byl zvolen papež jak v Římě tak i v Avignonu → církev měla dva papeže a to podlamovalo důvěrů celé církve

 

Václav IV. ( 1378 – 1419 )

 • Krize feudálního systému, kterou nebyl schopen vyřešit
 • Dostal se do sporu se šlechtou ( arcibiskup Jan z Jenštejna )
 • Nechal zničit Jana Nepomuckého
 • Porti němubyl i Zikmund Lucemburský, jeho bratr i uherský král
 • Vliv měl na něj mistr Jan Hus, díky němu vydal Dekret Kutnohorský= změnil poměr hlasů na KU ve prospěch Čechů
 • Zemřel na pořátku Husitství 1419

 

Gotická kultura

 • Pojmenováné odvozeno od germ. Kmene Gótů → považovali tento sloh za barbarský
 • Vzdělání je dosažitelné i pro měšťanstvo,
 • Centrem vzdělanosti jsou kláštery – knihovny, skriptoria
 • Literatura: Tomáš Štítný ze Štítného
 • Stavby vyšší, prosvětlenější → vše díky opěrnému systému


Napsat komentář