Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Základní ekonomické pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Ivanka

 

 

 

 

Ekonomie

 • je společenská věda, která se zabývá společenskou realitou kolem nás

 

Ekonomika

 • použití teoretické vědy v praxi

 

Makroekonomie

 • zkoumá ekonomiku jako celek, je na úrovni státu
 • ukazatele: ekonomický řád, inflace, clo, nedobrovolná nezaměstnanost

 

Mikroekomie

 • zkoumá chování ekonomických subjektů, domácností, firem

 

Inflace

 • je růst cenové hladiny (zvyšování cen zboží a služeb)
 • je trvalé zhodnocení peněz

 

Hrubý domácí produkt (HDP)

 • souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích za určité období výrobními faktory na území států, bez ohledu na to, zda jsou občany státu nebo cizinci

 

Pomocné vědy ekonomice

 • psychologie
 • matematika
 • statistika
 • marketing a management
 • právo
 • politika
 • filozofie
 • etika

 

Základní ekonomické systémy

 1. Zvykový systém
 2. Příkazový systém
 3. Tržní systém
 4. Smíšený systém

 

Při rozlišování těchto systémů si budeme odpovídat na tři základní otázky:

 1. Co a kolik se má ve společnosti vyrábět
 2. Jak vyrábět, jakou technologií a jakými výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál)
 3. Jak se rozdělí to, co bylo vyrobeno

 

Zvykový systém

 • historicky nejstarší
 • byl založený na kmenových vztazích a dělbě práce
 • co a kolik se bude vyrábět rozhodoval náčelník a rada starších na základě zkušeností
 • výhody: nebyla nezaměstnanost
 • nevýhody: k moci se mohou dostat lidé, kteří své práci nerozumí
 • v dnešní době se nachází v Jižní Americe, Jižní Africe nebo u kmenů amazonského pralesa

 

Příkazový systém

 • založený na moci relativně úzké skupiny lidí
 • rozhoduje o tom, co se bude vyrábět, jak se to bude vyrábět a jak se výsledný produkt rozdělí
 • výhodou je schopnost rychle mobilizovat zdroje v případě přírodních katastrof či válek
 • nevýhodou je však zneužitelnost při rozhodování společenské špičky
 • v dnešní době se nachází v Číně, Kuba

 

Tržní systém

 • výrobci a spotřebitelé jsou propojeni výhradně trhem a tržními zákony jsou řešeny všechny tři základní otázky, včetně otázky dělení výsledného produktu
 • rozhoduje se pomocí cen, zisku, ztráty, vzniku a zániku firem
 • výhodou je fungování zákonů trhu bez ohledu na subjektivní lidská rozhodnutí
 • nevýhodou je, že tímto způsobem nejsme schopni řešit procesy přerozdělování ani případy selhání trhu
 • v čisté podobě ho nenajdeme

 

Smíšený systém

 • je tržní systém doplněný o rozhodování vlády
 • převládá ve vyspělých zemích
 • dnes v České republice

 

Historický vývoj ekonomických teorií

Klasická škola

 • zabývala se především makroekonomií (ekonomií celého hospodářství)
 • poprvé použit pojem „neviditelné ruky trhu“
 • hlavní představitelé Adam Smith a David Ricardo

 

Utopický socialismus a marxismus

 • tyto myšlenkové směry byly přímou reakcí na negativní dopady rozvíjejícího se kapitalismu na průmyslové dělnictvo, zneužívání levné práce dětí a dalších vážných sociálních jevů
 • představitel Karel Marx
 • myšlenka: společnost se musí změnit shora, tedy vykořisťovatel musí změnit přístup k podřízeným

 

Rakouská škola

 • představitelé Carl Menger a Wilhelm Hermann Grossen
 • první kameny mikroekonomie, ekonomie mezního užitku

Neoklasická škola

 • snaží se o matematizaci ekonomie (vytvořit matematický aparát na, kterém ekonomie funguje)
 • představitelé Alfred Marshall a Vilfredo Pareto

 

Keynesiánství

 • představitel John Maynard Keynes
 • myšlenka: úloha státu v ekonomice a hospodářská politika by měla být řízena vládou pro zmírnění krizí = stát v krizi pomůže

 

Monetarismus

 • snaha o samoregulaci trhu bez pomoci státu, tato situace je nejhorší pro lidi – kriminalita, nezaměstnanost, ale je nejspolehlivější

 

Potřeby, statky a služby

Potřeba

 • je vědomí nedostatku, který se snažíme odstranit

Potřeba souvisí s motivací

Motivace je vnitřní hnací motor

 

Členění potřeb v psychologii = Maslowova pyramida potřeb

 

Členění potřeb v ekonomice

 • hmotné
 • nehmotné
 • inviduální
 • společenské
 • současné
 • budoucí
 • zbytné
 • nezbytné
 • kulturní
 • biologické

 

Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb

 

Statky

 • je každá věc, která slouží k uspokojení potřeb

Hmotné – jídlo, auto

Nehmotné – znalost aj

Volné – sluneční svit, vzduch, déšť

Ekonomické neboli vzácné –

 

Služba

 • je, každá cizí činnost, která slouží k uspokojení potřeb

Osobní – směřuje k člověku (kadeřnice, lékař)

Věcná – směřuje k věci (autoservis, oprava obuvi)

 

Hospodářský proces

Má 4 fáze, které neustále obíhají dokola

 

 1. Výroba
 2. Rozdělení a přerozdělení
 3. Směna
 4. Spotřeba

 

Výroba

 • výsledkem je nějaký výrobek nebo produkt

 

3 základní výrobní faktory:

 1. Práce
 2. Přírodní zdroje
 3. Kapitál

 

Práce

 • je cílevědomá činnost člověka, kdy za pomocí přírodních zdrojů a kapitálu vytváříme statky a služby, které slouží k uspokojení potřeb

Rozlišujeme:

Fyzickou x Duševní

Monotónní x Kreativní

Jednoduchá x Složitá

Ruční x Automatizovaná

Produktivní x Neproduktivní

Mechanická x Tvůrčí

 

Pracovní síla

 • souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat prácí

 

Přírodní zdroje v ČR

 

Kapitál

 • jsou úspory přeměněné v investice neboli peníze, které nám přinášejí další peníze
 • cenou kapitálu je úrok

 

Rozdělení

 • Zaměstnanec – mzda, plat
 • Podnikatel – zisk
 • Majitel půdy – pozemková renta
 • Vlastník kapitálu – úrok, úroková míra

 

Přerozdělení

 • Návaznost na Státní rozpočet
 • nemocní, důchodci, děti, nezaměstnaní všichni ti kteří se nemohou podílet na výrobě dostávají tzv. transfery obyvatelstvu ze státního rozpočtu (podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky, důchody

 

Směna

 • je součást hospodářského procesu, následuje po výrobě a rozdělování
 • v této fázi lidé vyměňují své mzdy za výrobky, kterými uspokojí své potřeby

 

Spotřeba

 • je závěrečná fáze hospodářského procesu
 • spotřebou statků a služeb uspokojujeme své potřeby

 

Problematika šedé a černé ekonomiky

Šedá ekonomika

 • je souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale jsou na hranici zákona a jsou proto těžko právně postižitelné
 • nejrozšířenějším ekonomickým vztahem je podplácení
 • podplácení narušuje hospodářskou soutěž a je vážným nebezpečím pro ekonomiku, protože bede k neefektivnosti

 

Černá ekonomika

 • je souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země
 • zahrneme sem hospodářskou kriminalitu jednotlivců (krádeže, zpronevěry, padělání peněz, hospodářské podvody, neplacení daní a daňové úniky), ale i hospodářskou trestnou činnost organizovaných zločinců – mafií

 

Státní rozpočet

 • je centralizovaný peněžní fond, který má podobu rozvahy

 

Příjmy            SR                               Výdaje
Daně  Státní správa
Cla  Obrana státu
Sociální pojištění  Školství, zdravotnictví
Poplatky  Transfery obyvatelstvu
Silniční daň, ostatní daně  Státní zakázky (dálnice apod.)
Kolky  Investice do životního prostředí atd.
Příjmy do rozpočtu EU  Odvody do rozpočtu EU

 

Rozlišujeme:

 1. Přebytkový SR – Příjmy jsou větší než výdaje
 2. Schodkový SR – Příjmy jsou menší než výdaje
 3. Vyrovnaný SR – Příjmy se rovnají výdajům