Živnostenské podnikání – maturitní otázka

 

   Otázka: Živnostenské podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): laduse2

 

 

 

 

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ, PODMÍNKY, DRUHY ŽIVNOSTÍ, POSTUP PŘI ZŘIZOVÁNÍ ŽIVNOSTÍ

 

3 základní dokumenty při založení podniku:

1.zakladatelský rozpočet

-vyhotovuje se ve 3 vyhotoveních – realistické, optimistické, pesimistické

-zabývá se veškerými zdroji podniku

-zahrnuje předpokládaný propočet nákladů, výnosů, zisku, cash flow, dále předpokládanou výši kapitálu nutného ke krytí dlouhodobého i krátkodobého majetku

 

2.podnikatelský záměr

-odpovídá na otázky:

 • Jaké výrobky máme vyrábět, jaké služby poskytovat
 • Pro koho a kolik budeme vyrábět
 • Jaké technologie použít
 • Jaký majetek a v jaké výši budeme potřebovat
 • Jakou právní formu zvolíme
 • Kde budeme podnikat
 • Kdo je naším konkurentem, kdo je naším spolupracovníkem
 • Jaká je situace v oboru, odvětví a celé ekonomice

 

3.podnikateslký plán

-důležitý dokument pro interní uživatele-vyhodnocuje finanční výhodnost projektu, hledá kritická místa, hodnotí realizovatelnost projektu x pro externí uživatele – nutný dokument pro vyřízení úvěru v bance či pojištění

 

-stručný obsah:

 • Titulní strana
 • Popis podnikatelské činnosti
 • Popis podnikatelské příležitosti
 • Popis našich výrobků a služeb
 • Informace o marketingu a managementu
 • Finanční výhled neboli finanční plán
 • Informace o rizicích a kritických místech projektu

 

Druhy živností:

-ohlašovací – patří sem živnosti volné, vázané a řemeslné, jedná se o podnikání na základě ohlášení a získání živnostenského listu neboli výpisu ze živnostenského rejstříku

-koncesované-jedná se o podnikání na základě udělení koncese, oprávněním k podnikání je koncesní listina

 

Postup při založení živnosti:

 • Podáme žádost o živnostenské oprávnění na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu (písemně, elektroniky, osobně) nebo pomocí CZECH POINT
 • K žádosti připojujeme doklady:
 • Žádost/ ohlášení
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Prohlášení odpovědného zástupce že souhlasí s ustanovením této funkce s úředně ověřeným podpisem
 • Oprávnění pro užívání prostor k podnikání
 • Doklad o zaplacení správního poplatku
 • Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, případně jeho zástupce

 

 • U živností ohlašovacích bude živnostenské oprávnění vydáno a proveden zápis do živnostenského rejstříku – do 5 dnů ode dne doručení žádosti
 • U živností koncesovaných bude rozhodnutí o vydání živnostenského oprávnění vydáno do 60 dnů ode dne doručení žádosti živnostenskému úřadu (v rámci těchto 60 dnů je 30 dní na rozhodnutí státního orgánu – ministerstva, obecního či krajského úřadu, hospodářské komory), a do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení podnikání bude vydána koncesní listina, a bude proveden zápis do obchodního rejstříku

 

OHLAŠOVACÍ A REGISTRAČNÍ POVINNOSTI

 1. vůči finančnímu úřadu

Podnikatelé – fyzické (právnické) osoby jsou povinni do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet  vždy následující den po níže uvedených událostech:

 • u ohlašovacích živností– den ohlášení živnosti,
 • u koncesovaných živností– den, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabylo právní moci,
 • u zahraničních fyzických osob, které se povinně zapisují do obchodního rejstříku – den zápisu do tohoto rejstříku,
 • u právnických osob, které vznikají až zápisem do příslušného rejstříku – den zápisu do tohoto rejstříku

 

-doklad o registrování (tzv. „osvědčení“) bude vystaven a daňové identifikační číswlo bude přiděleno do 30 dnů ode dne podání přihlášky

 

-registrační povinnost nevzniká:

 1. a) daňovému subjektu, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost,
  b) daňovému subjektu, u kterého je předmětem daně pouze nemovitost,
  c) poplatníkovi, který má výhradně povinnost platit daň nepřímo prostřednictvím plátce daně

 

-další povinnosti podnikatele vůči finančnímu úřadu:

 • povinnost hlásit všechny změny týkající se podnikání do 15 dnů od jejich vzniku
 • podnikatel je povinen se v zákonem daných termínech zaregistrovat k ostatním daním, pokud mu tato povinnost při podnikání vznikne
 • do 30 dnů ode dne vzniku hlásit zřízení stálé provozovny

 

 1. vůči ČSSZ

-podnikatel je povinnen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 8 kalendářních dnů následující skutečnosti:

 • zahájení (znovuzahájení)samostatné výdělečné činnosti 
 • ukončení samostatné výdělečné činnosti,
 • zánik oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
 • zahájení či ukončení pracovního poměru s našimi zaměstnanci
 • veškeré změny našich údajů či údajů o našich zaměstnancích

-další povinnosti:

 • vést evidenci a být součinní v rámci důchodového pojištění a nemocenského pojištění

 

 1. vůči zdravotní pojišťovně

-podnikatel je povinnen oznámit zdravotní pojišťovně do 8 kalendářních dnů následující skutečnosti:

 • zahájení (znovuzahájení)samostatné výdělečné činnosti
 • ukončení samostatné výdělečné činnosti,
 • zánik oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
 • zahájení či ukončení pracovního poměru s našimi zaměstnanci
 • veškeré změny našich údajů či údajů o našich zaměstnancích


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy