Dvoutrubková teplovodní soustava – vzduchotechnika

 

   Otázka: Dvoutrubková teplovodní soustava

   Předmět: Vzduchotechnika

   Přidal(a): Michaela

 

 

Dvoutrubková teplovodní soustava

a) Dvoutrubková teplovodní soustava

 • 1) soustavy dvoutrubkové:
  • A) protiproudé –délka okruhů jednotlivých otopných soustav je různá
  • B) souproudé – délka okruhů jednotlivých otopných soustav je stejná

 

–        Dvoutrubkové zapojení otopných ploch znamená, že přívodní voda k jednotlivým otopným plochám je vedena samostatným potrubím, vratná voda z otopných ploch je odváděna rovněž samostatným potrubím.

–        Dvoutrubkové zapojení se v odborné terminologii nazývá „ uzavřený okruh“

–        Otopná voda se v otopných soustavách pohybuje buď pomocí oběhového čerpadla nebo se využívá přirozený oběh.

–        Princip přirozeného oběhu – přenos tepla probíhá od kotle k otopnému tělesu, voda ve vratném potrubí je chladnější než voda v přívodovém potrubí. Má tedy vyšší hustotu, takže na straně vratné vody je vyšší hydostatický tlak než na straně přívodní.Přetlak (účinní tlak ) způsobí pohyb vody v okruhu – kotel – těleso – kotel = přirozený oběh.

–        Přetlak (účinný tlak) vzniká v každém okruhu otopné soustavy. Ať už je to princip přirozeného oběhu, nebo oběhu s čerpadlem.

–        Přirozeného oběhu –  je využíváno pro menší tepelný příkon – např. rodinné domy, menší bytové budovy. Příkon nepřesahuje 150 kW

–        Hlavní výhoda přirozeného oběhu: není závislá na dodávce elektrické energie potřebné pro pohon oběhového čerpadla, význam u kotlů na tuhá paliva, která tím mají zajištěn trvalý oběh vody.

 

Dvoutrubková soustava se spodním rozvodem a přirozeným oběhem –

–        Hlavní horizontální přívodní potrubí je vedeno pod stropem nejnižších podlaží (suterén, sklep)

–        Ke stoupačkám jsou pak připojena v jednotlivých podlažích otopná tělesa s krátkými přípojkami

–        Po ochlazení v otopných tělesech se voda vrací vratnými stoupačkami a horizontálním vratným potrubím ke kotli (zdroj tepla musí být osazen pojistným ventilem)

–        Systém je uzavřený

 

Dvoutrubková soustava s horním rozvodem

–        Hlavní horizontální přívodní potrubí je většinou vedeno v původním prostoru pod stropem nejvyššího podlaží a vratné je vedeno pod tělesy nebo pod podlahou.

–        Pojistným zařízením je tlaková expanzní nádoba s membránou

–        Výhody nuceného oběhu: – tvořené čerpadlem, nižší investiční náklady, otopná tělesa i ve stejné úrovni jako zdroj tepla

–        Menší objem vody v otopné soustavě

–        Vyšší tlakové ztráty

–        Efektivnější provoz

–        Výhodnější začlenění rozvodu do interiéru

Nevýhody – provoz závislý na dodávce elektrické energie, soustava je provozně nákladnější (spotřeba elektrického proudu, hluk)

 

Etážové vytápění –  ústřední teplovodní vytápění jednoho podlaží, zdroj tepla osazen v témže podlaží

–        Pro provoz jednoho uživatele (obsluha, regulace, provoz v jeho režii)

–        Rozdělení etážového vytápění-

–        A) etážové vytápění s přirozeným oběhem vody

–        B) etážové vytápění s nuceným oběhem vody

Etážové vytápění může být buďto – dvoutrubkové, nebo jednohubkové

Vhledem k využití moderní technologie v oboru vytápění došlo u etážového vytápění v posledních letech k technologickým i provozním úpravám. Můžeme však říci, že vytápění dnešních rodinných domů je založeno na principu výše uvedených soustav.

 

B) Účinný tlak – výpočet samotížného oběhu topné vody

 

Rozdělení teplovodních soustav podle oběhu vody

Rozdělení podle hledisek:

Podle způsobu přívodu a odvodu otopné vody ze spotřebičů rozeznáváme:

 • 1) soustavy dvoutrubkové:
  • A) protiproudé
  • B) souproudé
  • 2) soustavy jednohubkové:
   • A) bez obtoků spotřebičů
   • B) s obtoky spotřebičů
   • 3) Soustavy třítrubkové – soustava slouží i ke chlazení, třetí trubka je provodní pro chladící látku, vratná trubka je společná
   • 4) Soustavy čtyřtrubkové – soustava slouží k vytápění i chlazení (dvě trubky vytápění, dvě trubky chlazení)

 

Podle provedení hlavního rozvodu:

 • A) soustavy se spodním rozvodem
 • B) soustavy s horním rozvodem

 

Podle rozvodu k jednotlivým otopným plochám může být rozvod:

 • A) vertikální
 • B) horizontální

 

Podle toho zda je soustavy spojena s atmosférou nebo oddělena od atmosféry:

 • A) teplovodní soustavy otevřené, s doporučenou pracovní teplotou do 95 stupnů
 • B) teplovodní soustavy uzavřené (tlakové) s pracovní teplotou do  115 stupňů

 

Podle zajištění oběhu otopné vody v soustavě

 • A) soustavy s nuceným oběhem (s oběhovým čerpadlem)
 • B) soustavy s přirozeným oběhem
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy