Komíny – vzduchotechnika

 

   Otázka: Komíny

   Předmět: Vzduchotechnika

   Přidal(a): Michaela

 

 

 

 

A) Komíny

–        Komín odvádí spaliny ze zdroje tepla do venkovního  ovzduší a vytváří potřebný podtlak (nebo-li tah) nutný pro proudění spalovacího vzduchu do ohniště a pro překonání ztráty spalinové cesty. Bez dobrého tahu nelze zajistit hospodárné a účinné spalování

–        Navrhování komínu se doporučuje spolupráce s kominickou firmou

 

Pojem – komín je vzhůru vedoucí stavební konstrukce sloužící k odvádění spalin spalinovou cestou od spotřebiče paliv (od otopného hrdla lokálního topidla nebo kotle). Obsahuje jeden nebo několik komínových průduchů

–        Komíny se navrhují dle ČSN 73 4201 2010 – úkolem komínů je přímý odpad spalin do volného ovzduší za každých provozních podmínek

 

Obecné třídění komínů:

1)     Podle umístění v budově – vestavěné, přistavěné (konstrukčně jsou spojeny s budovou)

–                                                       – Samostatně stojící

2)     Podle provedení komínového pláště

–        Zděné

–        Monolitické

–        Montované z prefabrikátů

3)     Podle konstrukčního uspořádání

–        Jednovrstvé komíny – v žádném případě nevyhovují pro spaliny z kapalných či plynových paliv, které mají vyšší vlhkost

–        Vícevrstvé – kterou jsou složeny nejméně ze dvou vrstev

 

Vrstvy komínů:

–        Vnitřní vrstva – je komínová vložka odolná proti chemickým, mechanickým a tepelným vlivům s malou akumulací tepla. Vyrábí se z kyselinovzdorného šamotu, oceli, plastu

–        Střední vrstva tepelně izolační – umožňuje rychlé zahřátí komínové vložky a snižuje zahřátí vnějšího povrchu komína, který v jakékoliv konstrukci nemá přesáhnout 52 stupňů celsia

–        Vnější vrstva – komínový plášť – chránící vnitřní vrstvy a zlepšující tepelnou izolaci

4)     Podle připojování spotřebičů

–        Samostatné komíny, které odvádí spaliny jedním průduchem od spotřebiče z jednoho podlaží

–        Společné komíny – které jedním průduchem odvádí spaliny od spotřebičů z více podlaží nad sebou

5)     Podle proudění vzduchu – nevětrané, větrané souproudým způsobem, větrané protiproudovým způsobem

6)     Podle velikosti plochy průřezu – úzké, střední, průlezné

7)     Podle uspořádání komínových průduchů – průběžné, podlažní, se společným sběračem

 

Požadavky na provedení komínů –

–        Požadavky na stavební provedení komínů určuje ČSN 73 4201 – specifikuje materiály komínů, požadavky na jednovrstvé či vícevrstvé komíny, stanovuje rozměry průduchů  komína, kontrolních otvorů, vymetacích otvorů, vybíracích otvorů, rozměry komínových dvířek, u komínů nad střechou stanoví vyústění komínů a vzdálenost od sousedních objektů

–        Podobná norma stanovuje požadavky na kouřovody.

 

Stanovení průřezu komínového průduchu

–        Stanovení komínového průduchu – podle empirických vztahů či diagramů, nebo vypočítat na základě doporučené rychlosti spalin.

–        Zjednodušený způsob:

a)     Komínové průduchy pro spotřebiče na tuhá paliva

–        Pro lokální topidla – používají se průřezy o světlém rozměru (průměru či straně čtverce) 140 a 200 mm.

–        Kotle etážové a ústředního vytápění do 20 kW – pro tyto kotle zpravidla vyhoví samostatný komínový průduch  150 x 150 mm , a u komínů při účinné výšce 10 m a méně vyhoví průřez 160 x 200 mm

–        Kotel ústředního vytápění do 50 kW – pro tyto kotle vyhovuje samostatný průduch o průřezu 0,04 a 0, 045 m2 podle výšky komína (min 10 m).

b)     Komínové průduchy pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva – pro tyto spotřebiče do výkonu 93 kW lze použít komínový průduch  o průřezu 200 mm

 

B)      Stanovení objemového průtoku větracího vzduchu

–        Průtok vzduchu se stanovuje podle druhu škodlivin:

–        Škodliviny rozlišujeme:

–        A) škodliviny ohrožující zdraví

–        B) Teplo, vlhkost

–        C) Ostatní, kompenzací místně odsávaného vzduchu

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!