Starověký Egypt a Mezopotámie – maturitní otázka


Otázka: Starověký Egypt a Mezopotámie

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Natalaj

 

 

Charakteristika: 

 • První větší civilizace, rozšíření zemědělství (závlaha z řek)
 • Mezopotámie – Eufrat, Tigris
 • Egypt – Nil

 

Egypt 

Periodizace

 • Před dynastické období (5000–2700 př. n. l.)
 • Stará říše (2800–2100 př. n. l.)
 • Střední říše (2100–1600 př. n. l.)
 • Nová říše (1600–700 př. n. l.)
 • Pozdní doba (700–300 př. n. l.)
 • 4. tis. př. n. l. existoval Horní a Dolní Egypt (podle toku Nilu).
 • 4. – 3. tis. př. n. l. faraon Meni sjednotil oba státy do jedné říše a nastává období Staré říše (3000-2181 př. n. l.). Sídlil ve městě Mennofer.
 • Vládcové Střední říše (2040-1786 př. n. l.) sídlí ve Vésetu (Théby).
 • Nová říše trvá od roku 1560 př. n. l. do 1080 př. n. l., tamní vládcové si podmanili Sýrii (po Eufrat), Palestinu a Krétu. Sídelní město opět Véset.
 • Důležitý je cyklus záplav
 • Důležité je náboženství (polyteismus – cca 100 bohů)
 • Počátkem roku 3000 př. n. l došlo k antropomorfizaci (polidštění) bohů, 
 • zůstává lidská hlava nebo jiné části těla (důležité znaky)
 • Nejstarší památky z dolního Egypta (centrum Memphis)

 

Bohové:

Amon 

 • Bůh, který vznikl jako první a jeho podstatu nikdo nezná

Re

 • Bůh slunce

Anubis 

 • Bůh zemřelých a pohřebišť
 • Patron balzamovačů a mumifikace

 

Kult mrtvého 

 • Pohřbívání mrtvých do písku – přirozená mumifikace – počátek mumifikace
 • Víra v posmrtný život
 • Mumifikace probíhá pomocí plátna s pryskyřicí
 • Mumie namáčeny do mumifikačních roztoků a vkládány do sarkofágu, který je z několika vrstev
 • Pohřby doprovázeny čtením z knihy mrtvých

 

Kanopy = nádoby na vnitřnosti (při mumifikaci by se zkazily)

 • Zdobeny polychromovanými ornamenty (malování barvami na připravený křídový podklad)
 • zachycení neměnného času, dvojník přežívá po dobu uchování ostatků

 

Architektura:

 • Stavební materiál: kámen, cihly, písek
 • Základní stavební princip: převládá tzv. Architráv = vodorovný kámen na vzpěrách, pouze výjimečně v pyramidách i klenba

Mastaba 

 • Nejstarší typ stavby
 • Obdélníkové základny
 • Hroby vyšších úředníků a dvořanů
 • Nejčastěji budovány poblíž pyramid
 • Komora pro pohřbívání až 30 m pod zemí
 • Byly řazeny vedle sebe a mnohdy vytvářely celá města

Stupňovitá pyramida

 • Džoserova pyramida v Sakkaře
 • Nejstarší
 • 7 mastab na sobě

Pravidelná pyramida

 • Cheopsova pyramida u Gízy
 • 146 m – nejvyšší

Hrobky tesané do skal

 • Údolí králů (Théby)
 • Všechny hrobky až na Tutanchamonovu vykraden
 • Zdobený nábytek v hrobkách s výbavou panovníka

Obelisky

 • Zprvu sloužily ke kultovním účelům, později se staly významným symbolem moci
 • V Nové říši byly stavěny po dvou u vchodu do chrámu
 • Byly zdobeny hieroglyfy
 • V novověku často dopravovány do Evropy a nyní zdobí mnoho našich měst – Řím, Paříž, …

 

Sochařství:

 • Na vysokém stupni – životní a nadživotní velikost, správné proporce
 • Námětem byli panovníci a božstvo
 • V pozdějším období i jemná modelace výrazu obličeje
 • Sochy polychromovány (barveny), do očí byly dávány i drahé kameny (tzv. inkrustace)

Inkrustace = technika vkládání různých materiálů do sebe

a) Monumentální linie sochařství  

 • Značně stylizované – nekonkrétní, nebo nereálná podoba
 • Strnulé – trůnící nebo vznešeně sedící
 • Menkauré s manželkou – Z období Staré říše

b) Realistická linie sochařství

 • Busta královny Nefertiti 
 • sochař Thutmóse
 • Z období Nové Říše
 • Nefertiijti byla ženou Amenhotepa IV., který se přejmenoval na Achnatona 

 

pohřební masky 

 • Tutanchamonova 
 • Ze zlatého plechu, sklíčka, drahokamy
 • Nalezena roku 1922 v Údolí králů

 

Reliéfy 

 • Mnohdy zaměňovány s malbou, protože jsou velice nízké a polychromovány
 • Na stěnách pyramid a chrámů
 • a) zapuštěný reliéf = zvýraznění linek
 • b) normální reliéf

 

Malířství:

 • Egyptské malířství sloužilo náboženství a panovníkovi, bylo prostředníkem v kontaktu se světem „nahoře“
 • Na vnitřních stěnách mastab, skalních hrobek, méně v pyramidách (téměř ne)
 • Malby umístěny v podélných pásech nad sebou
 • Dodržován tradiční egyptský kánon pro zobrazení
 • Narativní (výpravný) charakter 
 • Z počátku smíšená technika reliéfu a malby – brzy opuštěn
 • Techniky malby: přírodní hlinky na omítce (štuk, sádra), jako štětec posloužil většinou rákos

 

Egyptský kánon pro zobrazení figury

 • Hlava a nohy z profilu, oko a ramena zepředu

Dva typy zobrazení:

 • a) Pásová perspektiva 
 • Co je blíže to je dole, co je dále je výše
 • b) Hieratická perspektiva 
 • Důležitost znázorněna velikostí
 • Faraon je největší, otroci nejmenší 
 • Podle postavení ve společnosti

 

Ikonografie

 • ustálené výjevy ze života faraona (lov v bažinách, lov ptáků, boj s nepřáteli aj.)

 

Fajjůmský portrét 

 • Destičky s portrétem zemřelého faraona
 • portréty z období Nové říše

 

Písmo:

 • Nejprve obrázkové, pak slabičné
 • Proslavily se hieroglyfy
 • Původní písmo je obrázkové, z něj se vyvinulo hieroglyfické písmo, později tzv. hieratická a démotická kurzíva
 • Písmo rozluštil Bedřich Hrozný

 

Mezopotámie

 • Rozkládala se na území dnešního Iráku, v podstatě mezi řekami Eufrat a Tigris
 • Mezi nejznámější sumerské městské státy patří Ur, Uruk, Lagaš, Ninive, Eridu, Mari

 

Periodizace

 • epocha sumerská (3500-2350 př. n. l.),
 • epocha semitská (2350-539 př. n. l.)
 • patří sem mimo jiné říše starobabylonská (Chamurappi), novobabylonská říše (Nabukadnezar) aj.
 • Konec mezopotamské civilizace nastal 539 př. n. l. dobytím Babylonu Peršany

 

Architektura:

 • V Mezopotámii často záplavy, proto se stavělo na vyvýšených terasách
 • Stropy vytvářeny nejprve trámy, později klenbami z cihel
 • Stavební materiál: převážně cihla (uvnitř stavby pálená, vně glazurovaná), a to v důsledku nedostatku kamene a dřeva

Zikkurat

 • Typický pro architekturu Mezopotámie
 • Je to stupňovitý chrám pálených cihel
 • Nesloužil k pohřbívání (na rozdíl od pyramid), ale k uctívání bohů
 • Obřad uctívání bohů zde probíhal na schodech
 • Na vyvýšeném místě – z důvodu záplav
 • Stavěli se z nepálených cihel, sušených na slunci
 • zikkurat v Uru
 • Palác v Mari – zachovány malby, zobrazení jako v Egyptě
 • Další stavby:
 • Ištařina brána
 • Vysuté Semiramidiny zahrady v Babylonu 

 

Sochařství:

 • Sumerové vynalezli hrnčířský kruh
 • Pro sochařství je typický tzv. tetramorf (býk, člověk, orel, lev), stély (Narámsinova stéla, Chammurappiho zákoník aj.) a sošky Gudey, správce Lagaše
 • Sochy panovníka Gudey – stojící nebo sedící
 • bůh a současně správce města Lagaš
 • Náramsinova stéla – zobrazení dvou Sluncí
 •  Chammurapiho zákoník – klínovým písmem vytesán do podoby stély (podélná kamenná deska)
 • Reliéf se zraněnou lvicí-naturalismus (ochrnutí)

 

Tetramorfy = spojení býka, orla, lva a člověka

 • Typické pro sochařství Mezopotámie
 • 5 nohou – efekt stojícího i jdoucího

 

Pečetní válečky – kamenné válečky

 • sloužily k otisku do horkého vosku nebo hliněných destiček

 

Bohové

 • Stejný život jako lidé, byli nesmrtelní
 • Šamaš – bůh Slunce
 •  Ištar – bohyně plodnosti

 

Novobabylonské období

 • největší rozkvět za vlády krále Nabukadnezara
 • Babylonská věž – pravoúhlá
 • základem byl zikkurat
 • Ištařina brána – procesní cesta
 • zoomorfní reliéfy (pálená hlína, na povrchu – glazura)
 • zobrazení posvátných zvířat (býci) – polymorfy – např. 

 

Asyrská říše

 • Chetité = schopní stavitelé
 • Použití kovu
 • Geometrické tvary
 • Palác Sarkona II. – brána paláce s hlavou býka (Asyrský býk).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!