Starověký přední východ – maturitní otázka


Otázka: Starověký přední východ

Předmět: Dějepis

Přidal(a): elis

 

 

Charakteristika: 

 • Oblast Mezopotámi = Meziříčí (Eufrat a Tigris)

 

Sumerové

 • malé městské státy, není centrální stát

 

Akkadská říše

 • 1. centralizovaný stát

 

Asyrská říše

3. různá období (nenavazují)

 • Staroasyrská
 • Středoasyrská
 • Novoasyrská

 

Babylonská říše

 • Starobabylonská
 • Středobabylonská 
 • Novobabylonská 

 

Sumerové

 • 4.tis.př.n.l.
 • Vynálezci zemědělství, kola a písma
 • 1. budovatelé závlahového systému – odvodňovací kanály
 • Ur, Uruk, Lagas, Kiš, Eridu – Sumerské městské státy
 • Chrámové hospodářství – správní středisko, v čele je kněz
 • Kiš – hegemon – nadřazen, sídlo panovníka
 • Panovník (král) – původně vojevůdce – dobyl nějaký městský stát
  • Zabespečit mír
  • Vést války (výherné)
  • Zodpovídá za úrodu
  • Přebírá správní funkci – paácvé hospodářství
 • Nippur
  • Náboženské centrum
  • Bez panovníka a vojska
  • Panovníci si tu nechali věštit budousnost

 

Akkadská říše

 • 1. centralizovaný stát
 • 2340 př.n.l.
 • Sargon – vládce (původně úředník v Kiši)
 • Založeno město Ninive

 

Asyrská říše

Staroasyrská říše

 • 2000 – 1800 př.n.l.
 • Aššur – hlávní město, sídelní město panovníka
 • Rozvoj obhodu
 • Vyváží se: látky, vlna, kovové předměty 
 • Přiváží se: zlato, stříbro
 • Ryvalita s Babylonem
 • Babylon = konkurent

Středoasyrská říše

 • 1500 – 1000 př.n.l.
 • Velmi často napadaná – Mittani, Churrité – koně, Chetité – 1. INDOEVROPSKÉ PÍSMO – B. Hrozný, Egypťané

Novoasyrská říše

 • 911 – 612 př.n.l.
 • Nejslavnější období
 • Ninive – hlavní město
 • Sargon II – panovník
 • Vyplenili města o dovezli to do Ninive
 • Dobyli Egypt
 • Aššurbanipal – Aššurbanipalova knihovna, “ztratil Egypt”
 • 612 př.n.l. Babylon dobývá Ninive

 

Babylonská říše

 • Bab – ilím

Starobabylonská říše

 • Chammurapi – chamurapiho zákoní
 • Stříbro – jednotná měna
 • MARDUK – hl. Bůh, ochránce Babylonu

Středobabylonská říše

 • Nejméně důležitá
 • Napadaná Chetity a mořskými národy

Novobabylonská říše

 • 625 – 539 př.n.l.
 • Dobyli Ašur a potom Ninive
 • Nebukadnezar II (Nabuko)
 • Dobyl Jeruzalém
 • Odvlekl židy do Babylonu jako otroky
 • Vlastní architektura 
 • Zikuraty – stupňovité věže (babylon. Věž)
 • Ištařina brána
 • 539 př.n.l. – Peršané zničili Novobabylonskou říši
 • Kýros Veliký – Perský vůdce, propustil židy zpět do Jeruzaléma
 • Semiradiny zahrady – Nabukadnezar vystavěl pro svou manželku, perfektní zavlažovací systém

 

Kultura v Mezopotámii

a) Náboženství – Polyteismus

 • AN (nebe, blesk) – ENLIL (země, osud) – ENKI (umění, písmo, věda, řemesla, voda, mousdrost) – MARDUK (Babylonu, moudrost)
 • Architektura – chrámy + Zikmundy

b) Písmo 

 • Piktogram = obrázkové písmo
 • Kalkuly – symboly
 • 4000 let -> klínopis
 • Rákosové pisátko do hliněné destičky

c) Literatura

 • Hymny, motlitby, zaříkání, nářky, báje, pověsti, eposy (EPOS O GILGAMEŠOVI)
 • Vědecké spisy s ponaučením a zamyšlením
 • Sumerský královský seznam

d) vzdělanost a věda

 • Písařské školy
 • Ve škole – čtení, psaní, přírodopis, zeměpis, gramatika, matematika, hudba, zpěv
 • Slovníky (např. Sumerko-akadské)
 • Slunešní a vodní hodiny
 • Desetiní i šedesátiná soustava
 • Řiše Mittani -> území Levanty, 17.st.př.n.l.
 • Zikkurat – stupňovité věže pnoucí se do výše, vysoké několik desítek metrů, několik teras nad sebou na vrcholu schodiště, kam sestupoval bůh
 • Palestina – Kanaán
 • Pelištejci = Filištíní = Palestinci
 • 1300 př.n.l. – hebrejsko izraelské kmeny (=Židé), utvořili kmenový svaz

 

Období soudců

 • 12 soudců
 • Velitelé vojsk + kněží
 • Saul – boj proti Pelištejncům
 • 1. král

 

Období královské

 • 1020 př.n.l. – korunovace Saula
 • David – z kmene Juda, věřil v Boha
 • Šalamoun
  • Davidův syn
  • chytrý a bohatý
  • vystavěl chrám – dnes z něj zbyla už jen zeď nářků
  • zemřel 926 př.n.l.

 

Rozpad říše na dvě části

a) Izraelské království

 • Hl. Město – SAMAŘÍ – 721 př.n.l. dobyto Assyřany

b) Judské království    – jižní

 • Hl. Město – Jeruzalém – 587 př.n.l. dobyto Nabukadnezarem II.
 • Vyplenil, zapálil
 • Zbořil Šlomoaská chrám
 • Zotročení Židů – Kýros Veliký je pustil zpět
 • 2.stol př.n.l. dobyli Selukovci (Řekové) Palestinu
 • Řečtina – hl.jazyk
 • Polyteismus
 • Povstání Makkabejských – proti zavedení řeckých bohů v Palestine (Řekové vyhráli)
 • 64 let př.n.l. dobyto Řimany
 • Herodes Veliký (rok 0)
 • Římané zavádějí své bohy
 • Židovská válka – 66 – 70 n.l.
 • Josephus Flávis – napsal o té válce
 • Za trest jsou židé vyhnáni
 • Titův vítězný oblouk – uprostřed Říma, na počest vítězství Tita v první židovské válce, postaven po jeho smrti
 • 30. léta 2st.n.l.
 • Šimon bar Kochba – vedl povstání – židé x Řím
 • Židé prohráli – musí pryč z Palestiny
 • Diaspora – rozptýlení židů ve světě

 

Judaismus

 • Nejstarší monoteistické náboženství světa
 • Hospodim, Pán, Ádonaj
 • ,,Jsem, kerý jsem”
 • Mikrá – starý zákon
 • Tóra – 5 knih Mojžíšových
 • Desatero – základ
 • Proroci – Jeremiáš, Izariáš
 • Žalmy- písně, oslavují Boha (Davidovy žalmy)
 • Vyjádření vztahu
 • Košer – potraviny pro Židy
 • Davidova hvězda – na vlajce
 • Menora – 7 ramenný svícen – posvátný
 • Pogromy- útok na židovskou čtvrť
 • Antisemitismus – nenávist k Židům.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!