Zpracování předloh

chemie

 

Otázka: Zpracování předloh

Předmět: Technologie a polygrafie

Přidal(a): hohoho5

 

Co vyžaduje předtisková příprava:

 • Předlohy pro grafickou reprodukci a jejich náležitosti – Obecná charakterizace perových a tónových předloh
 • Obsah a zaměření tiskovin
 • Konstrukce sazebního obrazce a optického středu
 • Zásady zarovnání textu
 • Zásady barevné kompozice z hlediska typografického

 

Předlohy pro grafickou reprodukci

 • Obrazové
 • Textové

 

OBRAZOVÉ PŘEDLOHY

1) Fyzické (reálné) předlohy

 • To jsou hmotné předlohy, které obdržíme od zákazníka (musíme je digitalizovat) – Nejčastěji se jedná o předlohy určené ke skenování (fotografie, diapozitivy/filmy, různé obrázky)

 

Požadavky:

 • Dobrá kvalita
 • Čisté a nepoškozené
 • Poznámky na zadní straně nesmějí být vytlačeny nebo prosvítat na přední stranu
 • Musí být přesně definovány veškeré požadavky na úpravu – retuše, výřez, vykrytí atd.

 

Dělení fyz. předloh:

 • podle charakteru kresby – pérové a tónové
 • podle podložky – průsvitné a odrazové
 • podle způsobu zhotovení – digitální pořízené digitálním fotoaparátem a analogové, tj. vytvořené výtvarníkem nebo tištěné předlohy
 • podle počtu barevných odstínů – jednobarevné a vícebarevné

 

Pérové předlohy

 • Ostrá kresba a velký kontrast oproti pozadí (u jednobarevných pérovek jsou nejlepší černobílé – tvoří největší kontrast)
 • Obraz se skládá z plochých čar a neobsahuje tónové přechody, taková kresba je tvořena jedním tónem (stejným odstínem) např. kresba tuší
 • Mohou být v hrubém či jemném provedení
 • Velikost 1:1 (zvětšováním se ztrácí kvalita, zmenšováním se ztrácí detaily)
 • Jednodušší pérové kresby je lepší překreslit ve vektorovém programu (vektorizace) – Adobe Illustrator

 

Tónové předlohy (autotypie)

 • Předlohy s plynulými přechody mezi světly a stíny resp. mezi černou a bílou nebo nejsvětlejší a nejtmavší sytou pestrou barvou – široká stupnice polotónů
 • Patří sem např. černobílé a barevné fotografie a diapozitivy, negativy, malby, jemné kresby apod.
 • Důležitým parametrem tónových obrázků je tónový rozsah (rozdíl tónových hodnot nejtmavšího a nejsvětlejšího místa předlohy. Tónový rozsah můžeme zjistit pomocí denzitometru
 • Měly by mít hladký povrch, být bez nežádoucích nádechů a s rozumným kontrastem (u negativu by měla být dodána i vyvolaná fotografie)

 

Odrazová předloha – její obraz je na odrazové podložce – papír, fotopapír, karton, lepenka a textil, vše, co může paprsek odrážet

Průsvitná předloha – kresba je na průsvitné nebo-li transparentní podložce např. film, folie, sklo

Negativní předloha – klasický negativ je v programu převeden do pozitivu (lepší způsob je si napřed udělat fotografii a potom naskenovat)

Diapozitiv – měl by být chráněn v rámečku (pěkný obraz v převodu), je kvalitní

 

2. Digitální předlohy

 • Digitální podoba na záznamovém médiu (např. obrázky z dig. fotoaparatu, externě naskenované obrázky)
 • Vhodnými grafickými formáty přijímaných předloh jsou TIFF, JPEG (co nejmenší stupeň komprese), RAW, PDF nebo EPS
 • Rozlišení je základním kritériem posouzení vhodnosti obrázku k tisku. Požadované rozlišení obrázku pro tisk se udává v počtu pixelů na palec – jednotkou je ppi
 • Správné rozlišení je v měřítku 1:1, zpravidla 300 dpi pro tónové předlohy a 1 200 dpi pro pérovky uložené do bitmapových souborů
 • Obrázky by měly být v původní podobě bez uživatelských úprav se správnou barevností a šumem

 

TEXTOVÉ PŘEDLOHY

 • Rukopisy
 • Základní textová předloha pro sazbu dokumentů
 • Je podkladem pro práci grafika, který vytváří předpis sazby a počítá její rozsah
 • Musí být úplný, se všemi přílohami

 

Zpracování rukopisů:

 • Imprimovaný rukopis – za jeho bezchybnost odpovídá autor (zákazník), je schválený autorem k tisku
 • Redakční úprava – zahrnuje zpracování rukopisu a všech souvisejících předloh v redakci po stránce obsahové i formální

 

Formy rukopisu:

 • a) analogové
  • text psaný rukou
  • tištěné předlohy
  • Tyto předlohy zdigitalizujeme pomocí skeneru a zpracujeme funkcí OCR (= optické rozpoznávání znaků, což je metoda, která nám umožňuje díky scanneru zdigitalizovat analogové předlohy a dále s nimi pracovat digitálně) + provedeme korekturu
 • b) v elektronické podobě
  • Text pořízený pomocí některého z textových editorů (v elektronické podobě na záznamovém médiu)
  • Zaslány elektronickou poštou = digitalizovaný soubor dat
  • Úvodní stránka rukopisu by měla obsahovat jméno autora, název dokumentu a celkový počet stran a příloh
  • Číslování stran
  • Formát A4
  • Přílohy, tabulky a další doplňky se zařazují na samostatné soubory a označují se číslem strany, na kterou patří

 

Náležitosti rukopisu:

 • základní druh a všechny odlišné druhy písma
 • velikost základního písma
 • ostatní použité velikosti písma
 • výšku strany s počtem řádků základního stupně písma
 • postavení sazby v záhlaví a ve hřbetu
 • grafickou úpravu vstupních, koncových a ostatních textově neúplných stránek, tabulek,rejstříků, obsahu a tiráže.

 

Je-li rukopis současně i zdrojovým textem, je nutno kromě výše uvedených zásad dodržovat i další zásady, které usnadní další práci s tímto textem:

 • Je vhodné se předem domluvit na formátu, ve kterém se text bude předávat
 • Není vhodné jakékoliv předformátování textu (vycentrování, tabelátory, zarovnání do bloku, zarážky odstavců), protože se v realizaci projevují komplikace při importu
 • Rukopis by měl být psaný pouze jako hladký text, zarovnaný k levému okraji
 • Ukončování řádek je nutné provádět pouze volným přetékáním do následujících, příkaz ENTER lze používat pouze k ukončení odstavce – Odstavce nesmí začínat pevnými mezerami. – Po interpunkci musí být mezera.
 • Obsahuje-li zdrojový text složitý matematický vzorec, je většinou snazší napsat jej ručně nebo vytisknout na přiložený list papíru a na místo, kam má být vložen, uvést pouze odkaz. – Text, který je poznámkou (pod čarou) musíme zřetelně vyznačit, a tak navázat na to místo v textu, ke kterému se daná poznámka vztahuje.

 

Předpis sazby:

 • V dnešní době již rarita, spoléhá se na grafika
 • Aby mohl být text zhotoven, tedy vysázen přesně podle představ zákazníka, musí být v rukopise vyznačeny všechny údaje potřebné pro sazbu. Základní předpis pro sazbu musí obsahovat:
 • velikost sazebního obrazce a umístění na stránce
 • pro veškeré texty – druh, řez a stupeň písma, proklad, zarovnání
 • způsob vyznačení slov, která mají být zvýrazněna
 • velikost odstavcové zarážky, odstup mezi kapitolami, mezera pod titulkem
 • umístění textů mimo sazební obrazec – poznámky pod čarou, stránkové číslice, marginálie, záhlaví, zápatí, délka a tloušťka linek…
 • předpis tabulky (druh a tloušťka linek, celková úprava tabulky)

 

Korektura:

 • Jde o opravu chyb v textu od pravopisných pravidel, autorova rukopisu, typografických pravidel, barevnosti dokumentu, ale i technických chyb v sazbě
 • domácí korektura – korektura přímo v tiskárně
 • autorská korektura – provádí přímo autor nebo překladatel či vydavatel

 

Oprava sazby podle korektury:

 • Vyznačování korektur: provádí se barevným perem pomocí speciálních korekturních znamének, která jsou standardizována a používají se bez slovních vysvětlivek
 • Korekturu vždy provádíme od začátku dokumentu, protože při opravě může docházet k automatickému přelomení sazby i při nepatrných změnách a tím ke vzniku nových chyb
 • Při korigování musíme dbát na udržení správného vyplnění řádků a dělení slov, korekturní výtisk je důležitým dokladem a měl by být proto archivován

 

Nejčastější opravy chyb:

 • Nahrazení několika mezer tabulátorem
 • Odstranění mezery za tabulátorem
 • Změna dvou mezer za jednu
 • Odstranění mezer před interpunkcí
 • Vytvoření mezer za interpunkcí
 • Odstranění mezer na začátku nového odstavce
 • Změna spojovníku za pomlčku
 • Odstranění mezer mezi uvozovkami

 

Imprimatur (schválení korektury k tisku)

 • Např. objednavatelem (autorem, nakladatelem, zákazníkem), mělo by být písemné a stvrzené podpisem (pro případ reklamace), imprimatur (lat.) – budiž tištěno
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!