Románské umění

 

Otázka: Románské umění

Předmět: Dějiny umění, Výtvarná výchova

Přidal(a): Michaela

 

Vysvětli podstatu feudalismu a časově jej vymez. V čem spočíval význam církve pro feudální řád?

 • Feudalismus: začal zánikem říše západořímské 476 a končí okolo roku 1500, je to spol. žijící ve středověku. Feudum = léno půdy = je založen a na feudálních výrobních vztazích, kde vlastníkem půdy, pastvin či stád je feudál(šlechta) na kterém je závislí poddaný = forma závislosti (renta v naturáliích, renta v úkonech (robota), renta v penězích) = pán propůjčoval svému vazalovi do osobního vlastnictví (nejdříve byla léna dočasná – po dobu života, později dědičná z otce na potomka)

 

Význam církve: od poč. středověku je křesťanství jedinou uznávanou ideologií, původně hlásající rovnost všech před Bohem, později se rozlišuje na trojí lid:

 • a, Poddaní – mají povinnost pracovat pro pána a poslouchat je 
 • b, Feudálové (šlechta)- mají vládnou a také chránit a bojovat
 • c, duchovenstvo (církev)- jeho úkolem je modlit se a vykonávat církevní obřady – trojí lid sloužil k upevnění poslušnosti, pokora a udržení závislosti na panovníci a šlechtě, mělo vliv na upevnění států

 

Co víš o Slovanech? Které státní útvary se vytvořili v raném středověku? Vysvětli: Karel Veliký, Svatá říše římská, hradská správa, Vikingové.

 • Slované: původně obývali rozsáhlé území v Zakarpatí mezi Vislou a Dněprem, postupný rozpad rodového zřízení vedl k vojenské demokracii = vytvoření kmenových svazů 
 • Státní útvary: Franská říše, Svatá říše římská, Arabská říše, Slované, Velká Morava
 • Karel Veliký: nejznámější panovník Franské říše, upevnil královskou moc, rozšířil území mezi válkami, získal titul římského císaře r. 800, kdy ho korunoval papež, podporoval rozvoj vzdělání a umění = Karolínská renesance
 • svatá říše Římská: bylo soustátí (ideologickým pojmem) představovala jednotu křesťanství, světskou hlavou je císař a duchovní papež  boje o investituru (boje mezi papeži a císaři o vládu) = dosaženo kompromisu r.1122 konkordátem wormským = smlouva církve a státu, král předá pouze světský symbol(žezlo) a nezasahuje do volby biskupů, papež zase duchovní symboly (prsten a berlu) – spor se znovu rozhořel za vlády Fridricha I. Barbarossa
 • r. 1806 byla Sv. říše římská zrušena rakouským císařem Františkem I., poté co Napoleon Bonaparte založil Rýnský spolek
 • Hradská správa: byla soustava raně středověkých hradišť na území Českého státu okolo 10. stol., která měla organizačně a správně zajišťovat přemyslovské panství 
 • Vikingové: (Normané – nazývání podle klimatu, vik = záliv, viking = pirát) obyvatelé severní Evropy v raném středověku, kteří byli zruční mořeplavci a výbornými obchodníky, měli vojenskou demokracii, v níž reálná moc náležela shromáždění všech svobodných mužů = tvz.: Thing. Objevili Severoamerický kontinent jako první okolo r. 1000 první Evropan Leif Eriksson

 

Jak se jmenuje první státní útvar na našem území a jakou úlohu v něm sehrála cyrilometodějská mise? 

 • Velkomoravská říše vznikla r. 833 za vlády Rostislava, který pozval r. 863 vyučovat staroslověnský jazyka a slovanské písmo – hlaholici, měli šířit křesťanství v mateřském jazyce 

 

Jak probíhal proces vzniku českého státu? V čem spočívá význam sv. Václava a sv. Vojtěcha? 

 • Formování Českého státu sehrál kmen Čechů, kterému vládl rod Přemyslovců. Sv. Václav a Vojtěch rozšiřovali křesťanskou víru na území Českého státu a východní Evropě.

 

V kterém období se rozvíjí karolinské a ottonské umění?

 • V Raném středověku (500–1200 n.l.)

 

Charakterizuj románskou kulturu a časově ji zařaď. Jaký charakter má románské umění?

 • Románská kultura: se rozvíjela v raném středověku, zhruba okolo r. 1000 -1250, zrodil se na více místech najednou ve stejnou dobu, v zemích římské říše, román. Sloh měl sloužit na propagaci církve – románské umění mělo vedoucí postavení, mělo transcendentální ráz (přesáhlo hranice smyslové zkušenosti)  používá symbolů a tíhne k abstrakci, necenila se tvůrčí originalita, pracovalo se podle předloh, přejímaly se hotové vzory, hlavní snahou bylo věrně napodobit

 

Uveď hlavní znaky románské architektury. Jaké druhy staveb vznikaly? Popiš základní jednotku sakrální architektury – kostel. Jmenuj konkrétní památky.

 • Druhy architektury: sakrální: kostel a klášter, Světské: hrad, městský palác, kamenný most, měšťanské domy
 • Typy kostelů:  Kostel je sakrální stavba, která slouží křesťanům k modlitbám a bohoslužbě
 •  podélná (jednolodí s apsidou enent., s věží, bazilikou, stejnolodí) – (rotundy, půdorys oktagonu, 5kupolovitý chrám, čtverec nebo řecký kříž) Př.: rotunda sv. Jiří ve Skalici, most v Avignou, opevnění města Carcassonne, kostel ve Vezelay

 

Jakou úlohu plnilo sochařství? Kde všude se vyskytoval převládající ornamentální a figurální reliéf? Čím se vyznačovala volná plastika?

 • Bylo vázáno na kostel a bohoslužbu -> transcendentní ráz = smysl lidské existence se nehledá v pozemském, ale posmrtném životě. 
 • Volná plastika se v tomto slohu nevyskytovala, nezájem o plastický tvar = převládal reliéf.
 • Reliéf se vyskytoval na portálech, okenních archivoltách, sloupce, v tympanonech, pilířů a přípor 

 

V malířství převažovala freska a iluminace – vysvětli pojmy

 • Freska: malba do vlhké omítky 
 • Iluminace: je výtvarný, často barevný obrazový doprovod textu ve středověkých rukopisech.

 

Čím se od románské kultury odlišovaly arabská a byzantská kultura? Co to jsou: mešita, minaret, afigurálnost, arabeska, mozaika, ikona?

 • Arabské umění: islám neměl vlastní uměl. tradici, a proto umění v jednotlivých dobytých zemí navazuje na místní tradice, Nejdůležitější jsou prvky turecké, perské a arabské 
 • Byzantské umění: bylo svázáno přísnými pravidly = kánony, prolínají se v nich prvky helénistické s prvky orientálními s cílem vést obyvatelstvo ke zbožnosti a cizí národy ohromovat nádherou 
 • Afigurálnost:  Islám zakazoval zobrazovat v umění živé bytosti 
 • Arabesky: ornamenty z proplétaných stužek a stylizovaných rostlinných motivů 
 • Mešita: islámský (mohamedánský) chrám k modlitbě (kostel)
 • Minarety: vysoké, úzké věže s ochozem, z něhož meuzínové svolávají k modlitbě 
 • Mozaika: je plošná výzdoba, sochařské dílo, ornamentální nebo figurální, sestavená z drobných různobarevných kostiček, kolíčků nebo destiček z kamene, keramiky, nebo skla. Upevňují do měkké omítky nebo tmelu.
 • Ikona: je náboženský obraz na dřevěné desce.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!