Bankovní soustava ČR – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Bankovní soustava ČR

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Violka

 

V ČR existuje tzv. dvoustupňová soustava, je tvořena:

 1. Centrální bankou – ČNB
 2. Obchodními bankami – např. Erste Bank, Komerční banka, ČSOB

 

Funkce ČNB

 1. určuje a provádí měnovou politiku
 2. vydává bankovky a mince
 3. řídí peněžní oběh a platební styk
 4. vykonává bankovní dohled
 5. vede účet vlády – státní rozpočet
 6. reguluje měnový kurz
 7. zastupuje stát v mezinárodních měnových institucích

 

Řízení České národní banky a její vztah k vládě

– ústřední banka ČR – „banka bank“

– sídlo ústřední ČNB je v Praze

– nejvyšším řídím orgánem je bankovní rada,

má 7 členů:

Guvernér Miroslav Singer

2 víceguvernéři

4 vrchní ředitelé

– členy bankovní rady jmenuje a odvolává prezident republiky

– jsou jmenováni na 6 let a mohou být členy max. 2 funkční období

– důležitá je nezávislost centrální banky – tzv. členové banky rady nesmí přijímat pokyny od prezidenta, Parlamentu, vlády atd.

– měla by ale s vládou spolupracovat při provádění měnové politiky

– vede účet vládě a dalším státním orgánům

– spravuje státní dluh

– vede účty příjmů a výdajů státního rozpočtu

 

Nástroje a cíle měnové politiky

– hospodářská politika, kterou provádí ČNB

– hlavním cílem je nízká a stabilní míra inflace

– prostřednictvím svých nástrojů ovlivňuje množství peněz v ekonomice

 

Nástroje měnové politiky:

 1. přímé – zákazy a příkazy, např. stanovení úvěrových stropů, v tržní ekonomice málo používané
 2. nepřímé (operace na volném trhu, diskontní sazba, lombardní sazba, sazba povinných minimálních rezerv)

 

a) Operace na volném trhu

– nejčastěji tvz. repo operace – ČNB prodává obchodním bankám CP, s tím, že je později odkoupí za cenu navýšenou o repo sazbu (většinou 14denní)

– obchodní banky si tak u ČNB ukládají svoje dočasně volné peněžní prostředky

– podle toho, jak je repo sazba vysoká jsou obchodní banky motivovány více nebo méně ukládat peníze

Zvýšení repo sazby – banky budou více ukládat – nakoupí více CP – snížení množství peněz v oběhu = restriktivní měnová politika

Snížení repo sazby – zvýšení množství peněz oběhu = expanzivní měnová politika

 

b) Diskontní sazba

– obchodní banky si mohou u ČNB uložit peníze i na kratší dobu

– úročeny diskontní sazbou

Zvýšení diskontní sazby – banky budou více ukládat – snížení množství peněz v oběhu = restriktivní měnová politika

Snížení diskontní sazby – zvýšení množství peněz v oběhu = expanzivní měnová politika

zároveň je to minimální hranice pro stanovení úrokových sazeb u úvěrů obchodních bank

 

c) Lombardní sazba

– pokud by obchodní banka měla dočasně málo peněžních prostředků může si od ČNB půjčit za lombardní sazbu

Zvýšení LS – banky si budou méně půjčovat – snížení množství peněz v oběhu = restriktivní MP

Snížení LS – zvýšení množství peněz v oběhu = expanzivní MP

 

d) Sazba povinných minimálních rezerv

– obchodní banky musí u ČNB ukládat část svých vkladů

Zvýšení PMR – banky musí více uložit – snížení peněz v oběhu = restriktivní MP

Snížení PMR – zvýšení peněz v oběhu = expanzivní MP

– funkce nástroje je omezená, protože sazba je v EU stanovena jednotně

 

Emisní funkce centrální banky

-výhradní právo vydávat do oběhu bankovky a mince

-7 poboček, pomocí nich spravuje zásoby bankovek a mincí

-stahuje z oběhu a ničí opotřebované bankovky a mince a také vyměňuje poškozené peníze za nové

-vyměňuje poškozené mince za nové

-připravuje ochranné prvky na bankovkách

-eviduje padělané peníze zadržené na území ČR

 

Bankovní dohled

-podle zákona o ČNB vykonává dohled nad celým finančním trhem (bankovní sektor, kapitálový trh, penzijní fondy, pojišťovny atd.)

-provádí bankovní regulaci

bankovní regulace = stanovení podmínek a pravidel pro založení a činnost institucí na finančním trhu

Bankovní dohled = kontrola dodržování těchto pravidel

 

Důvody pro regulaci:

– banky jsou spojeny s celou řadou ekonomických subjektů (FO, PO), na tom zda banka zdravě funguje, jsou existenčně závislé

– banky obchodují s penězi ekonomických subjektů, které je třeba chránit

– sami vkladatelé nemají dostatek informací a nedokážou posoudit zdraví banky

-všechny obchodní banky musí mít ke své činnosti licenci (uděluje ČNB)

– sleduje finanční situaci bank – kontroluje je, licence, dodržování pravidel

 

Může bankám pokud nedodržují pravidla:

 1. Udělit pokutu
 2. Omezit licence
 3. Zavést nucenou správu – pozastavení funkce všech orgánů banky; jmenován správce – opatření k obnovení stability
 4. Odebrat licenci – zánik banky

 

Obchodní banky – jejich funkce a typy

 

Obchodní banky

– tvoří druhý stupeň bankovní soustavy

– jsou podnikatelské subjekty, a. s. (základní kapitál min. 500 mil. Kč + další podmínky)

– jejich hlavním cílem je dlouhodobý zisk

– základní právní dokument, který se týká bank je Zákon o bankách (č. 21/1992 sb.)

 

-podle zákona musí banky splňovat 4. základní podmínky:

 1. Musí být právnickou osobou (a. s. nebo státní podnik)
 2. Přijímají vklady
 3. Poskytují úvěry
 4. Mají povolení od ČNB – bankovní licence

 

Funkce bank

banka je finanční zprostředkovatel

– zajišťuje pohyb finančních prostředků mezi ekonomickými subjekty

– přijímají vklady a z nich poskytují úvěry

– poskytují finanční služby = bankovní produkty

 

Typy obchodních bank v ČR

liší se v tom, jaké produkty poskytují

 

 1. Univerzální

– poskytují všechny bankovní produkty (věnují se občanům i firmám, investiční bankovnictví, hypoteční bankovnictví i stavební spoření), ČSOB, KB, Erste Bank atd.

 

 1. Stavební spořitelny

– zabývají se stavebním spořením, případně dalšími produkty, existuje ještě pro ně další zákon o stavebním spořením (Českomoravská stavební spořitelna)

 

 1. Hypoteční banky

– banky, která se specializují hlavně na poskytování hypotečních úvěrů, vydávají hypoteční zástavní listy a poskytují hypoteční úvěry, kromě toho i jiné produkty (Hypoteční banka, Wustenrot hypoteční banka)

 

 1. Spořitelní a úvěrní družstva

– družstevní záložny

– poskytují bankovní produkty, ale výhradně pro své členy

 

Kde berou banky zisk?

– přijaté úroky 16%

– vydané úroky 2%

– rozdíl je 14%, to je marže

– další zisk – bankovní poplatky

 

V rozvaze (u bank) :

na straně aktiv – úvěry

na straně pasiv – vklady

 

Neutrální bankovní operace

banka při nich nevystupuje jako dlužník ani věřitel

– stojí mimo bilanci „mimobilanční“

– patří sem většina služeb z oblasti platebního styku – vedení účtů, poradenské služby atd.

 

Služby bank (neutrální bankovní operace)

 Vedení účtu

– banky vedou účty v korunách nebo v cizí měně (devizové účty)

rozlišují se účty:

a) pro podnikatele

b) pro soukromé osoby (srážková daň)

 

Založení účtu

– banka s klientem uzavře smlouvu o běžném účtu (pozor na všeobecné podmínky banky)

– vytvoří si podpisový vzor pro osoby, které budou moci s účtem nakládat (majitel+osoby, které k tomu zmocní)

– nutno vložit určitou výši peněz (základní vklad)

– domluví se frekvence a způsob předávání výpisů z účtů

– spolu s účtem obvykle balíček služeb

 

Ukládání peněz na účet

– může kdokoliv (i ten, kdo nemůže s účtem disponovat)

peníze se dají uložit:

1. hotově – u přepážky v bance, noční trezor, vyplňuje se pokladní složenka

2. bezhotovostně – převod z účtu na účet

– nutná identifikace při částkách vyšších než 15 000 EURO (praní špinavých peněz)

 

Disponování s penězi na účtu

– má právo majitel účtu + oprávněné osoby

 1. Výběr hotovosti

– na přepážce banky (vyplňuje se výběrní lístek) nebo v bankomatu pomocí platební karty (kreditní nebo debetní karty)

– banka u platební karty stanovuje denní limit

– PIN: osobní identifikační číslo

– služba CashBank – dá se vybrat v obchodě u poklady max. 1500Kč, při placení kartou min. 300 Kč

 

 1. Bezhotovostní placení

a) úhradová forma

– ten kdo, platí zadá svojí bance příkaz k úhradě, banka strhne peníze z jeho účtu a odešle je na účet příjemce

příkaz k úhradě: jednotlivý (jedna platba)

hromadný (víc plateb najednou)

trvalý (opakované platby)

 

b) inkasní forma

– příkaz k provedení platby dává příjemce peněz

– dokladem je tu příkaz k inkasu (má stejné náležitosti jako příkaz k úhradě)

– majitel účtu musí dát předem bance písemný souhlas s inkasem + max. limit

– př. povolíte telefonnímu operátorovi, aby si každý měsíc inkasoval, kolik provoláte, max. 600 Kč

 

Zrušení účtu

– může majitel účtu

– banka nechává ještě nějakou dobu účet v platnosti, aby doběhly všechny platby

 

Poznámka:

Devizové účty = účty v cizí měně, pokud je potřeba převádět na Kč provede se podle platného kurzovního lístku v den platby

– kurz valut i deviz: nákup, prodej, střed – z hlediska banky!!!

 

Přímé bankovnictví

– klient nemusí chodit do banky

– ovládá BÚ a provádí platby pomocí pevné linky, mobilního telefonu nebo internetu

– význam přímého bankovnictví roste

výhodou je pro klienta rychlý a snadný přístup k účtu, pro banky znamená úsporu nákladů

nevýhodou mohou být problémy s nedostatečným zabezpečením