Bydlení – slovíčka z ruštiny

 

   Otázka: Bydlení

   Předmět: Ruský jazyk (ruština)

   Přidal(a): Katka

 

 

когдá я вхожý – když vcházím

в глазá бросáается – je nápadné, hned uhodí do očí

метáлл – kov

плáстик – plast

горшóк – květináč

любовáться – kochat se

обóи – tapety

зеленовáтый – zelenkavý, nazelenalý

прикрепленá – je připevněna

небольшóй – nevelký

яркий – jasný, zářivý

с тремя – se třemi

совремéнная мéбель – moderní nábytek

длинный – dlouhý

храниться; хранится, хранятся – být uložen; je uložen, jsou uloženy

постéльное бельё – ložní prádlo

вещ – věc

мои вéщи – moje věci

вдоль стены – podél stěny

располагáться; располагáется, располагáются – nacházet se; nachází se

пушистый – chlupatý

кóврик – kobereček

иногдá – někdy

посидéть – posedět

полистáть журнáлы – prolistovat si časopisy

oтдыхáть – odpočívat

проводить свободное врéмя – trávit volný čas

тюлевый – tylový

находиться; находится, находятся – nacházet se; nachází se, nacházejí se

в старинной рáмке – ve starém rámečku

нéсколько тетрáдей – několik sešitů

массивный – masívní

с множеством – s množstvím

различный – různý

ящик – skříňka, zásuvka, šuplík

отдéл – oddělení

всё необходимое мне/для меня – vše, co je pro mne nutné

посóбиe, посóбия – učebnice

канцелярские принадлéжности – kancelářské potřeby

я пересмáтриваю – prohlížím si

когдá мне грýстно – když je mi smutno

за письменным столом – u psacího stolu

дéлаю урóки – učit se, dělat úkoly

я старáюсь – snažím se

чтóбы он всегдá выглядел – aby vždy vypadal

опрятно – úhledně, upraveně

в лéвом углý кóмнаты – v levém rohu pokoje

y нас хорóшая библиотéка – máme dobrou knihovnu

где сóбраны – kde jsou sebrány, shromážděny

сáмые интерéсные произведéния – nejzajímavější díla

произведéниe – dílo

фантáстика – fantastická literatura, sci-fi

детектив – detektivka

классическая – klasická

приключéнческая литератýра – dobrodružná literatura

cреди – mezi

мнóго моих любимых – je mnoho mých oblíbených

я перечитывала – pročítala, četla jsem

напрóтив – naproti

застéленный – pokrytý, přikrytý

тёмно-синиe цветы – tmavomodré květy

на стéнах – na stěnách

разнообрáзный – různý

календáрь – kalendář

мягкий – měkký

сéрый палáс – šedý koberec

тепéрь – nyní

вы представляете – představujete si

как выглядит кóмната – jak vypadá pokoj

любимый – oblíbený

приходите ко мне в гóсти – přijďte ke mně na návštěvu

моя одноклáссницa – moje spolužačka

дрýжим – kamarádíme

потомý что – protože

я чýвствую себя спокóйно – cítím se klidně

аккурáтная – pečlivá, přesná

скрóмно – skromně

меблированный – vybavený nábytkem

вáзочка – vázička

швéйная машинка – šicí stroj

шить, она шьёт – šít, ona šije

моделировать – vytvářet modely

cначáла – nejprve

для кýкол – pro panenky

а тепéрь – ale nyní

и для себя – i pro sebe

застéленный – pokrytý, zakrytý

сидéть, она сидиiт – sedět, sedí

кýкла – panenka

давнó – dávno

продолжáет – pokračuje (ona)

красивые наряды – krásné oblečení, paráda

старинный – starobylý

слóжены – jsou složené

художественные книги – krásná literatura

альбóм – album

расклáдывает – rozkládá (ona)

выкройкa – střih

рисýнoк, рисýнкa; рисýнки – obrázek, nákres

украшáют – zdobí

ткань, ткáни – látka

мне кáжется – mně se zdá

соотвéтствует – odpovídá

харáктер – povaha

 

мы получили – jsme dostali

я был óчень рад томý, что – velmi jsem se radoval z toho, že

у меня появится своя кóмната – že budu mít svůj pokoj

по утрáм – každé ráno

сóлнышко – sluníčko

сначáла – nejprve

постепéнно – postupně

добирáется – přichází, dostává se

родительская спáльня – ložnice rodičů

устрóен – je z(a)řízen

физкультýрa – tělocvik

дéлаю зарядку – dělám rozcvičku

гантéли – činky

лóвкий – šikovný, obratný

располóжен – se nachází

цéлая кýча всяких вещéй – celá hromada různých věcí

полéзный – užitečný

мóгут пригодиться – můžou se hodit

в любóй момéнт – v jakýkoliv okamžik

с затóченными карандашáми – s ořezanými tužkami

запасныe рýчки – náhradní propisky

стóпкой лежáт – na hromádce leží

необходимый – nutný

поэтому – proto

я старáюсь – snažím se

пóсле рабóты – po práci

возвращáть на мéсто – vracet na místo

я приколóл – jsem připevnil, přibil

любимый, любимая, любимое; любимые – oblíbený, -á, -é; -ní

читáть – číst

худóжественная литератýра – krásná literatura

предпочитáю фильмы – dávám přednost filmům

но – ale

обожáть, я обожáю, ты обожáешь, они обожáют – zbožňovat

pядом с кровáтью – vedle, nedaleko

магнитофóн – magnetofon

моих любимых групп – mých oblíbených skupin

мýзыка звучит – hudba zní

непрерывно – neustále, bez ustání

y меня (есть) музыкáльные зáписи – mám hudební nahrávky

зáпись – nahrávka

для любóго настроéния – pro každou náladu

жáрким лéтом – když je horké léto, v horké léto

я открывáю окнó – otevírám okno

ведь – vždyť

я могý побыть – můžu (po)být

совсéм один – úplně sám

а могý пригласить друзéй – můžu si pozvat kamarády

собирáясь большóй компáнией – schází se nás velká společnost

компáния – společnost, parta, skupina lidí

дáже – dokonce

шýмный – hlučný

мы никомý из взрóслых не мешáем – nikoho z dospělých nerušíme

мешáть комý – rušit někoho

взрóслый, взрóслая, взрóслое; взрóслые – dospělý, dospělá, dospělé; dospělí

крéпость – pevnost

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy