České země v době husitské – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: České země v době husitské

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Veronika Jonáková

 

 

 

 

 • na přelomu a 15. století v Českých zemích společenská krize, společnost rozdělena
 • po smrti Karla IV. je na českém trůnu jeho syn Václav IV.

 

 • církev
  • papežské schizma – vláda více papežů zároveň (Urban IV. za Řím a Klement VII. za Avignon)
  • její moc roste – prodej odpustků, chudí musí platit poplatky, bohatí odevzdávají majetek, církevní hodnostáři žijí v blahobytu
  • východiskem je šíření ideálu božího zákona a život v souladu s přikázáními

 

 • reformace v Evropě – John Wycliffe – anglický kazatel
 • reformátoři u nás (předchůdci Husa):
  • Matěj z Janova – v latině
  • Jan Milíč z Kroměříže
  • Jeroným Pražský
  • Tomáš Štítný ze Štítného – kázal i psal česky
  • Jakoubek ze Stříbra
  • Konrád Waldhauser – v němčině

 

 • Václav IV. se dostal do sporu s arcibiskupem Jenem z Jenštejna (schizma, jmenování biskupů)
 • funkci generálního vikáře tehdy vykonával Jan Nepomucký, který byl zajat, umučen a jeho tělo vhozeno do Vltavy ->později prohlášen za svatého (je jedním z českých zemských patronů)

 

Jan Hus (1379-1415)

 • římskokatolický kněz, náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel
 • vyučoval na pražské Karlově univerzitě a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem
 • od roku 1402 – káže (česky) v Betlémské kapli
 • v této době v Čechách „demografická deprese“ = obyvatelé umírají na mor
 • učení:
  • hlavou církve není papež, ale Ježíš Kristus
  • jediná norma lidského života je Boží zákon (Bible)
  • kritika odpustků, církev zbavena pol. vlivu a pozemkového majetku
  • poddaný nemusí poslouchat vrchnost
 • 1. 1409 – Václav IV. podepsal Dekret Kutnohorský -> změnil poměr hlasů na UK na 3:1 pro Čechy
 • cizí studenti se přesunuli do Lipska, kde založili novou univerzitu (mezinárodní izolace UK)
 • Hus postaven do klatby = postaven mimo církev; nad Prahou vyhlášen interdikt = zákaz všech církevních záležitostí
 • odchází na venkov – Kozí Hrádek, Krakovec
 • díla:
  • O gramatice české – latinsky, spřežkový pravopis nahrazen diakritickým (cz->č)
  • O církvi – latinsky, vědecké
  • O svatokupectví – kritika
  • O šesti bludech – církev x světský svět – na zdech Betlémské kaple
 • Hus pozván do Kostnice, má odvolat své názory
 • Zikmund Lucemburský mu věnuje ochranný glejt – zaručuje bezpečnou cestu jeho územím

** v té době Jakoubek ze Stříbra v Praze začíná podávat přijímání podobojí způsobou (utrakvismus)

 • Hus odmítá odvolat své myšlenky a je v Kostnici vězněn jako kacíř
 • Zikmund se snaží zajistit Husovi veřejné slyšení
 • 7. 1415 – vynesen rozsudek, Hus upálen na hranici jako kacíř
 • květen 1416 – o rok později upálen Husův přítel Jeroným Pražský – kázal proti koncilu
 • smrt dvou českých kazatelů byla počátkem husitské revoluce

** po koncilu má křesťanstvo opět pouze jednoho papeže – Martin V. – bývalí 3 papežové abdikovali

 

Husitská revoluce

 • 1415 – 1419 – období radikalizace – šíření myšlenek J. Husa
 • Listy – sepsal Hus před smrtí – nabádá k pevnému postoji za myšlenkami
 • 1419 – v Novém Městě Pražském káže Jan Želivský – velký příznivec J. Husa
 • Václav Koranda – plzeňský radikální kazatel
 • červenec 1419 – 1. pražská defenestrace
  • někteří konšelé po útoku na Novoměstskou radnici vyhozeni z oken a ubiti
  • v čele Želivský
  • počátek husitského revolučního hnutí
 • srpna 1419 – Václav IV. umírá – na následky nejspíše mozkové mrtvice (defenestrace)
 • Husovi přívrženci = husité
 • společný znak – kalich (symbol přijímání podobojí) – „kališníci“
  • výraz rovnosti lidí před Bohem – hostie (tělo) + víno (krev)

** Čáslavský sněm – představitelé šlechty a měst tvoří prozatímní vládu, viz níže

 • program – 4 pražské artikuly (schváleny na Čáslavském sněmu, 1421)
  • svoboda kázání slova Božího
  • přijímání podobojí -> původní křesťanství
  • církev zbavena majetku a světské moci
  • spravedlivé trestání smrtelných hříchů – proti svatokupectví (bez rozdílu postavení)
 • 3 hlavní husitské směry (na základě rozdílného chápání božího zákona):
 • Umírněníhusitské panstvo, nižší šlechta, ochota ke kompromisu
 • Pražané husitský střed, sledovali pouze zájmy Prahy
 • Radikálové nejednotní, vojenská síla, nesmlouvavost
  • Orebité
   • východ – Hradec Králové – vyvýšenina Oreb u Třebechovic
   • po smrti Žižky (1424) – sirotci
   • pravdu božího zákona chtěli prosadit vojenskou silou
  • Táboři = Táborité
   • jih + jz. Čechy, hora Tábor
   • 1420 – založeno Hradiště Tábor
   • Adamité (pikarti) – spol. majetek a ženy – vyhnáni Žižkou – pobiti
   • zpočátku chiliasmus – víra v blížící se konec světa a v příchod tisícileté říše Kristovy (rovnost)
  • Severočeští Husité
   • Žatec, Louny
  • 1420 – založení Tábora = posvátné město husitů
   • společný majetek
   • v čele 4 hejtmané – jedním z nich Jan Žižka z Trocnova
  • Jan Žižka
   • osvědčil se jako vojevůdce -> stal se hlavním velitelem vojska
   • Žižkův vojenský řád – povýšení za zásluhy, taktika boje, postupy armády
   • 3 taktici – Žižka, Alexandr Makedonský, Napoleon Bonaparte
  • 3. 1420 – bitva u Sudoměře
   • husité zvítězili nad jihočeským katolickým panstvem
   • zvolili strategické místo mezi dvěma rybníky
   • jeden byl vypuštěný -> nepohyblivost těžkooděnců a koní
   • vozová hradba, práčata = omladina s prakem
  • papež Martin V. vyhlašuje křížovou výpravu proti husitům
  • v čele 1. výpravy Zikmund Lucemburský – Češi ho nechtějí nechat korunovat
  • dohromady bylo křížových výprav pět

 

 1. křížová výprava
 • 7. 1420 – bitva na Špitálském poli – nejspíše cvičný útok
 • 7. 1420bitva na Vítkově > Zikmund a křižáci prohráli
 • 7. 1420 – korunovace Zikmunda Lucemburského českým králem – stahuje se do Kutné Hory
 • 9. 1420 – bitva na Vyšehradě > další porážka křižáků

 

 • – 7. 6. 1421
  • husitský sněm v Čáslavi
  • odsouhlaseny 4 pražské artikuly
  • Zikmund sesazen z českého trůnu (dále „jen“ uherský a římský král)
  • zvoleno 20 členů zemské vlády

 

 1. křížová výprava
 • vyhlášena porýnskými kurfiřty, vojensky podporuje Zikmund Lucemburský
 • 9. – 2. 10. 1421 – bitva u Žatcevítězí husité po dlouhém obléhání katolíky
 • 1421 – při dobývání hradu Rábí Žižka oslepl
 • 1422 – bitvy u Habrů a Německého Brodu – Zikmund poražen
 • 1422 – Jan Želivský zajat a popraven – konec radikálního husitství v Praze
 • 1423 – rozpory v Táboře – Žižka odešel k orebitům
  • založil tzv. Menší Tábor (VČ)
  • „Žižkův vojenský řád“ = soupis morálních zásad pro boj i život v Táboře
 • 1424 – bitva u Přibyslavi – Žižka umírá (spojení husitů pod vedením Tábora)
  • novým vůdcem Prokop Holý – změna taktiky z obrany na expanzi = spanilé jízdy
  • spanilé jízdy (rejsy) – výpravy do sousedních zemí pro kořist, šíření husitství, zdroj obživy, velká kritika husitů za tyto rejsy

 

 1. křížová výprava
 • 6. 1426 – bitva u Ústí n. Labem
  • římsko-němečtí žoldnéři se pokouší vysvobodit Ústí z dlouhého obléhání husity
  • Husiti vyhráli – cesta ke vpádům do Saska, Horní Lužice,…

 

 1. křížová výprava
 • Opět vyhlášena papežem Martinem V.
 • 6. 1427 – bitva u Stříbra – křižáci ustupují k Tachovu při zvěstech o postupujících husitech
 • 8. 1427 – Tachov – křižáci prchají za hranice

 

 1. křížová výprava
 • 8. 1431 – bitva u Domažlic – husiti pod vedením Prokopa Holého zaskočili výpravu
  • katolíci donuceni k jednání s husity -> Basilejský koncil
 • křižáci v žádné bitvě nevyhráli
 • Kout na Šumavě – památník ve tvaru kardinálského klobouku

 

 • 1433 – 1435 – koncil v Basileji
  • soudce Chebský dojednal podmínky setkání
  • jednání o míru
  • husité chtěli prosadit všech artikuly
  • církev uznala pouze přijímání podobojí
  • táborité a sirotci – obhajoba všech artikulů
  • katolíkům se podařilo husity rozdělit
   • panská jednota (Pražané, nejvyšší šlechta) X táborité se sirotky
    • => radikálové x umírnění + katolíci
   • koncil přerušen rozkolem mezi husity – umírnění (p.jednota) opouštějí Basilej

 

 • 5. 1434 – bitva u Lipan > rozhodující bitva mezi husity nedaleko Českého Brodu
  • v panské jednotě byli i husité, takže dobře znali taktiku protivníků, předstírali útěk a tím vylákali husity z vozové hradby, poté znovu zaútočili a husity pobili – katolíci vyhráli
  • padl i Prokop Holý
 • červen – srpen 1436 – Jihlavský sněm
  • uznána Basilejská kompaktátakompromis mezi koncilem v Basileji a okleštěnými pražskými artikuly – povoleno přijímání podobojí
  • země dvojího lidu – možnost volby
  • papež kompaktáta neuznal – rozpor církve
  • Zikmund přijat českým králem pod podmínkou povolení majetkových přesunů na úkor církve
 • září 1437 – Jan Roháč z Dubé podnikl poslední ozbrojený odpor proti Zikmundovi
  • na hradě Sion u Kutné Hory – Zikmund poslal své vojsko, zaskočil Jana u oběda
  • Jan popraven s dalšími 50 spolubojovníky => KONEC HUSITSVÍ

 

           Husitské zbraněkopí, kropáč, cep, palcát, sudlice, halapartna, řemdih

 

Důsledky a význam husitství:

 • katolická církev přišla o 4/5 majetku ve prospěch panstva a měst
 • Čechy = země dvojího lidu (katolictví a kališnictví)
 • šlechta získala půdu i majetek
 • počeštění některých měst
 • Čeština se stala diplomatickým jazykem (bohoslužby, úřady)
 • úbytek obyvatel
 • oslabena královská moc
 • Čechy trpěly po ekonomické stránce

 

Husitství v umění:

 • zavedení diakritického pravopisu Husem
 • válečné písně v Jistebnickém kancionálu
 • Ktož jsú boží bojovníci
 • Má Vlast – melodie chorálů
 • husitská tradice
  • poprvé opěvoval husitství Palacký
  • v době národního útisku oslava husitů pro jejich národní uvědomění a boj za pravdu

 

Hodnocení husitství:

 • rozdílné
  • Jirásek – výrazné období
  • rozpor o slavení upálení mistra J. Husa jako svátku => omluva 1999 Jan Pavel II.
   • Hus reformátorem

 

Pokračování:

 • Bratříci
  • zbytky husitských vojsk odchází na Slovensko – část ve službách krále
  • nejlepšími vojáky jsou právě husiti
  • potlačeno povstání na Slovensku

 

 • Petr Chelčický
  • pokračovatel Husa
  • odmítá násilí, propaguje pouze myšlenky
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!