Český stát za Lucemburků – maturitní otázka

 

Otázka: Český stát za Lucemburků

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Klára Stehlíková

 

 

Český stát za Lucemburků; husitská revoluce v letech 1419–1434 (příčiny, průběh, důsledky)

Boj o přemyslovské dědictví 

 • Patriciát české šlechty – nejvlivnější v zemi byli měšťané 

 

Rudolf Habsburský (1306-1307)

 • Zvaný kaše 
 • Přijat částí šlechty a duchovenstvem 
 • Prosazován císařem 
 • Nárok na trůn posílen sňatkem s Eliškou Rejčkou 
 • Předčasně umírá – úplavice, otrava 

 

Jindřich Korutanský 1265-1335 (1306,1307-1310)

 • Manžel nejstarší dcery Václava II. – Anna 
 • Slabý panovník – domácí válka 1309
 • 1310 utíká ze země před přijíždějícím Janem Lucemburským 
 • Česká šlechta chtěla za nového krále Jana Lucemburského 
 • Syn nově zvoleného císaře Jindřicha VII. 
 • Chtěli ho provdat za Elišku Přemyslovnu – dcera Václava II.
 • 1311 – korunován Jan českým králem 

 

Český stát za Lucemburků

Jan Lucemburský 1296-1346 (1310-1346)

 • Král cizinec, král diplomat 
 • Eliška Přemyslovna 1292-1330
 • Dcera Václava II. 
 • Inaugurační diplomy 
 • Potvrzení a rozšíření práv a svobodu šlechty 
 • šlechtické statky jsou nezdanitelné
 • cizinci nebudou obsazováni do úřadů
 • šlechta nemá vojenské povinnosti mimo hranice státu
 • omezení „odúmrtě“ = vymře-li rod po meči, jeho majetek nepřipadá panovníkovi, nýbrž ženě nebo nepřímému dědici
 • V Čechách moc nepobýval 
 • Konflikt s Jindřichem z Lipé 
 • Utlačován šlechtou 
 • Čechy obsadil vojensky 
 • Mír zprostředkoval římský král Ludvík Bavor 
 • 1318 Domažlické úmluvy – posilují moc šlechty 
 • 1328 udělil správu země Jindřichu z Lipé 
 • rezignace 
 • Do země se vrací už pouze pro finance  

Zahraniční politika 

 • Vojenská 
 • 1322 připojil Chebsko 
 • 1319-29 – Horní Lužice 
 • 1335 – slezské knížectví 
 • Budyšínsko a Zhořelecko
 • 1346 – volba Karla římským císařem 
 • Finanční potíže země – dával do zástavy královské državy a hrady v Čechách 
 • Bitva u Kresčaku 
 • 26.8. 1346
 • V rámci stoleté války 
 • Vyhrál Eduard III. – anglický král 
 • 1347 Anglie získala Calais 
 • Černá smrt – morová epidemie 1348
 • Zasáhla třetinu evropské populace 
 • Na straně Francie 
 • Před smrtí prohlásil
  • Toho Buoh dá nebude, aby král český z boje utiekal…“. Tato slova latinsky „Deus dabit illud non erit ut fugeret rex Bohemie a pugna
  • Beneš Krabice z Veitmile v díle Cronica ecclesiae Pragensis

 

Karel IV. 1316-1378 (1346-1378)

 • Jako malý vězněn na Lokti, aby ho šlechta nemohla dosadit na trůn místo Jana 
 • 1323 odvezen do Francie na dvůr krále Karla IV. Sličného 
 • Zde byl biřmován a přijal jméno kmotra (Karel Sičný)
 • Rozsáhlá výchova 
 • Svatba s Blankou z Valois 
 • 1330 – správce italských držav Jana Lucemburského 
 • 1333 – návrat do Čech
  • Markrabě moravský  
  • Vykupoval otcem zastavené hrady 
  • Rekonstrukce pražského hradu ve francouzském stylu 
 • 1344 – počátek stavby svatovítské katedrály 
  • Základní kámen položili spolu s otcem 
  • Povýšení Pražského biskupství na arcibiskupství 
 • 1346 – římskoněmecký král 
  • Nové korunovační klenoty – Svatováclavská koruna 
 • 1347 – český král 
  • Ustanovil země koruny české v čele s Českým královstvím, Markrabstvím moravským a slezským vévodstvím
 • 1348 
  • založil Nové město pražské 
  • v centru bylo Václavské náměstí (koňský trh)
  • založil Universitu Karlovu (pražské vysoké učení) – 4 fakulty 
  • Hradčany
 • 1355 – císař 
  • Praha se stala hlavním městem a sídlem českého a římského panovníka 
 • 1357 – Karlův most (Kamenný most)
  • Postaven na místě bývalého Juditina mostu 
  • Stavěl 
  • Hladová zeď – aby dal práci hladovým chudým lidem 
  • Karlštejn – císařské sídlo 
  • Kaple svatého kříže – Mistr Theodorik 
 • 1355 – Majestas caroli
  • Zákoník 
  • Uspořádání právních poměrů
  • Omezení moci šlechty 
  • Odúmrť měl získávat král 
  • Jmenoval místa a hrady která nesměli být zastaveny 
  • Nevydán po odporu šlechty 
 • 1356 – Zlatá bula Karla IV. 
  • Poměry v Říši a vztah Čech k Říši 
  • Volba krále většinou hlasů (ne všemi)
  • Doba vlády – doba klidu a míru 
  • Diplomatická jednání 
  • Rozšíření českých zemí díky sňatkové politice 
  • Manželky 
  • Blanka z Valois (1323-1348) 1316-1348
  • Markéta a Kateřina Lucemburská
  • Anna Falcká (1349-1353) 1329-1353
  • Václav 
  • Anna Svídnická (1353-1362) 1339-1362
  • Alžběta Lucemburská 
  • Václav IV.
  • Alžběta Pomořanská (1363-1373) 1346-1393
  • Anna Lucemburská
  • Zikmund Lucemburský
  • Jan Zhořelecký
  • díky sňatkům získal Falc, Svídnicko a Pomořansko
  • koupí nebo smlouvou získal Slezsko, Horní a Dolní Lužici a Braniborsko
  • po jeho smrti měl zemím koruny české vládnout Václav a Braniborsku Zikmund 

 

Václav IV. 1361-1419 (1378-1419)

 • již ve dvou letech byl korunován českým králem 
 • 1376 – zvolen římským králem 

Hospodářská krize 

 • Pokles těžení stříbra v Kutné hoře 
 • Epidemie moru – snížení počtu obyvatel
 • 1378 – papežské schizma 
 • Krize v církvi 
 • Karel nejprve podpořil římského papeže po vzoru otce, poté si to ale rozmyslel a podpořil avignonského papeže
 • Trávil hodně času v Čechách 
 • Spory s arcibiskupem Janem z Jenštejna 
 • Spor vyústil v zajetí doprovodu arcibiskupa – Jana z Pomuka, Mikuláše Puchníka, míšeňského probošta Václava Knoblocha a laika arcibiskupského hofmistra Něpra z Roupova 
 • Ti byli následně vyslýcháni a mučeni 
 • Jan z Pomuka mučení nepřežil, shozen z Karlova mostu 
 • Mučedník, svatý 
 • Patron – vod, ochrana před povodněmi 
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
 • Nebyl příliš dobrý vladař 
 • Hodně pil 
 • Zajat šlechtou na dva roky 
 • 1400 – sesazen z římského trůnu – zvolen Ruprecht Falcký 
 • Spory s vyšší šlechtou – za rádce si vybíral spíše nižší šlechtu nebo měšťanstvo 
 •  Dekret Kutnohorský 
 • Přerozdělí hlasy na Karlově univerzitě 
 • Český národ – dosavadní jeden hlas – teď 4
 • Bavorský 
 • Saský
 • Polský
 • Na protest odejde 800 německých studentů 
 • Založí univerzitu v Lipsku  
 • Arcibiskup nechá spálit Wycliffovi knihy a je vyhnán ze země 
 • 1412 – zahájení prodeje odpustků 
 • Václav měl dostávat podíl – proto přestal podporovat Husa, když odń byl proti odpustkům 

 

Jan Hus 1370-1415

 • Studium Karlovy univerzity – na fakultě svobodných umění a na fakultě bohoslovecké
 • Rektor bohoslovecké fakulty 
 • Kazatel v Betlémské kapli 
 • Předchůdci u nás – Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Tomáš Štítný ze Štítného, Konrád Waldhauser
 • Jeroným Pražský – studium v Oxfordu 
 • Učení Johna Wycliffa
 • Předchůdci v zahraničí – John Wycliff  
 • Navrácení církve do časů apoštolů 
 • Zbavení veškerého majetku 
 • Boje na Karlově univerzitě 
 • Spory s německými profesory – odmítají Wycliffa 
 • Václav vydá dekret Kutnohorský 
 • Uvrhnut do klatby – nesmí kázat 
 • Proti svatokupectví 
 • Klatba na celou prahu 
 • Odchází na venkov 
 • Koncil v Kostnici 
 • Svolal Zikmund kvůli otázce troj papežství 
 • 3 papežové 
 • Řehoř XII. – Řím
 • Benedikt XIII. – Avignon
 • Alexandr V. – Pisa  
 • Na koncil Zikmund zve i Husa, aby obhájil své učení 
 • Zikmundův glejt – zaručení bezpečné cesty 
 • Vězněn 
 • Nutí ho odvolat učení – neodvolá 
 • 6.července 1415 upálen 
 • 1416 – upálen v Kostnici Jeroným Pražský 
 • Volba nového jednoho papeže – Martin V. 

 

Počátky husitství 

 • Chiliasmus – myšlenky blížícího se konce světa 
  • Dojde k druhému příchodu Krista a ten spasí a vznikne tisíciletá říše klidu a míru 
 • Kritika církve – sekularizace majetku 
 • Utrakvismus – přijímaní pod obojí 
  • Nápad Jakuba ze Stříbra 
  • Schváleno Husem 
  • Přijímaní krve i těla Krista 
 • Husité = kališníci = utrakvisté
  • Umírnění husité – šlechta, měšťanstvo – majetnější 
  • Požadovali – sekularizace majetku, podíl na moci, rovnost lidí před Bohem 
  • Radikální husité – Městská chudina, venkov 
  • Táborité
  • Vojensko-politické svazy
  • Husitská města, svazy – táborský, východočeský (orebité) a severočeský 
  • Pražští husité – mezi umírněnými a radikálními husity 

 

1. pražská defenestrace 

 • 1419
 • Vyvrcholení sporů husitů a jejich odpůrců
 • Protihusitští konšelé pobiti nebo vyhozeni z oken Novoměstské radnice
 • Husité tak ovládli úřady na Novém Městě 
 • Smrt Václava IV. 
 • Nový král měl být Zikmund, ale husité ho odmítli 
 • 1419-1436 – bez panovníka

 

Husitská revoluce 1419-1434

 • 1420 – založen Tábor 
 • Obec svobodných husitů 
 • Radikální názory 
 • Společné majetky
 • Kádě na táborském náměstí – tam dávali šperky, zlato, peníze  
 • Proti vnější nádheře církevních prostor 
 • Hlásali, že může hlásat kdokoliv a kdekoliv
 • Proti svátkům, zpovědi 
 • Rovnost všech lidí 
 • V čele 4 hejtmani 

 

Jan Žižka z Trocnova 1360-1424

 • Účastnil se 1.pražské defenestrace 
 • V Praze ve službách krále, navštěvoval husitská kázání 
 • Pak byl v Plzni u Václava Konráda 
 • 1420 – odchází do Tábora 
 • Bitva u Sudoměře – po cestě přepaden 
 • Jeden ze 4 hejtmanů Tábora 
 • Z města vytvořil vojenskou pevnost 
 • Později přešel mezi Orebity – po jeho smrti si říkali sirotci 
 • Vojsko 
 • Obyčejní lidé 
 • Zbraně – cep, palcát, kosa, sekera 
 • první střelné zbraně – hákovnice, houfnice
 • Žižkův vojenský řád – pravidla boje a organizaci vojska 

 

První křížová výprava 1420

 • Zikmund papeže přesvědčil že Čechy jsou kacířské a zařídil tak křížovou výpravu 
 • 30 000 vojáků, vedl Zikmund
 • Zikmund získal Pražský hrad – tam se nechal korunovat 
 • Žižka se opevnil na Vítkově
 • Bitva na Vítkově – Zikmund poražen 
 • Bitva na Vyšehradě – Zikmund opět poražen 
 • Zikmund opouští České země 
 • Čáslavský sněm 1421
 • Odmítnutí Zikmunda jako panovníka 
 • Sněm zvolil dvacet vladařů – 5 pánů, 7 zemanů a 8 měšťanů – z toho čtyři z Prahy
 • Přijaty Čtyři pražské artikuly – společný program husitů
 • svobodné hlásání slova Božího
 • přijímání podobojí
 • zbavení církve světského majetku a vlády
 • veřejné tresty smrtelných hříchů
 • Boje mezi husity 
 • bitva u Malešova 1424
 • Žižka X Pražané, umírnění, katolíci 

 

Prokop Holý – v čele radikálních husitů

 • 2.-5. křížové výpravy 
 • špatná organizace 
 • Bitva u Ústí nad Labem 1426
 • Bitva u Tachova – 1427
 • Špatná znamení před bojem, z bitvy utekli 
 • Bitva u Domažlic 1431 – popěvek a křižáci utekli 
 • Spanilé jízdy – husité vyjíždějí za hranice – šíření učeni, rabování 
 • Zikmund korunován císařem – 1433
 • Bitva u Lipan 30.5. 1434 – katolíci + umírnění X táborité + sirotci 
 • Vyhráli umírnění, předstírali útěk a pak zaútočili 
 • Basilejský koncil 1431-1445
 • Basilejská kompaktáta 
 • 5.7. 1436
 • Uznání utrakvistů za křesťany
 • Povolení přijímaní pod obojí 
 • Navrácení majetků církvi 
 • Náboženská tolerance – v té době jedinečné 
 • Přijali Zikmunda – stal se králem 
 • 1437 ale umírá – nastoupil Albrecht II. Habsburský (manžel Zikmundovi dcery
 • Kutnohorský náboženský mír.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!